velikost textu

Vliv tréninku pracovní paměti na fluidní inteligenci u mladších seniorů

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Vliv tréninku pracovní paměti na fluidní inteligenci u mladších seniorů
Název v angličtině:
The impact of working memory training on fluid intelligence in young-old adults
Typ:
Disertační práce
Autor:
PhDr. Hana Štěpánková
Školitel:
PhDr. Mgr. Markéta Niederlová, Ph.D.
Oponenti:
doc. MUDr. Iva Holmerová, Ph.D.
PhDr. Filip Smolík, Ph.D.
Id práce:
103980
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Katedra psychologie (21-KPS)
Program studia:
Psychologie (P7701)
Obor studia:
Klinická psychologie (XPSK)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
29. 9. 2014
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
stárnutí, kognitivní funkce, trénink
Klíčová slova v angličtině:
ageing, cognitive functions, training
Abstrakt:
Deskripce a explanace přirozeného poklesu výkonu kognitivních funkcí během ontogenetického stárnutí položily během více než 100 let své historie základ pro řadu experimentů, jež se snaží najít cestu, jak tento proces poklesu zpomalit či zvrátit. Jednou z kognitivních domén, která v posledních letech získává stále větší pozornost neurovědců / psychologů je pracovní paměť, jež je vzájemně propojena s dalšími funkcemi, a to především s pozorností, exekutivní funkcí a fluidní inteligencí. Zatím nepanuje jednoznačná shoda o modelu této kognitivní funkce. Existuje však řada pokusů o její popis, o vysvětlení její role v rámci kognitivních procesů, a rovněž o její posílení. Tyto snahy daly vzniknout různým komplexním i specializovaným intervenčním programům, jež se v posledních letech využívají i ve studiích zaměřených na starší populaci. Studie popisovaná v této dizertační práci přispívá k dosud omezené literatuře věnované tématu transferu efektu tréninku pracovní paměti u starších osob ve věku 65-75 let (N=65). Jde o randomizovanou kontrolovanou studii s dvěmi intervenovanými a jednou pasivní kontrolní skupinou. Cílem bylo změření efektu různého počtu lekcí (10 či 20 lekcí v rozmezí 5 týdnů) verbálně-vizuálního adaptivního programu n-back administrovaného počítačem, a to na pracovní paměť a fluidní inteligenci na úrovni latentních proměnných. Výsledky prokázaly schopnost starších osob zlepšit výkon v tomto typu trénovaného úkolu. Dále byl zjištěn transfer efektu do obou sledovaných domén; a rovněž pozitivní korelace zlepšení výkonů v doméně fluidní inteligence s počtem absolvovaných lekcí. Tato práce svými výsledky zásadně podporuje koncept plasticity kognitivních funkcí ve starším věku. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Abstract v angličtině:
Description and explanation of a natural decline of cognitive functions during ontogenetic aging laid in a century of its history grounds for various experiments trying to find wals to slow down or revoke theis process of decline. One of the cognitive domains that has been gaining ever stronger attention among neuroscientists is working memory, which is interconnected with other functions, especially with attention, executive function and fluid intelligence. So far, there has not been reached a consensus regarding a model of working memory. Nevertheless, there are many efforts to describe it, to explain its role within cognitive processes, and to enhance performance. They resulted in various complex and also specialized interventions that are used also in studies focused on older persons. This study adds to the body of literature on transfer effects of working memory training in young-old persons (age 65-75 years; N=65). It is a randomized controlled study with 2 intervened and 1 passive control groups. The goal was to find about an effect of different numbers of training lessons (10 or 20 in 5 weeks) with a computer-based adaptive visually presented verbal n-back, on latent variables of working memory and fluid intelligence. The results showed an ability of older people to significantly improve their performance in this training task. We also found near- and far-transfer effect to the both latent variables, and a dose-response effect, that is, a positive relationship between a number of lessons and the gain in fluid intelligence. This work has important implications in that our data provide further evidence for plasticity of cognitive functions in old age. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce PhDr. Hana Štěpánková 2.71 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce PhDr. Hana Štěpánková 85 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky PhDr. Hana Štěpánková 84 kB
Stáhnout Autoreferát / teze disertační práce PhDr. Hana Štěpánková 295 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. Mgr. Markéta Niederlová, Ph.D. 556 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. MUDr. Iva Holmerová, Ph.D. 43 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Filip Smolík, Ph.D. 58 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 72 kB
Stáhnout Errata PhDr. Hana Štěpánková 2.19 MB