velikost textu

Prolegomena k problematice osamělosti

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Prolegomena k problematice osamělosti
Název v angličtině:
Prolegomena to Problematics of Solitude
Typ:
Disertační práce
Autor:
Mgr. Petr Pola
Školitel:
PhDr. Miloš Ševčík, Ph.D.
Oponenti:
prof. PhDr. Peter Michalovič, Ph.D.
prof. PhDr. Miroslav Marcelli, CSc.
Id práce:
104033
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Katedra estetiky (21-KEST)
Program studia:
Obecná teorie a dějiny umění a kultury (P8109)
Obor studia:
Estetika (XEST)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
24. 9. 2015
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Osamělost, existence, individualismus, osoba, umění, estetika, I. D. Yalom, E. Levinas, M. Buber, H. Arendt, M. Heidegger, M. Blanchot
Klíčová slova v angličtině:
Solitude, Existence, Individualism, Individual, Art, Aesthetics, I. D. Yalom, E. Levinas, M. Buber, H. Arendt, M. Heidegger, M. Blanchot
Abstrakt:
PETR POLA : PROLEGOMENA K PROBLEMATICE OSAMĚLOSTI Abstrakt dizertační práce Cílem disertační práce nazvané Prolegomena k problematice osamělosti je představit osamělost jako existenciální charakteristiku, prozkoumat cesty k jejímu přesažení a formulovat její vztah ke zkušenosti umění. V problematice osamělosti spatřujeme možné východisko k pochopení moderní existence. Nejprve zkoumáme osamělost jako problém izolované existence a formulujeme otázku po jejím původu. Rozlišením existenciální osamělosti a samoty bytí dospíváme k možnosti uchopit vztah mezi osamělostí a samotou ve smyslu suverenity bytí. Existenciální osamělost znamená smazání vztahu existujícího k sobě, který je předpokladem jeho existence. Nakonec formulujeme vztah mezi existenciální osamělostí a esenciální samotou, která je paradigmatem zkušenosti umění u M. Blanchota. Prohloubení problematiky existenciální osamělosti pro nás dále znamená možnost stanovit východisko pro diskusi o pojmu subjektivity, která v současnosti opět ožívá. PETR POLA : PROLEGOMENA TO PROBLEMATICS OF SOLITUDE Dissertation abstract The aim of the dissertation entitled Prolegomena to Problematics of Solitude is to introduce solitude as an existential characteristic, explore ways of its surpassing and articulate its relationship to experience of art. The issue of solitude represents for us a possible way to understand modern existence. First we examine the problem of solitude as an problem of isolated existence and formulate the question of its origin. The resolution of existential loneliness and solitude of being come to grasp the possibility of a relationship between isolation and solitude of being as sovereignty of being. Existential solitude means to effacer the relation of one who exists to oneself, which is a precondition for its existence. Finally we formulate a relationship between existential solitude and essential solitude, which is the paradigm for the experience of art especially for M. Blanchot. Deepening the problematics of existential solitude also enables to formulate the basis for discussions on the concept of subjectivity, which recently been revived.
Abstract v angličtině:
PETR POLA : PROLEGOMENA TO PROBLEMATICS OF SOLITUDE Dissertation abstract The aim of the dissertation entitled Prolegomena to Problematics of Solitude is to introduce solitude as an existential characteristic, explore ways of its surpassing and articulate its relationship to experience of art. The issue of solitude represents for us a possible way to understand modern existence. First we examine the problem of solitude as an problem of isolated existence and formulate the question of its origin. The resolution of existential loneliness and solitude of being come to grasp the possibility of a relationship between isolation and solitude of being as sovereignty of being. Existential solitude means to effacer the relation of one who exists to oneself, which is a precondition for its existence. Finally we formulate a relationship between existential solitude and essential solitude, which is the paradigm for the experience of art especially for M. Blanchot. Deepening the problematics of existential solitude also enables to formulate the basis for discussions on the concept of subjectivity, which recently been revived.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Petr Pola 709 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Petr Pola 35 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Petr Pola 30 kB
Stáhnout Autoreferát / teze disertační práce Mgr. Petr Pola 163 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. Miloš Ševčík, Ph.D. 62 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. PhDr. Peter Michalovič, Ph.D. 55 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. PhDr. Miroslav Marcelli, CSc. 199 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 47 kB