velikost textu

Ochranná známka a značka jako kulturní fenomén

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Ochranná známka a značka jako kulturní fenomén
Název v angličtině:
Trda mark and Brand as a Cultural Phenomenon
Typ:
Disertační práce
Autor:
JUDr. Petr Frischmann, Ph.D.
Školitel:
doc. PhDr. Ivan Mucha, CSc.
Oponenti:
JUDr. Jan Kosek, Ph.D.
Mgr. Markéta Poláková, Ph.D.
Id práce:
104128
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Ústav etnologie (21-UETN)
Program studia:
Obecná teorie a dějiny umění a kultury (P8109)
Obor studia:
Kulturologie (XKUL)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
11. 6. 2014
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
ochranná známka, značka, spotřeba, symbol, intertextualita, akulturace, firemní kultura, adaptace, právo, fair trade, společenská odpovědnost
Klíčová slova v angličtině:
trademark, brand, consumer, symbol, intertextuality, acculturation, firm culture, adaptation, law, fair trade, corporate social responsibility
Abstrakt:
ABSTRAKT Práce představuje teoreticko-empirickou analýzu vzájemně provázaných kulturních prvků, kterými jsou ochranné známky a značky chápané jako autonomní kulturní komplex. Zkoumané spojení těchto kulturních prvků, které se významným způsobem podílí na utváření symbolické komunikační báze současného globalizovaného prostředí, je schopno ovlivňovat nejen spotřebitelské chování, ale i obecné hodnotové systémy a kulturní vzorce. Tento kulturní komplex čerpá svoji persuasivní kapacitu z kulturního prostředí a v souladu s jeho dynamikou se průběžně adaptuje. Současně s těmito procesy tak značky a ochranné známky zpětně kulturní prostředí ovlivňují a spoluvytvářejí. Vysoká dynamika a efektivita těchto procesů je akcelerována technologickým vývojem komunikačních médií podporujících akulturační a globalizační tendence. Ačkoliv se jedná primárně o procesy a vztahy vznikající v prostředí spotřebitelského rozhodování, jejich současný vliv tyto hranice významně překračuje a stává se relevantním činitelem utváření celkového společenského paradigmatu. Zvláštní pozornost je v práci věnována úloze socio-kulturních normativů v tomto procesu, které poskytují ochranu většinově sdíleným základním hodnotám a na straně druhé ochraňují individuální soukromý zájem spočívající v hodnotě představované významem značky, její známostí, důvěryhodností, statutem, odlišitelností a dalšími tržně ocenitelnými atributy. Dosažení a udržení těchto kvalit je výsledkem cílené aktivity využívající širokou škálu nástrojů marketingové komunikace založených především na iracionální, symbolické a afektivní bázi, která je svojí podstatou socio-kulturně podmíněna. Tento probíhající intenzivní a řízený přenos hodnot současně generuje i rodící se kritickou společenskou reflexi umožněnou moderní komunikační technologií a vytváří podmínky pro obousměrnost marketingové komunikace jako zárodku marketingové gramotnosti představující protiváhu iracionální hegemonii značkového myšlení. Zkoumané jevy jsou v práci demonstrovány na případové studii věnované vlivu značek v prostředí olympijského hnutí a zkoumány dotazníkovým výzkumem zaměřeným na percepci značek a jejich vlivu na spotřebitelské chování vysokoškolských studentů. Klíčová slova: ochranná známka, značka, spotřeba, symbol, intertextualita, akulturace, firemní kultura, adaptace, právo, fair trade, společenská odpovědnost
Abstract v angličtině:
ABSTRACT The subject of this thesis is the empirical-theoretical analysis of socio-cultural impact of cultural elements represented by trademarks and brands from the perspective of specific cultural complex. Combination of mentioned cultural elements is examined as participating in creation of relevant symbolic base for human communication in current globalized society having capacity to influence not only consumer decision making process but also general values and cultural patterns. Persuasiveness of this cultural complex is based on the particular cultural environment adapting permanently to its evolution. Brands and trademarks in this form are retrospectively affecting the social environment. High level of efficiency and speed of such processes are currently accelerated by technological development of communication tools supporting acculturation and globalization aspects. Although described processes and relationships are generated primarily in the sphere of consumer decision-making, their real impact on the social groups is significant being relevant element of shaping general social paradigm. Socio-cultural norms are examined as cultural elements playing special role in such processes granting protection to major values shared by social groups and protecting the individual private interest represented by value of brands consisting of its popularity, trust, social status, distinctiveness and other valuable attributes. In order to reach this quality of brand global corporations employ wide range of instruments of marketing communication based primarily on irrational, symbolic, emotional base, which are by its nature determined in socio-cultural sense. Examined current concentrated and sophisticated targeted marketing transmission of values is at the same time generating emerging social reaction employing new communication technologies and establishing preconditions for two-way marketing communication as a ground for marketing literacy, creating feedback and counterpart to hegemony of brand thinking represented by marketing communication of global corporations. Case study is examining analyzed phenomenon of brand thinking in the specific social environment of Olympic movement, empirical part is presenting results of research focused on perception of brands and their impact on the consumer behavior of university students. Key words: trademark, brand, consumer, symbol, intertextuality, acculturation, firm culture, adaptation, law, fair trade, corporate social responsibility
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce JUDr. Petr Frischmann, Ph.D. 3.57 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce JUDr. Petr Frischmann, Ph.D. 18 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky JUDr. Petr Frischmann, Ph.D. 8 kB
Stáhnout Autoreferát / teze disertační práce JUDr. Petr Frischmann, Ph.D. 98 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. PhDr. Ivan Mucha, CSc. 279 kB
Stáhnout Posudek oponenta JUDr. Jan Kosek, Ph.D. 135 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Markéta Poláková, Ph.D. 72 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 69 kB