velikost textu

Konvergence filmu a architektury. Případ Prahy

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Konvergence filmu a architektury. Případ Prahy
Název v angličtině:
The convergence of film and architecture. The case of Prague
Typ:
Disertační práce
Autor:
Mgr. Sylva Poláková
Školitel:
PhDr. Petra Hanáková, Ph.D.
Oponenti:
prof. Mgr. Miroslav Petříček, Dr.
Tomáš Pospiszyl
Id práce:
104035
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Katedra filmových studií (21-KFS)
Program studia:
Obecná teorie a dějiny umění a kultury (P8109)
Obor studia:
Filmová věda (XFV)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
2. 9. 2015
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
film, architektura, veřejný městský prostor, mediální konvergence, relokace, umělecký provoz, Zdeněk Pešánek, světelný kinetismus, urban screen, praha
Klíčová slova v angličtině:
film, architecture, municipal public spaces, media convergences, relocation, contemporary art, Zdeněk Pešánek, lumino kinetic art, urban screen, Prague
Abstrakt:
Tato disertační práce je věnována mapování prozatím neukotvené praxe konvergence filmu a architektury ve veřejném městském prostoru a to na pozadí myšlenky relokace pohyblivého obrazu. Vzhledem k tomu, že se jedná o interdisciplinární praxi, na jejíchž podobách a fungování se podílí řada dynamik, je výchozí filmová perspektiva doplněna o související témata z oblasti architektury, veřejného městského prostoru, uměleckého provozu i užitého umění včetně reklamní praxe. Široký záběr předmětu této práce je usměrněn úzce lokalizovaným výzkumem zaměřeným na pražskou situaci od devadesátých let dvacátého století až do roku 2010. Kapitoly věnované diskursivnímu poli tvoří společně s případovou studií vrstevnatou zprávu o stavu této specifické mediální praxe, jejíž projevy podléhají rychlému poločasu rozpadu, jenž značně limituje možnosti archivace. Struktura případové studie se odvíjí od vlastního klasifikačního rámce a přibližuje se „katalogovému“ formátu, v němž byla určující série otázek kdo, kde, kdy a jak se na dané filmově-architektonické konvergenci podílel. Ačkoli byl sledován určitý časový výsek, nezůstal oproštěn od vazby k předchozím praxím, historickým situacím i konkrétním osobnostem, jejichž odkaz rezonuje také v soudobých projevech filmově-architektonických konvergencí. Archivačně-dokumentační rovinu práce tak doplňuje tématické provazování zahrnutých případů. Vedle sledování relokace určitých automatismů jednotlivých mediálních praxí, přináší tato práce lokální ukotvení založené na sledování možných mezigeneračních vztahů, z nichž se jako obzvláště výrazný ukázal odkaz Zdeňka Pešánka. Přemostění mezi různými dobovými metodami a tématy (a to napříč kulturně-informační škálou) i přístupy konkrétních osobností, jež v průběhu let prošly nevyhnutelnou transformací, se dnes mohou jevit jako nové. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Abstract v angličtině:
This dissertation examines the as yet untethered practice of the convergence of film and architecture in public municipal spaces against the backdrop of the idea of the relocation of the moving picture. Since this is an interdisciplinary practice whose forms and operations are influenced by a host of dynamics, the initial film perspective is supplemented by related themes from the spheres of architecture, public municipal space, and the organisation of culture and the applied arts, including advertising. The wide range of subjects covered in this dissertation is given focus by narrowly localised research examining the situation in Prague from the 1990s until 2010. Along with the case study, the chapters devoted to the discursive field form a progress report on the situation as regards this particular media practice, the outputs of which are subject to a short half-life that considerably limits the possibility of archiving them. The structure of the case study is derived from a specific classificatory framework and is close to the “catalogue” format, determined by a series of questions – who participated on the convergence of film and architecture and where, when and how. Though a specific segment of time was monitored, it did not remain free of links to previous working methods, historical situations and specific personalities, whose legacy resonates in contemporary manifestations of film/architectonic convergence. The archival and documentative level of the dissertation is supplemented by the thematic linkage of the cases included. As well as following the relocation of certain automatisms of individual media practices, this dissertation anchors itself locally by examining possible intergenerational relationships, of which the legacy of Zdeněk Pešánek is especially important. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Sylva Poláková 1.88 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Sylva Poláková 152 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Sylva Poláková 151 kB
Stáhnout Autoreferát / teze disertační práce Mgr. Sylva Poláková 282 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. Petra Hanáková, Ph.D. 178 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. Mgr. Miroslav Petříček, Dr. 59 kB
Stáhnout Posudek oponenta Tomáš Pospiszyl 147 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 1.34 MB