velikost textu

Návrat do emigrace. Osudy československých příslušníků RAF po druhé světové válce ve Velké Británii

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Návrat do emigrace. Osudy československých příslušníků RAF po druhé světové válce ve Velké Británii
Název v angličtině:
Return to the emigration. The fate of Czechoslovak members of RAF after World War II in Great Britain
Typ:
Disertační práce
Autor:
Mgr. Ivana Polley, Ph.D.
Školitel:
prof. PhDr. Milan Hlavačka, CSc.
Oponenti:
Doc. PhDr. Ladislav Kudrna, Ph.D.
doc. PhDr. Karel Konečný
Id práce:
104039
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Ústav českých dějin (21-UCD)
Program studia:
Historické vědy (P7105)
Obor studia:
České dějiny (XCDE)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
11. 6. 2012
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
ABSTRAKT Předmětem disertační práce je popsání a analyzování tématiky poválečných osudů československých letců ve Velké Británii v poválečných letech. Úvod práce nastiňuje atmosféru doby a proces integrace západních letců v Československu po osvobození. Práce se rovněž zabývá snahou britských manželek těchto letců o asimilaci do československé společnosti. Proměny politických okolností však donutily letce RAF začít opět uvažovat o odchodu za hranice Československa. Po únoru 1948 byla perzekuce vůči RAF důstojníkům již zcela evidentní. Politické čistky v armádě je donutily k opětovnému odchodu z Československa. Práce typologizuje odchody letců RAF do zahraničí do podskupin a na každé z této podskupiny demonstruje různé a přeci velmi podobné osudy letců, které spojuje odchod do Velké Británie, kde za války sloužili v Královském letectvu. Typologii odchodů rozlišuje ty letce, kteří zůstali ve Velké Británii a nevrátili se po skončení války do Československa, ty, kteří odešli legální cestou, a ty, kteří odešli ilegální cestou po zemi do emigrace. Pro osvětlení problematiky únosů letadel je zvolena forma zpětné reflexe obsažená v německých, francouzských a anglických dobových periodikách. Následující část disertační práce se zabývá uplatněním československých letců ve Velké Británii. Hlavním úkolem této kapitoly bylo zachytit způsob opětovného přijetí do služeb Královského letectva. V této kapitole jsou vytěženy dosud utajované informace Personnel and Management Agency v Cronwellu. Tato instituce systematicky shromažďuje informace o RAF letcích a posléze je poskytuje National Archives. Početnou skupinu tvoří letci, kteří našli uplatnění v neleteckých povoláních. Zajímavý typ letců tvořili ti, kteří se angažovali v CIO- Czech Intelligence Office. Celou práci pak završuje kapitola o vývoji sdružení a svazů, ve kterých se letci RAF sdružovali.
Abstract v angličtině:
ABSTRACT The subject-matter of this dissertation paper is the description and analysis of the topic of the post-war fate of certain Czechoslovak pilots in Great Britain in the post-war years. In the introduction to this paper, I outline the atmosphere at the time and the process of integration of western pilots in Czechoslovakia after liberation. The paper at the same time addresses the efforts of the British wives of these pilots to assimilate into Czechoslovak society. The changes in the political circumstances, especially, compelled the RAF pilots to start considering leaving Czechoslovakia again. After February 1948, the persecution of the RAF officers was already evident. Political purges in the armed forces compelled them to leave Czechoslovakia again. The paper typologises the exodus of the RAF pilots abroad into subgroups and for each of these subgroups, it demonstrates the various and clearly very similar fates of the pilots, which are linked by departure to Great Britain, where they served in the RAF during the war. The typology of the exodus differentiates those pilots who remained in Great Britain and did not return to Czechoslovakia after the war and those that left legally and those that left the country illegally and emigrated. To clarify the problems of hijack of aircraft, the form of back reflection contained in contemporary German, French and English periodicals. The next part of the dissertation paper discusses the employment of the Czechoslovak pilots in Great Britain. The main task of this chapter was to capture the procedure for reintegration into the RAF. This chapter contains information from the Personnel and Management Agency in Cranwell, which, to date, remains a secret. This institution systematically collects information about RAF pilots and subsequently gives it to the National Archive.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Ivana Polley, Ph.D. 2.01 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Ivana Polley, Ph.D. 81 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Ivana Polley, Ph.D. 81 kB
Stáhnout Autoreferát / teze disertační práce Mgr. Ivana Polley, Ph.D. 399 kB
Stáhnout Posudek vedoucího prof. PhDr. Milan Hlavačka, CSc. 36 kB
Stáhnout Posudek oponenta Doc. PhDr. Ladislav Kudrna, Ph.D. 200 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. PhDr. Karel Konečný 202 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 196 kB