velikost textu

Vitalita současné galicijštiny

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Vitalita současné galicijštiny
Název v angličtině:
Vitality of the current Galician language
Typ:
Disertační práce
Autor:
Mgr. Lenka Picková, Ph.D.
Školitel:
doc. PhDr. Petr Čermák, Ph.D.
Oponenti:
prof. PhDr. Bohumil Zavadil, CSc.
Mgr. Miroslav Valeš, Ph.D.
Id práce:
104002
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Ústav románských studií (21-URS)
Program studia:
Filologie (P7310)
Obor studia:
Románské jazyky (XROJ)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
17. 9. 2014
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
ohrožené jazyky, posouzení vitality jazyka, galicijština, jazyková politika, menšinové jazyky, diglosie, jazyky v kontaktu, národní identita, postoje mluvčích.
Klíčová slova v angličtině:
endangered languages, assessment of language vitality, Galician, language attitudes, minority languages, diglossia, languages in contact, national identity, speaker´s attitudes.
Abstrakt:
Mgr. Lenka Picková Vitalita současné galicijštiny Abstrakt: Nikdy v historii nedocházelo k tak rychlému vymírání jazyků, jako v současné době. Tato práce si klade za cíl posoudit životaschopnost jednoho z oficiálních jazyků Španělského království, galicijštiny. Po nezbytném vymezení společensko-historického kontextu byl pomocí kvantitativních i kvalitativních byl dat proveden detailní rozbor devíti faktorů, mezi které patří především mezigenerační jazykový přenos, absolutní a relativní počty mluvčích, trendy a užívání v současných komunikačních situacích a médiích, vládní a institucionální podpora, vzdělávací systém a individuální postoje obyvatel Galicie k oběma oficiálním jazykům. V závěru bylo provedeno shrnutí těchto jednotlivých faktorů a posouzení jejich vlivu na vitalitu galicijštiny. Klíčová slova: ohrožené jazyky, posouzení vitality jazyka, galicijština, jazyková politika, menšinové jazyky, diglosie, jazyky v kontaktu, národní identita, postoje mluvčích.
Abstract v angličtině:
Mgr. Lenka Picková Vitality of the current Galician language Abstract: Never in the field of human history has the dying out of languages been as intense as it is in the present day. The goal of this paper is to assess the vitality of the one of the co- official languages in Spain, the Galician language. After an indispensable definition of the social-historical context, a deep, qualitative and quantitative analysis of nine factors is performed: inter-generational language transmission, education, the absolute and relative number of speakers, trends in existing language domains and media, governmental and institutional language attitudes, and, above all, the attitudes of Galician citizens toward their languages. In the final chapter, a summary of the results of these individual factors, as well as an assessment of their influence on the vitality of the Galician language, is provided. Key words: endangered languages, assessment of language vitality, Galician, language attitudes, minority languages, diglossia, languages in contact, national identity, speaker´s attitudes.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Lenka Picková, Ph.D. 1.93 MB
Stáhnout Příloha k práci Mgr. Lenka Picková, Ph.D. 1.66 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Lenka Picková, Ph.D. 23 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Lenka Picková, Ph.D. 6 kB
Stáhnout Autoreferát / teze disertační práce Mgr. Lenka Picková, Ph.D. 148 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. PhDr. Petr Čermák, Ph.D. 97 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. PhDr. Bohumil Zavadil, CSc. 106 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Miroslav Valeš, Ph.D. 141 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 185 kB