velikost textu

Souhra nominačních tendencí v jazyce masových médií. Případ analytických adjektiv

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Souhra nominačních tendencí v jazyce masových médií. Případ analytických adjektiv
Název v angličtině:
Interplay Between Nomination Tendencies in the Language of Mass Media. The Case of the Analytical Adjectives
Typ:
Disertační práce
Autor:
Mgr. Veselin Vačkov, Ph.D.
Školitel:
prof. PhDr. Hana Gladkova, CSc.
Oponenti:
Albena Rangelová, CSc.
PhDr. Ludmila Uhlířová, CSc.
Id práce:
104074
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Ústav slavistických a východoevropských studií (21-USVS)
Program studia:
Filologie (P7310)
Obor studia:
Slovanské filologie (XSLE)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
24. 9. 2014
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
nominace, inovace, analytická adjektiva, morfologie, syntax, slovo, slovní spojení, slovanské jazyky, bulharština, čeština, angličtina, masová média, tendence vývoje, jazyková typologie
Klíčová slova v angličtině:
nomination, innovation, analytical adjectives, morphology, syntax, word, phrase, Slavic languages, Bulgarian, Czech, English, mass media, evolutional tendencies, language typology
Abstrakt:
ABSTRAKT Disertační práce se věnuje výzkumu a teoretickému popisu celé škály nově vznikajících komplexních jmenných slovních tvarů a slovních spojení, jejichž nárůst přerůstající v sériovost je jedním z nejviditelnějších projevů dynamiky slovanských jazyků během posledních několika desetiletí. V centru pozornosti jsou tzv. analytická adjektiva, jež definujeme jako invariantní lexikální jednotky převážně cizího původu, jejichž slovnědruhové zařazení a přívlastkovou syntaktickou funkci nemanifestuje morfém, nýbrž slovosled. Odmítáme tezi, že se jedná o první složky kompozit, a zároveň zkoumáme celou řadu přechodových jevů a procesů. V širším plánu tato práce zkoumá jevy, jež testují hranici morfologie a syntaxe, slova a slovního spojení. Hlavním závěrem je, že se zvláště v případě bulharštiny konstituuje samostatná kategorie analytických adjektiv tím, že se z původně okrajového lexikálního jevu stal jev produktivní, gramatikalizovaný díky intenzivnímu přejímání lexikálních jednotek a konstrukcí (především z angličtiny) a jejich replikaci. Synchronní srovnání bulharštiny a češtiny umožňuje sledovat, jak dva geneticky příbuzné jazyky řeší své nominační potřeby v podobných jazykových situacích někdy stejně a někdy odlišně. Hledání příčin podobností a rozdílů vede k poznání jejich hlubších systémových a typologických charakteristik. Práce přináší nové argumenty ve prospěch teze o větší analytičnosti přídavných jmen v bulharštině a dodatečně ji zpřesňuje. Pracujeme přitom převážně s materiálem z masových médií, která na straně jedné jazykovou dynamiku odráží, na straně druhé ji díky svému zásahu a společenskému statusu akcelerují. Ukazujeme, že značná produktivita sledovaných jevů v jazyce médií je výsledkem souhry vývojových tendencí k internacionalizaci, analytičnosti a aglutinativnosti a pragmatických požadavků úspornosti, expresivnosti a formální neměnnosti. Klíčová slova: nominace, inovace, analytická adjektiva, morfologie, syntax, slovo, slovní spojení, slovanské jazyky, bulharština, čeština, angličtina, masová média, tendence vývoje, typologie jazyků
Abstract v angličtině:
ABSTRACT The thesis aims to describe and theoretically explain the range of complex nominal word structures and phrases that evolved in all Slavic languages with staggering productivity during the last decades. In particular, it focuses on the so called analytical adjectives, i.e. formally invariant lexical units mostly of foreign origin that manifest their attributive syntactic role (and the word class they belong to) not through a morpheme but through fixed word order position. The thesis rejects the view that analytical adjectives are first parts of compound words and explores several transitional cases. In more general terms, the thesis explores phenomena that test the boundary between words and phrases, morphology and syntax. It concludes that in Bulgarian there already exists a well established word subclass of analytical adjectives. They have resulted from an originally lexical innovation that has been grammatcalized due to intensive borrowings of words and phrase models mainly from English and their replication. The comparative study of present-day Bulgarian and Czech provides evidence of the strategies that the two genetically related languages use to achieve their nomination goals. The search for an explanation of the similarities and differences between both languages offers insights into their deeper structural and typological properties. The thesis corroborates the view that Bulgarian exhibits high level of analytical (isolating) features and gives more precision to it in respect to adjectives. The thesis uses mostly mass media language material. On one hand, media reflect language innovation; on the other hand, they further accelerate it due to their impact and social status. It demonstrates that the high productiveness of the studied structures in media language results from the interplay of the tendencies to internationalization, growth of analytical and agglutinative structures and the pragmatic demands for thrift, expressivity and formal invariability. Key words: nomination, innovation, analytical adjectives, morphology, syntax, word, phrase, Slavic languages, Bulgarian, Czech, English, mass media, evolutional tendencies, language typology
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Veselin Vačkov, Ph.D. 1.85 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Veselin Vačkov, Ph.D. 72 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Veselin Vačkov, Ph.D. 71 kB
Stáhnout Autoreferát / teze disertační práce Mgr. Veselin Vačkov, Ph.D. 360 kB
Stáhnout Posudek vedoucího prof. PhDr. Hana Gladkova, CSc. 74 kB
Stáhnout Posudek oponenta Albena Rangelová, CSc. 208 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Ludmila Uhlířová, CSc. 198 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 130 kB