velikost textu

Vývoj a validace HPLC metod pro stanovení endogenních a exogenních látek pro transportní a metabolické studie

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Vývoj a validace HPLC metod pro stanovení endogenních a exogenních látek pro transportní a metabolické studie
Název v angličtině:
Development and Validation of HPLC Methods for Transport and Metabolic Studies
Typ:
Disertační práce
Autor:
Ing. Miloš Hroch, Ph.D.
Školitel:
Doc. PharmDr. Milan Nobilis, CSc.
Oponenti:
Doc. RNDr. Dalibor Šatínský, Ph.D.
Ing. Luděk Šišpera, CSc.
Konzultant:
doc. Ing. Jaroslav Chládek, Ph.D.
Id práce:
104162
Fakulta:
Farmaceutická fakulta v Hradci Králové (FaF)
Pracoviště:
Katedra farmaceutické chemie a farmaceutické analýzy (16-16190)
Program studia:
Farmacie (P5206)
Obor studia:
Farmaceutická analýza (DFA)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
8. 3. 2012
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
ABSTRAKT Univerzita Karlova v Praze, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra Katedra farmaceutické chemie a kontroly léčiv Kandidát Ing. Miloš Hroch Konzultant Doc. PharmDr. Milan Nobilis, CSc. Název rigorózní práce Vývoj a validace HPLC metod pro stanovení endogenních a exogenních látek pro transportní a metabolické studie Předkládaná disertační práce se zabývá vývojem a validací chromatografických metod v bioanalýze léčiv a jejich metabolitů. Práce přináší v teoretické části seznámení se základy problematiky bioanalýzy s využitím kapalinové chromatografie. Zvláštní zřetel je kladen na novější trendy, zejména v oblasti stacionárních fází. V praktické části je čtenář podrobněji seznámen s vývojem a validací několika bioanalytických metod s využitím vysokoúčinné kapalinové chromatografie. První metoda se týká stanovení 5 fluorouracilu a jeho metabolitů. Využito je separace na koloně Luna PFP(2) s gradientovou elucí a UV/VIS detekcí. Diskutována jsou zejména specifika stanovení těchto velmi polárních špatně detekovatelných látek. Vyvinutá a validovaná metoda je používána pro TDM onkologických pacientů léčených s karcinomem rekta. Další diskutovaná metoda se zabývá stanovením polyglutamátů metotrexátu v erytrocytech s využitím isokratické eluce na hybridní koloně Gemini C18 a fluorescenční detekcí po post-kolonové derivatizaci/fotooxidaci analytu. Vyvinutá a validovaná metoda je používána pro TDM pacientů léčených s vybranými autoimunitními poruchami. Poslední metodou diskutovanou v této disertační práci je metoda stanovení selektivního inhibitoru argináz, N-(omega)-hydroxy-nor-L-argininu (nor-NOHA), v potkaní plasmě. Pro separaci byla použita kolona Kinetex C18 s moderní technologií „core-shell“ sorbentů. Využito je gradientové eluce s fluorescenční detekcí po on-line derivatizaci látky o ftalaldehydem. Pomocí metody LC/MS/MS byl rovněž identifikován produkt biotransformace nor-NOHA, nor-L-arginin. Metoda byla využita k pilotnímu farmakokinetickému experimentu na potkanech, vzhledem k absenci kinetických údajů v literatuře.
Abstract v angličtině:
ABSTRACT Charles University in Prague, Faculty of Pharmacy in Hradec Králové Department of Pharmaceutical Chemistry and Drug Control Candidate Ing. Miloš Hroch Consultant Doc. PharmDr. Milan Nobilis, CSc. Title of Thesis Development and validation of HPLC methods for transport and metabolic studies The presented PhD thesis deals with the development and validation of chromatographic methods in bioanalysis of drugs and their metabolites. The work provides a theoretical introduction to the field of bioanalysis, using methods of liquid chromatography. Attention was paid to recent trends in the area, particularly with respect to the new types of stationary phases. In the experimental part of the thesis, reader is introduced to a development and validation of several bio-analytical methods using high performance liquid chromatography. The first method concerns with a determination of 5-fluorouracil and its metabolites by HPLC with gradient elution and UV/VIS detection on a column Luna PFP (2). Discussed are mainly specifics for the assay of this group of polar and poorly detectable compounds. The developed and validated method is being used for TDM of patients with rectal cancer. Another discussed method deals with a determination of methotrexate polyglutamates in erythrocytes using isocratic elution on a hybrid column Gemini C18 and fluorescence detection after post-column derivatization/photo-oxidation of the analyte. The developed and validated method is used for TDM of patients who suffer from certain autoimmune diseases. The last method discussed in the thesis is a method for an assay of a selective arginase inhibitor, N- (omega)-hydroxy-nor-L-arginine in rat plasma. For the separation was used Kinetex C18 column with core- shell technology. Gradient elution and fluorescence detection is used after on-line derivatization of substances with o-phthaldialdehyde. Biotransformation product of N-(omega)-hydroxy-nor-L-arginine was identified as nor L arginine by means of LC/MS/MS. The method was used for pilot pharmacokinetic experiment in rats, due to the absence of data about kinetics of this compound in the literature.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Ing. Miloš Hroch, Ph.D. 8.21 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Ing. Miloš Hroch, Ph.D. 15 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Ing. Miloš Hroch, Ph.D. 7 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Doc. PharmDr. Milan Nobilis, CSc. 128 kB
Stáhnout Posudek oponenta Doc. RNDr. Dalibor Šatínský, Ph.D. 145 kB
Stáhnout Posudek oponenta Ing. Luděk Šišpera, CSc. 134 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby Prof.RNDr. Jiří Klimeš, CSc. 122 kB