velikost textu

Informační systémy ve vysokém školství s důrazem na identifikaci uživatelů, informačních potřeb a jejich uspokojování

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Informační systémy ve vysokém školství s důrazem na identifikaci uživatelů, informačních potřeb a jejich uspokojování
Název v angličtině:
Information systems in higher education. User identification, information needs and their satisfaction
Typ:
Disertační práce
Autor:
Mgr. Ivana Příbramská, Ph.D.
Školitel:
doc. PhDr. Richard Papík, Ph.D.
Oponenti:
prof. Ing. Josef Basl, CSc.
Ing. Martin Souček, Ph.D.
Id práce:
104146
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Ústav informačních studií a knihovnictví (21-UISK)
Program studia:
Informační studia a knihovnictví (P7201)
Obor studia:
Informační věda (XINF)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
5. 9. 2012
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
informační chování, informační potřeby, modelování informačního chování, vysoké školství, typologie uživatelů, informační systém UK, klasifikace vzdělávání
Klíčová slova v angličtině:
information behavior, information needs, information seeking models, higher education, user classification, Charles University information system, classifications of education
Abstrakt:
Mgr. Ivana Příbramská: Informační systémy ve vysokém školství s důrazem na identifikaci uživatelů, informačních potřeb a jejich uspokojování (dizertační práce) Abstrakt Tématem dizertační práce jsou uživatelé v oblasti terciárního vzdělávání a uspokojování jejich informačních potřeb ve vztahu k informačním systémům a zdrojům poskytovaným jak samotnými vysokými školami, tak dalšími institucemi. Úvodní část je věnována teoretickému vymezení oblasti informačního chování a jeho modelování, informačním potřebám a jejich uspokojování. Třetí kapitola je zaměřena na prostředí vysokého školství a jeho roli v poskytování informací osobám, které se v této oblasti pohybují včetně veřejnosti, a dále identifikuje skupiny uživatelů, jejich informační potřeby a zdroje, které mohou být použity k jejich uspokojování. Čtvrtá kapitola je věnována informačním systémům ve vysokém školství v ČR včetně klasifikací a číselníků v jejich rámci používaných, přehledu celostátních systémů shromažďujících data z jednotlivých vysokých škol a stručného popisu tří nejpoužívanějších informačních systémů. Závěrečná část pak nahlíží do procesu implementace a provozu dvou konkrétních informačních systémů, Informačního systému UK a Studijního informačního systému FF UK.
Abstract v angličtině:
Mgr. Ivana Příbramská: Informační systémy ve vysokém školství s důrazem na identifikaci uživatelů, informačních potřeb a jejich uspokojování (dizertační práce) Abstract Focus of this thesis is on users in tertiary education and on the extent, to which their information needs are met by information systems and resources provided by both higher education institutions and other organizations. Second chapter sets up a theoretical framework, summarizing research in the field of the information seeking and information seeking behavior, models of information seeking, information needs and their satisfaction. Third chapter describes higher education area and its role in information provision to the users (coming from both within and outside the area); all users within this area are classified and their information needs and sources for satisfaction of these needs are listed. Fourth chapter is concerned with information systems in higher education in Czech Republic including classifications used within this field, national systems collecting data from higher education institutions and short description of three local information systems. Final chapter describes two examples of implementation process and further development of two particular information systems used at the Charles University in Prague and on the Faculty of Arts.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Ivana Příbramská, Ph.D. 1.69 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Ivana Příbramská, Ph.D. 36 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Ivana Příbramská, Ph.D. 36 kB
Stáhnout Autoreferát / teze disertační práce Mgr. Ivana Příbramská, Ph.D. 108 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. PhDr. Richard Papík, Ph.D. 157 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. Ing. Josef Basl, CSc. 154 kB
Stáhnout Posudek oponenta Ing. Martin Souček, Ph.D. 51 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 173 kB