text size

Retardace, kolaborace a aktivismus armádních elit v Protektorátu Čechy a Morava

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Title:
Retardace, kolaborace a aktivismus armádních elit v Protektorátu Čechy a Morava
Titile (in english):
Retardation, collaboration and activism of army elite in the Protectorate Bohemia and Moravia
Type:
Dissertation
Author:
PhDr. Martin Veselý, Ph.D.
Supervisor:
doc. PhDr. Jan Gebhart, CSc., DSc.
Opponents:
prof. PhDr. Mečislav Borák, CSc.
doc. PhDr. Jan Němeček, Dr., CSc.
Thesis Id:
104090
Faculty:
Faculty of Arts (FF)
Department:
Institute of Czech History (21-UCD)
Study programm:
Historical Studies (P7105)
Study branch:
Czech History (XCDE)
Degree granted:
Ph.D.
Defence date:
28/04/2014
Defence result:
Pass
Language:
Czech
Keywords (in czech):
Aktivismus, Český svaz válečníků, generálové, kolaborace, Národní souručenství, Protektorát Čechy a Morava, retardace, vládní vojsko, žurnalisté
Keywords:
Activism, Czech Union of Warriors, Generals, collaboration, National Conviviality, Bohemia and Moravia Protectorate, retardation, government troops, journalists
Abstract (in czech):
Abstrakt: Disertační práce se zabývá studiem fenoménu politického aktivismu, retardace a programové kolaborace armádních elit v Protektorátu Čechy a Morava. Cílem práce je probádat a „zmapovat“ veřejný a politický život v Protektorátu Čechy a Morava se zvláštním zaměřením na účast vysokých českých důstojníků a tyto poznatky nejen scelit, ale dát je i do kontextu s vývojem protektorátní a okupační politiky v protektorátu. Práce si nevšímá pouze činnosti organizací či jejich vedoucích osob, ale všímá si i názorů a stanovisek center protektorátní a okupační správy k nim, které měly na činnost těchto organizací a jejich představitelů vliv a zasazuje je do kontextu protektorátní politiky na pozadí dalších událostí. Tematicky se práce soustřeďuje především na činnost hlavních protektorátních organizací bývalých vojáků a to Českého svazu válečníků a Ústředního svazu bývalých vojáků v Čechách a na Moravě a jejich vůdčích představitelů – generálů Otty Bláhy, Roberta Rychtrmoce a Bohuslava Kálala. Dále pak na činnost protektorátních politických a veřejnoprávních organizací Národní souručenství, Český svaz pro spolupráci s Němci a Česká liga proti bolševismu a jejich vedoucích představitelů Jana rytíře Fouska, B. Kálala, O. Bláhy a R. Rychtrmoce. Pozornost byla věnována rovněž činnosti nejvýznamnějších generálů vládního vojska Jaroslava Emingera, Libora Vítěze a Jana Augusta Obručníka i aktivistickým žurnalistům komentujícím válečné dění gen. Václavu Kunešovi a mjr. Gustavu Mohapelovi a generálům, kteří přijali německou státní příslušnost, především pak Františku Bartošovi. Opomenuta nezůstala ani činnost vysokých armádních důstojníků v organizacích pravého okraje politického spektra Československé republiky se zvláštním zřetelem ke gen. Bohumilu Konopáskovi a Hynku Gibišovi a poválečné zúčtování s představiteli kolaborace. Základní metodou při zpracování práce byla metoda biografická, případně prosopografická. V rámci jednotlivých částí bylo snahou postupovat časově chronologicky s uplatněním diachronního přístupu. Za účelem dosažení větší přehlednosti byl chronologický přístup omezen a dána přednost analýze struktur. 4
Abstract:
Abstract: Dissertation work is concerned with a political activism phenomenon, retardation and programme collaboration of army elite in Bohemia and Moravia Protectorate study. The aim of the work is to explore and chart the public and political life in Bohemia and Moravia Protectorate with a special attention to high Czech commissioned officer activity not only to summarize the acquired information but also to put them into the context with a development of Protectorate autonomous and occupation politics. The Thesis is not only focuses on the activity on the main organisations and their leading personalities but devotes its attention to opinions and points of view of centers of protectorate autonomous and occupation administration towards them, which had an influence on the organisation activity and their leaders. It situates them into the protectorate politics on the background of the events. The Thesis theme concentrates basically on the activity of the main Protektorate organisations and of the former soldiers such as Czech Union of Warriors and Central Union Former Soldiers in Bohemia and Moravia and their leaders - the general Otto Bláha, Robert Rychtrmoc and Bohuslav Kálala. In addition to that it also focuses on the activity of political and statutory organisations called National Conviviality, Czech German cooperation Union and Czech League against Bolshevism and their representatives Jan rytíř Flousek, B. Kálal, O. Bláha and R. Rychtrmoc. The attention was also devoted to the work of the most signifiant leading army generals – Jaroslav Eminger, Libor Vítěz and Jan August Obručník. The focus was also laid on the activity of activist journalists providing comments of war developments to general Václav Kuneš, to major Gustav Mohapel and to the generals who accepted German citizenship, especially František Bartoš. Operation of high army commissioned Officers has not been omited. They were functioning in the righ end of the political spectrum of Czechoslovakia with a special emphasis on general Bohumil Konopásek and Hynek Gibiš and post-war clearing with collaboration representatives. Biographic method, alternatively prosopographic method became a basic method while processing the Thesis. Within individual parts the main endeavour to advance chronologically with the application of a diachronic attitude. In order to reach clarity, the chronological method was restricted and structure analysis has been prefered. 5
Documents
Download Document Author Type File size
Download Text of the thesis PhDr. Martin Veselý, Ph.D. 3.31 MB
Download Attachment to the thesis PhDr. Martin Veselý, Ph.D. 2.44 MB
Download Abstract in czech PhDr. Martin Veselý, Ph.D. 76 kB
Download Abstract in english PhDr. Martin Veselý, Ph.D. 79 kB
Download Autoreferat / doctoral thesis summary PhDr. Martin Veselý, Ph.D. 285 kB
Download Supervisor's review doc. PhDr. Jan Gebhart, CSc., DSc. 102 kB
Download Opponent's review prof. PhDr. Mečislav Borák, CSc. 83 kB
Download Opponent's review doc. PhDr. Jan Němeček, Dr., CSc. 119 kB
Download Defence's report 113 kB
Download Errata PhDr. Martin Veselý, Ph.D. 3.17 MB