velikost textu

Genealogie plzeňské revolty 1. června 1953: Analýza veřejných kolektivních protestů obyvatelstva města Plzně v letech 1948 - 1953

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Genealogie plzeňské revolty 1. června 1953: Analýza veřejných kolektivních protestů obyvatelstva města Plzně v letech 1948 - 1953
Název v angličtině:
The Genealogy of the Plzeň Revolt on June 1, 1953: An Analysis of Public Collective Protests of the Plzeň City Population in the Years 1948-1953
Typ:
Disertační práce
Autor:
Mgr. Jakub Šlouf
Školitel:
PhDr. Jan Randák, Ph.D.
Oponenti:
PhDr. Michal Kopeček, Ph.D.
PhDr. Jiří Křesťan, CSc.
Id práce:
103976
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Ústav českých dějin (21-UCD)
Program studia:
Historické vědy (P7105)
Obor studia:
České dějiny (XCDE)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
13. 4. 2015
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
protest, demonstrace, stávka, Plzeň, měnová reforma, Škodovy závody, Americká armáda, odpor, 1953, 1948, Československo, sociální demokracie, dělníci, studenti, mládež, komunistická strana, sociální dějiny, politické dějiny, Západní Čechy
Klíčová slova v angličtině:
protest, demonstration, strike, Plzeň, currency reform, Škoda Works, US Army, resistance, 1953, 1948, Czechoslovakia, social democracy, blue-collar, students, youth, communist party, social history, political history, West Bohemia
Abstrakt:
Abstrakt Pedkládaná diserta ní práce analyzuje jeden z nejrozsáhlejších protest éry eskoslovenského stalinismu, plze skou ervnovou revoltu proti pen žní reform v roce 1953. Metodologicky pitom vychází z teorií tzv. nových sociálních hnutí. Známý plze ských incident proto zasazuje do kontextu pedchozích protestních akcí, které se odehrály v plze ské lokalit v rozmezí let 1948-1953. Takový postup autorovi umož uje mapovat vývoj n kolika r zných protestních kultur, které dlouhodob p sobily v jednotlivých ástech spole nosti v západních echách a které v roce 1953 každá svým osobitým zp sobem inspirovaly vznik i pr b h plze ské revolty. Práce tak pináší nejen výrazn zpesn ný kritický popis ervnových protest , ale též jejich kulturní rodokmen. Prostednictvím tohoto rodokmenu autor odkrývá strukturu hlavních sociálních hnutí, která se revolty ú astnila, a s nimi spojený soubor spole enských konflikt , ze kterých protesty vycházely. Byly to zejména tyto ti: sociáln motivované stávkové hnutí pr myslových d lník , hnutí pro-západn orientované studentské i d lnické mládeže a latentní pnutí uvnit komunistické strany, které se projevovalo pasivní rezistencí její lenské základny v i lokálním stranickým „diktátor m“.
Abstract v angličtině:
Abstract The presented dissertation thesis analyzes one of the largest protests of the Czechoslovak Stalinism-era – the Plze revolt against the currency reform in June 1953. From a conceptual perspective, the work draws on the theory of the so-called new social movements. Therefore it sets the well-known Plze incident into the context of previous protest actions that occurred in the Plze region in the course of the years 1948-1953. This method enables the author to chart the development of several varied protest cultures which had been employed in particular parts of society in Western Bohemia on a long term basis and which inspired the inception and the course of the Plze revolt in the year 1953. This way the work offers not only a considerably more precise critical description of the June protests but also their cultural genealogy. By the means of this genealogy the author reveals the structure of the main social movements that took part in the revolt and an associated complex of social conflicts that caused the protests. There were in particular the following three: a socially-motivated strike movement of industrial blue-collars, a pro-western movement of both student and blue-collar youth and a latent tension within the communist party which was becoming evident through a passive resistance of its rank and file against local party `dictators`.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Jakub Šlouf 7.2 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Jakub Šlouf 32 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Jakub Šlouf 30 kB
Stáhnout Autoreferát / teze disertační práce Mgr. Jakub Šlouf 180 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. Jan Randák, Ph.D. 174 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Michal Kopeček, Ph.D. 294 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Jiří Křesťan, CSc. 213 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 1.33 MB