velikost textu

Literární suržyk: obrysy literární vícejazyčnosti

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Literární suržyk: obrysy literární vícejazyčnosti
Název v češtině:
Literární suržyk - obrysy literární vícejazyčnosti
Název v angličtině:
Literary surshyk: contours of literary multilingualism
Typ:
Disertační práce
Autor:
Mgr. Alexej Sevruk
Školitel:
PhDr. Věra Lendělová, CSc.
Oponenti:
Boguslaw Leszek Bakula
PhDr. Petr Kalina, Ph.D.
Id práce:
104046
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Ústav východoevropských studií (21-UVES)
Program studia:
Filologie (P7310)
Obor studia:
Slovanské literatury (XSLL)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
21. 9. 2018
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
suržyk|textová vícejazyčnost|současná ukrajinská literatura|orientalizmus|postmodernizmus
Klíčová slova v angličtině:
surzhyk|textual multilinguism|contemporary ukrainian literature|orientalism|postmodernism
Abstrakt:
Abstrakt Tato práce se věnuje smíšené hybridní rusko-ukrajinské řeči známé jako suržyk s důrazem na její reflexi v dílech současné ukrajinské literatury. Cílem práce je načrtnout základní rysy, kterými se ubírá či by se mohlo ubírat současné uvažování o literárním suržyku. V první části dochází k všestrannému vymezení pojmu suržyk, k jeho sociolingvistickému definování, geografickému a funkčnímu rozšíření. Je naznačen vztah mezi tímto jevem a jeho literárním odrazem – tak zvaným literárním (nebo též autorským či vědomým) suržykem. Následující část mapuje reflexi literárního suržyku v odborné literatuře, a to jak zaměřené lingvisticky, tak literárně-teoreticky. Je zde podrobně rozebráno, jak s pojmem literární suržyk (nebo suržyk v literatuře) pracují autoři zásadních monografií, věnovaných tomuto jevu (Artur Bracki, Larysa Masenková, Salvatore Del Gaudio), ale také autoři klíčových prací o ukrajinské postmoderní literatuře a ukrajinské společnosti (Tamara Hundorovová, Roksana Charčuková, Ola Hnatiuková). Ve třetí části je pro další zkoumání literárního suržyku převzat koncept intratextové vícejazyčnosti Petra Mareše. Práce sleduje, jakých forem nabývá hybridní řeč v ukrajinské literatuře a jaké funkce zde plní. Pro uchopení literárního suržyku byly seznány jako nejvhodnější některé specifické formy textové vícejazyčnosti, Pro popis literárního suržyku se zdají být vhodné rovněž některé specifičtější funkce: hodnotová, komikotvorná, atmosférotvorná, výrazová, kreativní, ale také národnostně zařazovací. Dochází k usouvztažnění literárního suržyku a některých dalších teoretických konceptů: ozvláštnění, metatextualita, exotismus, orientalizmus. Řeč s vlastnostmi suržyku se tu srovnává s podobnými hybridními jazykovými jevy, vyskytujícími se v literatuře ruské a polské. Čtvrtá část nabízí rozbor vybraných děl současné ukrajinské literatury s důrazem na literární suržyk, který je v nich obsažen. Dochází ke specifikaci některých jeho funkcí a k pokusu stanovit zákonitosti uplatnění suržyku v textech současných ukrajinských autorů (Jurij Andruchovyč, Taňa Maljarčuková, Serhij Žadan a další). Téma soužití ukrajinského a ruského jazyka na Ukrajině a produktu takového soužití je nanejvýš aktuální a pravděpodobně nebude ztrácet na aktuálnosti i nadále.
Abstract v angličtině:
Abstract This thesis deals with mixed hybrid Russian-Ukrainian language known as surzhyk with an emphasis on its reflection in contemporary Ukrainian literature. The aim of the thesis is to outline the basic features of the contemplation of literary surzhyk. The first part presents a general definition of the concept of surzhyk, its sociolinguistic definition, geographic and functional extension. Further on, it suggests the relationship between this phenomenon and its literary reflection – so-called literary (or also author's or conscious) surzhyk. The following section reviews the reflection of literary surzhyk in theoretical works, both linguistic and literally theoretical. The use of literary surzhyk is discussed in detail in the major monographs dedicated to this phenomenon (Artur Bracki, Larysa Masenko, Salvatore Del Gaudio) and in the key works on Ukrainian postmodern literature and Ukrainian society (Tamara Hundorova, Roksana Charchuk, Ola Hnatiuk). In the third part, Peter Mareš's concept of intratext multilingualism is taken over for further investigation of literary surzhyk. The paper tracks the forms of hybrid language in Ukrainian literature and what functions it performs here. Some specific forms of textual multilingualism have been introduced as the most appropriate for grasping literary surzhyk. Some of the more specific functions – value, comic, atmospheric, expressive, creative, but also nationally classifying, seem to be appropriate. There is a rapprochement of literary surzhyk and some other theoretical concepts: defamiliarization, metatexuality, exotism, orientalism. The speech with the properties of surzhyk is compared with similar hybrid linguistic phenomena, occurring in Russian and Polish literature. The fourth part offers an analysis of selected works of contemporary Ukrainian literature, with an emphasis on the literary surzhyk contained therein. Some of its functions are specified, as well as attempts to determine the patterns of the surzhyk use in the texts of contemporary Ukrainian authors (Yury Andruchovich, Tanya Maljarchuk, Serhiy Zhadan and others). The topic of coexistence of Ukrainian and Russian language in Ukraine and the product of such coexistence is most up to date and probably will not lose topicality.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Alexej Sevruk 1.69 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Alexej Sevruk 102 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Alexej Sevruk 84 kB
Stáhnout Autoreferát / teze disertační práce Mgr. Alexej Sevruk 389 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. Věra Lendělová, CSc. 167 kB
Stáhnout Posudek oponenta Boguslaw Leszek Bakula 2.87 MB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Petr Kalina, Ph.D. 248 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 193 kB