velikost textu

Rod Lažanských ve vztahu k uměleckému prostředí českých zemí

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Rod Lažanských ve vztahu k uměleckému prostředí českých zemí
Název v angličtině:
The Lazansky Family in Relation to the Artistic Environment of the Czech Lands
Typ:
Disertační práce
Autor:
Mgr. Jan Štěpánek, Ph.D.
Školitel:
doc. PhDr. Zdeněk Hojda, CSc.
Oponenti:
prof. PhDr. Lubomír Slavíček, CSc.
PhDr. Taťána Petrasová, CSc.
Id práce:
103981
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Ústav pro dějiny umění (21-UDU)
Program studia:
Obecná teorie a dějiny umění a kultury (P8109)
Obor studia:
Dějiny výtvarného umění (XVU)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
19. 9. 2018
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Lažanští z Bukové|Marie Gabriela Lažanská|Prokop Lažanský|mecenát|umělecké sbírky|šlechtické rody|Manětín|Rabštejn nad Střelou|Chyše|Lubenec
Klíčová slova v angličtině:
Lazansky of Bukova|Marie Gabriela Lazansky|Prokop Lazansky|patronage|art collections|noble families|Manetin|Rabstejn nad Strelou|Chyse|Lubenec
Abstrakt:
Abstrakt disertační práce Práce se zabývá vlivem šlechtického rodu Lažanských z Bukové na umělecké prostředí českých zemí od 16. do 20. století. Na pozadí kulturně-historicky zaměřené monografie představuje autor stavební a mecenášské aktivity jednotlivých představitelů rodiny, vývoj jejich uměleckých sbírek i širší souvislosti. Pomocí interdisciplinárního výzkumu konfrontuje výsledky svojí práce se závěry předchozích badatelů. Zpochybňuje některé dosavadní hypotézy pro období raného novověku a z dosud nevyužitých pramenů čerpá množství informací o aktivitách Lažanských v moderních dějinách. Takto vzniklý souhrn komparuje s realizacemi dalších šlechtických rodů v českých zemích a ve střední Evropě. Výsledkem autorových snah je první komplexní pohled na Lažanské z Bukové v širším kontextu dějin kultury a rehabilitace jejich role na poli uměleckého mecenátu. Klíčová slova: Lažanští z Bukové, Marie Gabriela Lažanská, Prokop Lažanský, mecenát, umělecké sbírky, šlechtické rody, Manětín, Rabštejn nad Střelou, Chyše, Lubenec.
Abstract v angličtině:
Abstract of PhD Theses The Thesis is centred around the influence the Lazansky of Bukova aristocratic family had on the artistic environment in the Czech lands from the 16th to 20th century. On the background of their cultural-historical monograph, the author introduces the individual family member´s construction and patronage activities, the development of their art collections and the wider context. Using the interdisciplinary research, the author con- fronts the results of his own work with the conclusions of previous researchers. He chal- lenges some of the earlier hypotheses for the Early Modern Age and draws from the untapped sources a wealth of information about the Lazansky family cultural activities in the modern history. He compares the resulting summary with the realizations of other aristocratic families in the Czech lands and in Central Europe. The author's efforts result is the first comprehensive view of the Lazansky of Bukova family in the wider context of cultural history, and in the rehabilitation of their role in artistic patronage. Keywords: Lazansky of Bukova, Marie Gabriela Lazansky, Prokop Lazansky, patronage, art collections, noble families, Manetin, Rabstejn nad Strelou, Chyse, Lubenec.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Jan Štěpánek, Ph.D. 2.7 MB
Stáhnout Příloha k práci Mgr. Jan Štěpánek, Ph.D. 13.03 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Jan Štěpánek, Ph.D. 120 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Jan Štěpánek, Ph.D. 57 kB
Stáhnout Autoreferát / teze disertační práce Mgr. Jan Štěpánek, Ph.D. 438 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. PhDr. Zdeněk Hojda, CSc. 214 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. PhDr. Lubomír Slavíček, CSc. 282 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Taťána Petrasová, CSc. 93 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 1.49 MB