velikost textu

Josef Macek a programové debaty v Československé sociálně demokratické straně dělnické (ČSDSD) v letech 1924-1938

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Josef Macek a programové debaty v Československé sociálně demokratické straně dělnické (ČSDSD) v letech 1924-1938
Název v angličtině:
Josef Macek and the Programmatic Debates in the Czechoslovak Social Democratic Party (ČSDSD) from 1924 to 1938
Typ:
Disertační práce
Autor:
PhDr. Martin Polášek, Ph.D.
Školitel:
prof. Miloš Havelka, CSc.
Oponenti:
Ing. Antonie Doležalová
prof. PhDr. Zdeněk Kárník, DrSc.
Id práce:
104038
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Ústav politologie (21-UPOL)
Program studia:
Politologie (P6701)
Obor studia:
Politologie (XPOL)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
12. 9. 2011
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
Josef Macek a programové debaty v Československé sociálně demokratické straně dělnické (ČSDSD) v letech 1924-1938. Předmětem práce je programová debata v Československé sociálně demokratické straně dělnické (ČSDSD) v letech 1924-1938. Tato debata je analyzována trojím způsobem: Nejprve je podán její chronologický vývoj a poukázáno na souvislosti mezi různými tématy, o nichž se diskutovalo. V druhé části jsou rozebírány strukturální rysy debaty (vnější kontext, institucionální prostředí, sociální profil diskutujících, strukturální konfliktní linie typu generačního štěpení nebo vztahu mezi teoretiky a praktiky apod.). Poslední část je věnována analýze obsahových rozdílů mezi debatujícími v několika vybraných otázkách (založení socialismu, role inteligence v socialistické straně, vztah ke státu, evoluční cesta k socialismu). Jako základní osa debaty je chápán marxismus. Ve vztahu k němu se v práci hovoří o třech vnitrostranických proudech, které se opakovaně střetávaly a které se lišily nejen v postoji k marxismu jako takovému nebo k formám řešení, jež z něho vyplývaly, ale také svou generační příslušností a svým vlivem na programový profil strany jako celku: Proud levicový, který byl generačně nejmladší, se o marxismus opíral s relativně největší mírou důslednosti a v marxistických intencích doporučoval postupovat. Proud pravicový, představující generaci střední a starší, měl k marxismu postoj rezervovaný až odmítavý. Proud středový, symbolizovaný vedením strany, kontrolující v největším rozsahu její struktury a generačně nejstarší, se k marxismu hlásil, ale spíše jako k tradičnímu mobilizačnímu a integračnímu nástroji, než jako k úběžníku konkrétního postupu a obsah jeho marxismu byl v různých otázkách bližší tu levicovému, tu pravicovému proudu. Debata jako celek je v práci charakterizována jako velmi specifická (debata intelektuálů v dělnické straně) a nad její význam pro většinu členstva strany je postaven otazník.
Abstract v angličtině:
Josef Macek and the Programmatic Debates in the Czechoslovak Social Democratic Party (ČSDSD) from 1924 to 1938. This thesis deals with the programmatic debates in the Czechoslovak Social Democratic Party (ČSDSD) from 1924 to 1938. The debate is analyzed in three ways: Firstly, its chronological development is given same as the link between the various topics discussed. The second part researches the structural features of the debate (external context, institutional environment, social profile of discussants, the structural cleavages like generation conflict or the relationship between theorists and decison-makers etc.). In the final part the content differences among discussants are analyzed in respect to a few selected issues (the foundation of socialism, the role of intelligence in the socialist party, the relationship to the state, the evolutionary way to socialism). Marxism is understood as the primary axis of the debate . In relation to it I speak about three intraparty streams, which were repeatedly clashing and which differed not only in the approach to Marxism as such or in solution forms which resulted from it, but also in their generational affiliation and its influence on the programmatic profile of the party as a whole: The left stream, the youngest generation, was based on Marxism with the relatively highest degree of consistency and recommended to follow the Marxian intentions. The right stream, represented by the middle and older generation, had a very reserved approach to Marxism or even that of a refusal. The center stream, represented by the oldest generation and symbolized by the leaders of the party controlling to the greatest extent its structure , was based on Marxism too, but saw it rather as a traditional mobilization and integration instrument than prescription for concrete steps. Therefore the content of its Marxist theory varied in respect to different issues, sometimes it leaned more towards the left stream, sometimes more towards the right one. In the thesis the debate as a whole is characterized as very specific (discussion of intellectuals within workers' party) and its significance for the majority of the members is marked by a question mark.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce PhDr. Martin Polášek, Ph.D. 1.05 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce PhDr. Martin Polášek, Ph.D. 58 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky PhDr. Martin Polášek, Ph.D. 59 kB
Stáhnout Posudek vedoucího prof. Miloš Havelka, CSc. 48 kB
Stáhnout Posudek oponenta Ing. Antonie Doležalová 200 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. PhDr. Zdeněk Kárník, DrSc. 214 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 120 kB