velikost textu

Syntéza specificky substituovaných heterocyklů katalytickými reakcemi

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Syntéza specificky substituovaných heterocyklů katalytickými reakcemi
Název v angličtině:
Synthesis of Specifically Substituted Heterocycles via Catalytic Reactions
Typ:
Disertační práce
Autor:
Mgr. Jiří Kratochvíl
Školitel:
prof. RNDr. Milan Pour, Ph.D.
Oponenti:
prof. RNDr. Martin Kotora, CSc.
prof. Ing. Dalimil Dvořák, CSc.
Id práce:
104113
Fakulta:
Farmaceutická fakulta v Hradci Králové (FaF)
Pracoviště:
Katedra organické a bioorganické chemie (16-16120)
Program studia:
Organická chemie (P1402)
Obor studia:
Bioorganická chemie (DB4)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
24. 9. 2015
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
ABSTRAKT Univerzita Karlova v Praze, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra anorganické a organické chemie Kandidát Mgr. Jiří Kratochvíl Školitel prof. RNDr. Milan Pour, Ph.D. Název disertační práce Syntéza specificky substituovaných heterocyklů katalytickými reakcemi Tato práce pojednává o syntéze γ-alkyliden-α,β-nenasycených δ-laktonů a laktamů. Jako klíčový krok byl využit Migita-Stilleho cross-coupling. U syntézy laktonů byla využita katalýza palladiovou černí a bylo demonstrováno, že se nejedná o heterogenní katalyzátor v pravém slova smyslu, ale pouhý prekurzor pro katalyticky aktivní species. Ta je generována in situ a pravděpodobně se jedná o koloidní nanočástice palladia, byť nelze vyloučit účast jednotlivých komplexovaných atomů kovu. Katalýza palladiovou černí byla poté úspěšně uplatněna na řadě strukturně variabilních substrátů. Tím byla demonstrována její všestranná použitelnost a bylo také prokázáno, že katalyzátor lze jednoduchou filtrací recyklovat. Objev neobvyklé Tsuji- Trostovy reakce dále umožnil konverzi připravených δ laktonů na polysubstituované heterocykly.
Abstract v angličtině:
ABSTRACT Charles University in Prague, Faculty of Pharmacy in Hradec Králové Department of Inorganic and Organic Chemistry Candidate Mgr. Jiří Kratochvíl Supervisor prof. RNDr. Milan Pour, Ph.D. Title of Doctoral Thesis Synthesis of Specifically Substituted Heterocycles via Catalytic Reactions This Ph.D. thesis deals with the synthesis of γ-alkylidene-α,β-unsaturated δ-lactones and lactams. Migita- Stille cross-coupling served as the key step in their preparation. Catalysis with palladium black was applied to the synthesis of the lactones and we demonstrated that it doesn’t act as heterogeneous catalyst. Instead, it’s only a precursor for catalytically active species, which is generated in situ and its true nature is unknown. The palladium nanoparticles are most likely responsible for the catalysis, although involvement of complexed atomic palladium cannot be excluded. Palladium black catalysis was also successfully applied to the synthesis of a series of structurally different substrates, which demonstrates its versatility and it was also proved that the catalyst can be easily recycled by simple filtration. An unusual Tsuji-Trost reaction then enabled transfer of the alkylidene substituent of the lactones to C5 furnishing polysubstituted heterocycles.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Jiří Kratochvíl 7.79 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Jiří Kratochvíl 114 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Jiří Kratochvíl 113 kB
Stáhnout Posudek vedoucího prof. RNDr. Milan Pour, Ph.D. 435 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. RNDr. Martin Kotora, CSc. 2.38 MB
Stáhnout Posudek oponenta prof. Ing. Dalimil Dvořák, CSc. 1.47 MB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby Doc. PharmDr. Kateřina Vávrová, Ph.D. 187 kB