velikost textu

Německá sociálně demokratická architektura komunálního bydlení v Ústí nad Labem v letech 1918-1938.

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Německá sociálně demokratická architektura komunálního bydlení v Ústí nad Labem v letech 1918-1938.
Název v angličtině:
German social demokratic architecture in municipal housing in Ústí nad Labem, 1918-1938
Typ:
Disertační práce
Autor:
Ing. arch. Pavel Prouza
Školitel:
prof. PhDr. Rostislav Švácha, CSc.
Oponenti:
PhDr. Tomáš Pavlíček, Ph.D.
PhDr. Richard Biegel, Ph.D.
Id práce:
104142
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Ústav pro dějiny umění (21-UDU)
Program studia:
Obecná teorie a dějiny umění a kultury (P8109)
Obor studia:
Dějiny výtvarného umění (XVU)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
24. 9. 2013
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Architektura, urbanismus, sociální, komunální, bydlení, byt, bytový dům, sociální demokracie, Ústí nad Labem
Klíčová slova v angličtině:
Architecture, urbanism, social, municipal, housing, flat, apartment building, social democratic, Ústí nad Labem
Abstrakt:
Německá sociálně demokratická architektura komunálního bydlení v Ústí nad Labem v letech 1918-1938 Ing. arch. Pavel Prouza Školitel: Prof. PhDr. Rostislav Švácha, CSc. Abstrakt Disertační práce se zabývá tématem architektury komunální bytové výstavby, která byla budována v meziválečném období v Ústí nad Labem. Severočeská průmyslová aglomerace, osídlená především Němci, prošla od poloviny 19. století nebývalým urbanistickým a demografickým růstem. V letech 1919–1938 byl proto městskou správou vybudován ucelený soubor přibližně jednoho sta budov. Práce hledá vztahy a vyvážené proporce mezi formální analýzou jednotlivých etap výstavby a studiem jejich širších historických souvislostí. Je uplatněna uměnovědná analýza, která spočívá v chronologickém zařazení děl a v rozboru a zhodnocení jejich urbanistických, typologických a stylových aspektů. Věnuje se také identitě tvůrce, jímž byl architekt německé národnosti Franz J. Arnold. Architektura ústeckého komunálního bytového souboru vznikala jako realizace sociálně demokratického politického programu a státní bytové politiky, má tedy i politický obsahový význam. Analýza byla provedena především na základě archivní badatelské činnosti a terénního průzkumu. Jednotlivá díla byla posuzována v kontextu meziválečného vývoje bydlení ve středoevropském prostoru s těžištěm v Rakousku, Československu a Německu. Závěrem práce je konstatování, že soubor budov meziválečné komunální bytové architektury v Ústí nad Labem je charakteristickou a kvalitně artikulovanou ukázkou vývoje sociálního typu mnohabytové architektury v českých zemích. Jeho přínos je spatřován především v raném uplatnění moderních urbanistických přístupů a v jedinečném užití kombinace experimentálních forem urbanismu a typologie pavlačového domu. Práce proto doporučuje památkovou ochranu nejhodnotnějších částí souboru z let 1927–1933, které jsou dnes zvnějšku zachovány v pozoruhodně autentické podobě a bez památkové ochrany může být jejich uchování pro další generace ohroženo nevhodnými zásahy.   4
Abstract v angličtině:
German social democratic architecture in municipal housing in Ústí nad Labem, 1918-1938 Ing. arch. Pavel Prouza Supervisor: Prof. PhDr. Rostislav Švácha, CSc. Abstract The dissertation addresses the issue of architecture in municipal housing built between the two wars in the town of Ústí nad Labem. From mid-nineteenth century the North Bohemian industrial agglomeration, populated mostly by Germans, experienced unprecedented urban and demographic growth. Thus, between 1919 and 1938, the municipality developed a comprehensive project of approximately one hundred buildings. The thesis identifies relations and balanced proportions between a formal analysis of the individual stages of development and a study of their broader historical context. The method of art-historical analysis is applied, whereby the projects are chronologically classified and their urban, typological and chronological aspects are assayed and assessed. The thesis also focuses on the identity of the author, the architect of German origin Franz J. Arnold. The architecture of the Ústí municipal housing complex was designed as a concretization of the social democratic political programme and of the state housing policy, it carries therefore a contents of political significance. The analysis was performed based on archival studies and field research. Individual properties were assessed in the context of the interwar housing development in the Central European space with its focal point in Austria, Czechoslovakia and Germany. The thesis concludes that the complex of interwar municipal housing architecture in Ústí nad Labem is a distinctive and well-articulated display of the development of public-assistance-type of multistory architecture in the Czech lands. Its benefit is seen in the early application of a modern town-planning approach and the unique combination of experimental town-planning forms with the gallery-dwelling typology. The thesis therefore recommends the most valuable components of the complex dating to 1927-1933, which retained to this day a remarkably authentic external aspect, to be listed as historical monuments, as their preservation for future generations might be put at stake by encroachments.   5
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Ing. arch. Pavel Prouza 120.01 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Ing. arch. Pavel Prouza 71 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Ing. arch. Pavel Prouza 67 kB
Stáhnout Autoreferát / teze disertační práce Ing. arch. Pavel Prouza 903 kB
Stáhnout Posudek vedoucího prof. PhDr. Rostislav Švácha, CSc. 26 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Tomáš Pavlíček, Ph.D. 67 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Richard Biegel, Ph.D. 35 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 67 kB