velikost textu

Richard Dotzauer a osobnosti podnikatelského života 19. století

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Richard Dotzauer a osobnosti podnikatelského života 19. století
Název v angličtině:
Richard Dotzauer and entrepreneurial personalities of the 19th century
Typ:
Disertační práce
Autor:
PhDr. Petr Valenta
Školitel:
prof. PhDr. Jiří Štaif, CSc.
Oponenti:
prof. PhDr. Jiří Pokorný, CSc.
Aleš Zářický
Id práce:
104072
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Ústav hospodářských a sociálních dějin (21-UHSD)
Program studia:
Historické vědy (P7105)
Obor studia:
Moderní hospodářské a sociální dějiny (XMHD)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
17. 9. 2014
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Richard Dotzauer, podnikatelstvo 19. století, občanská společnost, komunální elity, česko-německé vztahy, spolky - Praha
Klíčová slova v angličtině:
Richard Dotzauer, enterpreneurs 19. century, civic society, local elites, czech - german relations, associations - Prague
Abstrakt:
Tato disertační práce se zaměřuje na konkrétní podnikatelskou osobnost devatenáctého století – Richarda Dotzauera. Mapuje jeho působení na poli podnikání, ale stejně tak sleduje jeho veřejnou činnost ve spolkovém a politickém životě. V rámci práce je věnována rovněž pozornost problematice podnikatelské mentality a životního stylu. Práce poukazuje formou širších exkurzů na další výrazné podnikatelské osobnosti studované epochy. Zatímco Richard Dotzauer reprezentuje typ německého podnikatele, jde v případě Andrease Haaseho o osobnost obtížněji národnostně zařaditelnou a v případě Jindřicha Fügnera o zástupce národnostně českého podnikatelstva. Práce studuje uvedené osobnosti v kontextu významných procesů devatenáctého století, jako byla industrializace, formování národního hnutí a vznik moderní občanské společnosti. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Abstract v angličtině:
This thesis focuses on specific business personality of the nineteenth century - Richard Dotzauer. It charts his work in the field of business, but so is devoted to his public activities in the federal and political life. As part of the work is monitored also the issue of entrepreneurial mentality and lifestyle. As part of this work is to form a wider excursion pointed to other significant business personality of study epoch. Richard Dotzauer represents a type of German businessmen. In the case of Andreas Haase terms of personality that goes nationally difficult to define. Jindřich Fügner is nationally representative of the Czech entrepreneurship. The work studies the personalities mentioned in the context of important processes of the nineteenth century, such as the industrialization, the formation of the national movement and the emergence of modern civil society. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce PhDr. Petr Valenta 8.49 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce PhDr. Petr Valenta 151 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky PhDr. Petr Valenta 151 kB
Stáhnout Autoreferát / teze disertační práce PhDr. Petr Valenta 188 kB
Stáhnout Posudek vedoucího prof. PhDr. Jiří Štaif, CSc. 193 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. PhDr. Jiří Pokorný, CSc. 74 kB
Stáhnout Posudek oponenta Aleš Zářický 308 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 189 kB