velikost textu

Komparační studie čtyř romských životních příběhů

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Komparační studie čtyř romských životních příběhů
Název v angličtině:
Testing the Frontiers of Legitimate Literature.
Typ:
Disertační práce
Autor:
Mgr. Karolína Ryvolová, Ph.D.
Školitel:
PhDr. Hana Ulmanová, Ph.D.
Oponenti:
Thomas Acton, Dr.
Mgr. Daniel Soukup, Ph.D.
Id práce:
104174
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Ústav Dálného východu (21-UDV)
Program studia:
Filologie (P7310)
Obor studia:
Teorie a dějiny literatur zemí Asie a Afriky (XTAA)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
26. 1. 2015
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Angličtina
Klíčová slova:
Romistika, romská studia, identita, esencialismus, primordialismus, radikální konstruktivismus, etnicita, romské psaní, životní příběh, společně vytvořený životní příběh, postkoloniální teorie, kolonizované vědomí, bájné domovy, hybridita, subalterita, symbolické násilí, afroamerická literární teorie, podvratnost, mylné rozpoznání, habitus, literární pole, orální kultury a kultury písma/tisku
Klíčová slova v angličtině:
Romany/Gypsy studies, identity, essentialism, primordialism, radical constructivism, ethnicity, Romany writing, life-story, collaborative life-story, postcolonial theory, colonised mind, imaginary homelands, hybridity, subalterity, symbolic violence, African-American literary theory, subversiveness, misrecognition, habitus, literary field, oral and chirographic/typographic cultures
Abstrakt:
Resumé Cílem této práce je skrze srovnávací analýzu čtyř romských životních příběhů z různých částí světa identifikovat rysy psaní Romů, které by bylo možné považovat za univerzálně sdílené. Komparace děl V. Vishnevského Memories of a Gypsy, M. Walshe Gypsy Boy a Gypsy Boy on the Run, I. Eliášové Naše osada a A. Gini Paťiv. Ještě víme, co je úcta přináší cenné informace o tom, jak romští autoři konstruují svou identitu a do jaké míry lze jejich práce zařadit do stávajících literárních kategorií. Romistika je multidisciplinární obor, jehož teoretická východiska i úskalí jsou rozebrána v rozsáhlém úvodu. Na příkladu rozkolu mezi tzv. primordialisty a radikálními konstruktivisty v české romistice dokladuji dvě obecnější tendence ve světových romských studiích a naznačuji svou pozici v rámci této debaty. Současně vyhodnocuji dosavadní teoretickou literaturu k tématu romského písemnictví a shledávám ji nedostatečnou. K analýze jednotlivých textů jsou zkušebně použity zavedené teoretické rámce, konkrétně postkoloniální teorie, afroamerická literární teorie, koncept orálních a typografických kultur v pojetí Waltera Onga a pojmy habitus, misrecognition a geneze literárního pole, jak je zavedl Pierre Bourdieu. Považuji je za dílčím způsobem použitelné a inspirativní, ale nikdy ne bez výhrad. Domnívám se, že do budoucna bude potřeba vytvořit jedinečnou teorii romské slovesnosti, která by reflektovala její donedávna orální charakter. Každá analytická kapitola má dvě části. V první je řešena identita v pojetí jednotlivých autorů, ve druhé jsou konkrétní texty přiřazeny ke konvenčním literárním žánrům, pokud je to možné, a tím i vtěleny do literárního pole. Mé rešerše v oblasti literárního bádání o romském písemnictví mě vedou k domněnce, že podobná srovnávací analýza romských textů ve vícero jazycích (konkrétně angličtině, slovenštině, češtině a romštině) zatím nebyla napsána. V tomto ohledu je moje práce průkopnická. Mým cílem bylo kromě jiného seznámit zahraniční publikum s českou romskou literaturou a využít a propojit při tom poznatky a postoje „západní“ i „východní“ romistiky.
Abstract v angličtině:
Summary The objective of this thesis is to do a comparative analysis of four Romany life-stories in prose from different parts of the world and identify features which may justly be called characteristic of Romany writing. The comparison of Victor Vishnevsky’s Memories of a Gypsy, Mikey Walsh’s Gypsy Boy and Gypsy Boy on the Run, Andrej Giňa’s Paťiv. Ještě víme, co je úcta and Irena Eliášová’s Naše osada yields valuable insights into how Romany writers construct their identity and to what extent their current work relates to the existing literary genres. Because of Romany studies’ multidisciplinary nature, the extensive introduction lays the theoretical foundations for the analysis. I proceed from the characteristics of Romany studies in general in part 1.2 to the way it was practised during my undergraduate years in Prague as opposed to the Western tradition (part 1.3). Using a case study of the schism Romany studies are currently facing in the Czech Republic, in part 1.4 I attempt to illustrate the more general epistemological challenges the field has been grappling with between essentialist/primordialist and radical constructivist views. As there is a definite scarcity of theoretical literature conceptualising Romany writing, in part 1.5 of the introduction the existing body of work is assessed and found methodologically lacking. In the analytical chapters 2, 3 and 4, several theoretical frameworks are tried and tested, e.g. postcolonial theory, African-American literary theory, Walter Ong’s notion of oral and chirographic/typographic cultures and Pierre Bourdieu’s concepts of habitus, misrecognition and the genesis of the literary field. In the conclusion in part 5, they are found inspirational and partially useful, but never unreservedly and I suggest that a completely new theory of Romany literature may have to be devised in the future. Each chapter is divided into two parts, one pertaining to identity construction and the other one to the extent to which the texts under scrutiny communicate with the existing literary field. My research into the underdeveloped field of Romany literary studies shows that a comprehensive comparison of Romany life-stories in different languages (English, Slovak, Czech and Romani) has not been done before, making my thesis a pioneering venture. By bringing the Czech Romany production into the picture, I have sought to gain it the international attention which I believe it deserves. By using methods and approaches from both the “Eastern” and the “Western” tradition of Romany studies, I seek to reconcile the two and combine them to a productive end.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Karolína Ryvolová, Ph.D. 1.44 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Karolína Ryvolová, Ph.D. 241 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Karolína Ryvolová, Ph.D. 197 kB
Stáhnout Autoreferát / teze disertační práce Mgr. Karolína Ryvolová, Ph.D. 472 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. Hana Ulmanová, Ph.D. 186 kB
Stáhnout Posudek oponenta Thomas Acton, Dr. 224 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Daniel Soukup, Ph.D. 290 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 61 kB
Stáhnout Errata Mgr. Karolína Ryvolová, Ph.D. 85 kB