velikost textu

Sociální témata v projektech českého konceptuálního a akčního umění (od konce 80. let do současnosti)

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Sociální témata v projektech českého konceptuálního a akčního umění (od konce 80. let do současnosti)
Název v češtině:
Sociální témata v projektech českého konceptuálního a akčního umění (od konce 80. let do současnoti)
Název v angličtině:
Social Themes in Projects of Contemporary Czech Conceptual and Action Art (from the Late 1980s to the present Day)
Typ:
Disertační práce
Autor:
Mgr. Lucie Váchová
Školitel:
prof. PhDr. Vojtěch Lahoda, CSc.
Oponenti:
Mgr. Pavlína Morganová, Ph.D.
Mgr. Zuzana Štefková, Ph.D.
Id práce:
104073
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Ústav pro dějiny umění (21-UDU)
Program studia:
Obecná teorie a dějiny umění a kultury (P8109)
Obor studia:
Dějiny výtvarného umění (XVU)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
9. 6. 2015
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Informace o neveřejnosti:
Příloha práce byla vyloučena ze zveřejnění.
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
sociální témata, konceptuální umění, akční umění, politické umění, angažované umění
Klíčová slova v angličtině:
social themes, conceptual art, action art, political art, engaged art
Abstrakt:
Abstrakt Práce mapuje podobu českých uměleckých projektů, které od konce 80. let až do současnosti užívají jazyk konceptuálního a akčního umění k reflexi aktuálních problémů společnosti. Sleduje sociálně orientované umění nebo tendence, které se snaží komunikovat s mimouměleckým kontextem a zaměřuje se na sociálně-politický aspekt soudobého umění. První část textu je zacílená na základní pojmy, stručně odkazuje k nejdůležitějším výstavám a zabývá se teoretickými kritikami nebo úvahami spojenými s pojmy politické či angažované umění a zahrnuje stručnou zmínku o příkladech staršího sociálně orientovaného umění vznikajícího v průběhu 20. století. Studie se snaží postihnout primární témata, skrze která umělci reflektují stávající společenský systém s jeho starými i novými jevy. Tematické okruhy a konkrétní díla jsou popsána ve čtyřech hlavních kapitolách, které odkazují na pracovní metody i na vývoj práce umělců nebo strategií uměleckých skupin, které zároveň odráží změny odehrávající se na české výtvarné scéně za posledních 25 let. Hlavní motivy představují klasická nebo relativně nová témata zahrnující reflexe mateřství, transformaci současné rodiny, postoje k fenoménu stáří, smrti nebo umělecké reakce na politická rozhodnutí, diskriminaci menšin, na vzájemné vztahy i otázky genderu, ekologii nebo na zasahování obchodních strategií a médií do našeho každodenního života. Na jedné straně práce objasňuje, jakým způsobem někteří čeští umělci reagují na otázky týkající se nedávné minulosti (například na nucený odchod sudetských Němců z Československa, nebo na problematické dědictví komunistické éry), a na té druhé ukazuje na nová témata a strategie, které sehrály v českém kontextu po roce 1989 novou roli a vztahovaly se k otevření hranic, jež podnítilo možnosti teoretických interakcí se západním uměleckým světem, ale nastolilo i potřebu nově přeformulovat postavení umělce v rámci post-socialistické společnosti.
Abstract v angličtině:
Abstract The dissertation thesis gives a real picture of Czech artistic works from late 1980s to the present day that use the language of Conceptual and Action art for a reflection of current problems in our society. The study is to encompass socially-oriented art or tendencies that want to communicate with the inartistic context and its focus is on the social-political aspect of contemporary art. The first part of the text is focused on basic concepts, moreover, it describes the most important exhibitions, theoretical contexts or considerations associated with the concepts of political or engaged art and it includes a brief reference to examples of older socially oriented art of the 20th century. The thesis strives to give a picture of the main themes through which artists reflect on humanity within a current societal system with its various old or new phenomena. The topics and the particular relevant artworks are described in four main chapters that should reveal the working methods or the development of the artists approach or strategies of artistic groups that have simultaneously reflected changes in the Czech art scene for the past 25 years. The prime motives are classical or newborn topics like reflection on motherhood, transformation of the present-day family, attitudes to the phenomenon of age, death, artistic reactions to political processes, discrimination of minorities, standpoints to relationships and gender, ecology or for example the power of commercial strategies and the media over our everyday lives. On one hand the thesis wants to clarify ways in which some Czech artists show a keen interest in issues related to recent history (for example the forced departure of Sudeten Germans from Czechoslovakia or the problematic heritage of the Communist era), and on the other hand it aims to show and introduce themes and strategies that started to play new roles in the Czech context following 1989 and they are related to the opening of the previously sealed borders, that encouraged not only a renewed possibility of the free exchange of ideas and theories with the Western art world but also the necessary reformulation of the position of the artist within the post-socialist society.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Lucie Váchová 1.78 MB
Stáhnout Příloha k práci Mgr. Lucie Váchová 9.07 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Lucie Váchová 30 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Lucie Váchová 35 kB
Stáhnout Autoreferát / teze disertační práce Mgr. Lucie Váchová 155 kB
Stáhnout Posudek vedoucího prof. PhDr. Vojtěch Lahoda, CSc. 102 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Pavlína Morganová, Ph.D. 185 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Zuzana Štefková, Ph.D. 87 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 61 kB