velikost textu

Hebrejský knihtisk v Praze 1512 - 1672

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Hebrejský knihtisk v Praze 1512 - 1672
Název v angličtině:
Hebrew printing in Prague 1512 – 1672
Typ:
Disertační práce
Autor:
Mgr. Olga Sixtová, Ph.D.
Školitel:
doc. PhDr. Pavel Sládek, Ph.D.
Oponenti:
Mgr. Lenka Veselá
PhDr. Mgr. Milan Žonca, Ph.D.
Id práce:
104032
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Katedra Blízkého východu (21-UBVA)
Program studia:
Filologie (P7310)
Obor studia:
Teorie a dějiny literatur zemí Asie a Afriky (XTAA)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
29. 5. 2018
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
hebrejský knihtisk|jidiš knihtisk|16. a 17. století|Židé|Praha|pražská židovská obec|nakladatelé|ediční práce|rabínské aprobace|vnitřní židovská cenzura|hebrejská typografie|jidiš typografie|židovští tiskaři|židovské tiskárny|knižní výzdoba|nežidovská cenzura|genizy
Klíčová slova v angličtině:
Hebrew printing|Yiddish printing|Prague|16th and 17th century|Prague Jews|Prague Jewish community|publishers|editorial work|rabbinical approbations|internal Jewish censorship|Hebrew typography|Yiddish typography|Jewish printers|Jewish printing houses|book decoration|non-Jewish censorship|genizot
Abstrakt:
ABSTRAKT Cílem práce je předložení kompletního bibliografického soupisu dokumentované hebrejské a jidiš produkce pražských židovských tiskáren mezi lety 1512 a 1672. Soupis je založen na původním detailním popisu identifikovaných edicí včetně paratextů, písem a dekoru. Předchází mu souhrnná úvodní studie, která se zabývá jazykovou, obsahovou a žánrovou povahou tištěné produkce i identitou jejích adresátů; motivacemi jejích nakladatelů a jejich případnou orientací na určité typy textů; standardy, postupy a záměry ediční práce; funkcí rabínských aprobací, tj. ochranou práv nakladatele i kontrolou knihtisku židovskými orgány, a tedy i mírou, v níž korpus tištěné produkce odráží duchovní a intelektuální zájmy čtenářů. Jednotlivým tiskárnám a tiskařům, jejichž činnost, sociální zařazení a ekonomické možnosti jsou stručně charakterizovány, jsou na základě typologicko-typografické analýzy písem a dekoru atribuovány nedatované a anonymní tisky, upřesněna jejich datace a předložen je soupis produkce každého z nich. Apendix shrnuje poznatky týkající se vnější cenzury doložené v knihách samotných. Díky práci s paratexty a chápání jidiš a hebrejské knižní produkce jakožto jednoho celku předkládá práce komplexnější a hlubší vhled do dějin popisovaného fenoménu a jeho reálného fungování i jeho možností a limitů. Práce může být i díky předložené obrazové dokumentaci užitečnou pomůckou při identifikaci fragmentů a neidentifikovaných edicí např. v nálezech z geniz. Práce je také chápána jako základ pro další historické bádání, ať již v oboru knihovědy nebo v oboru hospodářských, kulturních a intelektuálních dějin pražských (českých a aškenázských) Židů, respektive českých zemí v raně moderní době.
Abstract v angličtině:
ABSTRACT The aim of the submitted dissertation is to offer a complete bibliographical list of the documented Hebrew and Yiddish production of Prague Jewish printing houses between 1512 and 1672. The list is based on an original and detailed description of the identified editions, including paratexts, types and decorative elements. The introductory synthetic study examines the published production from the viewpoint of its language, contents and genres and the identity of its intended recipients; the motivations of its publishers, as well as their possible orientation towards specific types of texts; the standards, methods and goals of editorial work; the function of rabbinical approbations, protection of publishers rights and control of the published matter by Jewish authorities, and the measure in which the printed body of texts reflects the spiritual and intellectual interests of the readers. The typological and typographical analysis of types and decorative elements serves to attribute the undated and anonymous imprints to specific printing houses and printers, whose complete production is listed and whose activities, social position or economic possibilities are also briefly characterized. An appendix sums up the findings relating to non-Jewish censorship documented in the books themselves. Thanks to its use of the paratexts and its conceiving of the Yiddish and Hebrew production as one whole the dissertation offers a more complex and deeper insight into the history of the phenomenon and its real operation, possibilities and limitations. The dissertation can also, together with the presented visual documentation, serve as a useful tool for the identification of fragments and unidentified editions found e.g. in the genizot. In the same time the work is understood as a starting point for further historical research, be it in the domain of book history or the economic, cultural and intellectual history of Prague (Bohemian, Ashkenazic) Jews and the Bohemian Lands in the Early Modern Period.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Olga Sixtová, Ph.D. 5.52 MB
Stáhnout Příloha k práci Mgr. Olga Sixtová, Ph.D. 106.81 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Olga Sixtová, Ph.D. 117 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Olga Sixtová, Ph.D. 157 kB
Stáhnout Autoreferát / teze disertační práce Mgr. Olga Sixtová, Ph.D. 1.72 MB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. PhDr. Pavel Sládek, Ph.D. 415 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Lenka Veselá 426 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Mgr. Milan Žonca, Ph.D. 382 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 1.11 MB