text size

Sociokulturní problémy suburbií

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Title:
Sociokulturní problémy suburbií
Titile (in english):
Socioculture problems of suburbias
Type:
Dissertation
Author:
Mgr. Kristýna Smolová
Supervisor:
PhDr. Jana Duffková, CSc.
Opponents:
Helena Míková
PhDr. RNDr. Aleš Nováček, Ph.D.
Thesis Id:
103989
Faculty:
Faculty of Arts (FF)
Department:
Department of Sociology (21-KSOC)
Study programm:
Theory and History of Arts and Culture (P8109)
Study branch:
Cultural Studies (XKUL)
Degree granted:
Ph.D.
Defence date:
19/09/2018
Defence result:
Pass
Language:
Czech
Keywords (in czech):
Sociokulturní problémy|suburbanizace|zelené vdovy|životní styl v suburbiu|subkultura.
Keywords:
Sociocultural problems|suburbanization|green widows|suburbian lifestyle|subculture.
Abstract (in czech):
Abstrakt Disertační práce se zabývá sociokulturními problémy suburbanizace se zaměřením na zelené vdovy jako fenomén současné společnosti. Zelené vdovy jsou definovány jako specifická skupina obyvatel žijících v suburbiích a nejčastěji jsou charakterizovány jako „ženy bohatých podnikatelů, které žijí v rodinných domech v suburbiích, jejich manželé každý den odjíždí za prací do centrální části města a ženy tak zůstávají osamoceny v zeleni na kraji města.“ Hlavním přínosem disertační práce je shrnutí dostupných poznatků o zelených vdovách a vytvoření uceleného pohledu na tuto problematiku spojenou s probíhajícími suburbanizačními procesy; v rámci práce jsou reflektovány i zahraniční výzkumy a poznatky. Nejpodstatnějším zjištěním pak je, že fenomén zelených vdov - ve smyslu, jak je pojem zelená vdova obecně definován - je v rámci České republiky vnímán jako problematické téma hlavně médii. Fenomén zelených vdov není náhodný, ale je v kontextu České republiky podle autorky v současné době překonán. Postupně se vytrácí, a pokud existuje, tak pouze v tak omezené míře, než aby ho bylo možné označit za zásadní sociokulturní problém současné české společnosti. Stěžejní část disertační práce tvoří kvalitativní výzkum provedený v roce 2017 zaměřený na problematiku každodenního života specifické skupiny žen (zelených vdov) žijících v suburbiích. Konkrétně byly dotazovány na problémy týkající se obecně jejich vztahu k místu bydliště, k místní komunitě, na zkušenosti a pocity z bydlení v lokalitě, na denní režim nebo trávení volného času. Bylo uskutečněno 10 strukturovaných rozhovorů se ženami, které v suburbiích (satelitních městečkách) žijí. Podmínkou rozhovoru bylo bydliště v satelitu a také to, aby respondentka v době konání rozhovoru nebyla zaměstnaná. Kromě kvalitativního výzkumu obsahuje práce osobní deníkový záznam prováděný ve stanoveném časovém režimu, kdy si autorka vyzkoušela na dobu tří měsíců každodenní život v satelitu v obci Zdiby, ve které zároveň pobývala (záznam z roku 2015). Dále disertační práce zmiňuje proces suburbanizace u nás a jeho souvislost s fenoménem zelených vdov; součástí je vymezení nejdůležitějších sociokulturních problémů tohoto procesu. V neposlední řadě se disertační práce opírá o výsledky internetové ankety provedené autorkou v roce 2009 a opakovaně v roce 2014, a srovnání zjištění, jaké je povědomí laické veřejnosti o tom, kdo je podle dotazovaných zelená vdova. Výsledkem šetření byla především uváděná převažující spojitost zelených vdov s luxusem a blahobytem, ve kterém podle respondentů tyto ženy žijí, ale objevila se i spojitost s životem v suburbánních lokalitách. Klíčová slova: Sociokulturní problémy, suburbanizace, zelené vdovy, životní styl v suburbiu, subkultura.
Abstract:
Abstract The dissertation thesis deals with socio-cultural problems of suburbanization with a focus on green widows as a phenomenon of contemporary society. Green widows are defined as a specific group of suburban inhabitants and most often they are characterized as “wives of wealthy businessmen living in detached houses in the suburbs, their husbands leave every day for work in the central part of town and women stay alone in the green on the outskirts.” The main benefit of the dissertation thesis is a summary of available knowledge about green widows and creating a comprehensive view on these issues associated with ongoing suburbanization processes; foreign research and knowledge are also reflected in the work. The most important finding is that phenomenon of green widows - in the sense of how the term "green widow" is generally defined - is perceived within the Czech Republic as a problematic topic mainly of the media. Phenomenon of green widows is not accidental, but it is currently overcome in the context of the Czech Republic, according to the author. Gradually disappears, and if really exists, so only to a limited extent, than to be described as a major socio- cultural problem of contemporary Czech society. The main part of the dissertation thesis is a qualitative research carried out in 2017 and focus on problematic of everyday life of specific group of women (green widows) living in suburbs. Specifically, they were asked about the issues concerning their relationship to their place of residence in general, to local community, experience and feelings of living in the area, for daytime or leisure. There were realized 10 structured interviews with women, who live in the suburbs (satellite towns). The condition of the interview was to live in a satellite and also that the respondent is not employed at the time of the interview. Except qualitative research thesis contains a personal diary performed in the specified time mode, when the author has tested daily life on her own in the satellite town of Zdiby for three months (record of the year 2015). Further, the dissertation thesis describes the suburbanization process in our country and its connection with the phenomenon of the green widows; part of it is defining the most important socio-cultural problems of this process. Last but not least the dissertation thesis is based on the results of the Internet survey made by the author in 2009 and repeatedly in 2014, and comparing the findings of what the general public is aware of who is (according to respondents) green widow. The result of the investigation were in particular the predominant link of the green widows with luxury and well-being, in which, according to respondents, these women live, but there has also been a connection with life in suburban locations. Key words: Sociocultural problems, suburbanization, green widows, suburbian lifestyle, subculture.
Documents
Download Document Author Type File size
Download Text of the thesis Mgr. Kristýna Smolová 1.41 MB
Download Abstract in czech Mgr. Kristýna Smolová 53 kB
Download Abstract in english Mgr. Kristýna Smolová 53 kB
Download Autoreferat / doctoral thesis summary Mgr. Kristýna Smolová 229 kB
Download Supervisor's review PhDr. Jana Duffková, CSc. 153 kB
Download Opponent's review Helena Míková 928 kB
Download Opponent's review PhDr. RNDr. Aleš Nováček, Ph.D. 457 kB
Download Defence's report 1.71 MB