velikost textu

Vliv dlouhodobého pobytu jedince v dětském domově na jeho morální vývoj

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Vliv dlouhodobého pobytu jedince v dětském domově na jeho morální vývoj
Název v angličtině:
Effect of Long-term Residence of Individual in Children's Home to His Moral Development
Typ:
Disertační práce
Autor:
Mgr. Petr Šusta
Školitel:
doc. PhDr. Jaroslav Koťa
Oponenti:
doc. PhDr. Radomír Havlík, CSc.
doc. PhDr. Miroslava Miklošíková, Ph.D.
Id práce:
103975
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Katedra pedagogiky (21-KPED)
Program studia:
Pedagogika (P7501)
Obor studia:
Pedagogika (XPED)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
12. 9. 2018
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
morálka|morální vývoj|morální usuzování|stupně morálního usuzování|Lawrence Kohlberg|dětský domov|ústavní výchova|dítě|mladistvý
Klíčová slova v angličtině:
morality|moral development|moral judgment|level of moral development|Lawrence Kohlberg|children´s home|institutional foster care|child|teenager
Abstrakt:
UNIVERZITA KARLOVA FILOZOFICKÁ FAKULTA KATEDRA PEDAGOGIKY doktorské kombinované studium obor pedagogika ABSTRAKT DISERTAČNÍ PRÁCE Vliv dlouhodobého pobytu jedince v dětském domově na jeho morální vývoj Effect of Long-term Residence of Individual in Children's Home to His Moral Development Mgr. Petr Šusta Školitel: doc. PhDr. Jaroslav Koťa Praha 2018 Abstrakt a klíčová slova Disertační práce rozpracovává téma vlivu dlouhodobého pobytu jedince v dětském domově na jeho morální vývoj. Práce obsahuje teoretickou a empirickou část, přičemž cílem realizovaného výzkumu bylo zjistit a případně postihnout rozdíly v morálním vývoji dětí a mladistvých dlouhodobě pobývajících v dětském domově a jedinců, kteří v ústavní výchově ve svém životě nikdy nepobývali. Za využití metodologie Lawrence Kohlberga byly získány a shrnuty výsledky vlastního šetření, které bylo realizováno ve spolupráci s dětmi z dětských domovů a s dětmi z běžných rodin jako kontrolní skupinou. Práce v teoretické části postihuje téma ústavní výchovy v České republice, metodologická východiska zjišťování úrovně morálního vývoje jedince tak, jak je navrhl a popsal Lawrence Kohlberg, ozřejmuje principy této metody a možnosti jejího využití. Empirická část práce je věnována definici cíle výzkumu, průběhu výzkumu, jeho dílčím specifikům, artikulaci závěrů a kritickému komentáři k realizovanému výzkumu. Prezentována jsou získaná data a vyvozeny závěry ve vztahu k artikulované hypotéze. Výzkum je rovněž zhodnocen ve vztahu k soudobé pedagogické teorii. Klíčová slova morálka, morální vývoj, morální usuzování, stupně morálního usuzování, Lawrence Kohlberg, dětský domov, ústavní výchova, dítě, mladistvý
Abstract v angličtině:
CHARLES UNIVERSITY FACULTY OF ARTS DEPARTMENT OF EDUCATION PhD programme studied subject - education DISSERTATION ABSTRACT Vliv dlouhodobého pobytu jedince v dětském domově na jeho morální vývoj Effect of Long-term Residence of Individual in Children's Home to His Moral Development Mgr. Petr Šusta Supervisor: doc. PhDr. Jaroslav Koťa Prague 2018 Abstract and keywords The dissertation thesis elaborates on the effect of the long-term residence of an individual in a children´s home to his moral development. The dissertation thesis includes theoretical and empirical parts and the aim of the thesis is to find and eventually describe differences in the level of moral development of children and teenagers experienced with a long-therm residence in a children´s home and subjects without this expirience. It has been gained and collected results of the original research in accordance with the methodology of Lawrence Kohlberg in cooperation with children from the children´s homes and children from usuall families as control group. There are elaborated these topisc in the theoretical part of the thesis: institutional foster care in the Czech Republic, methodological research issues of the level of moral development in accordance with the theory of Lawrence Kohlberg. The empirical part of the dissertation thesis defines the objectives of the research, it includes specificity of it, articulates the conclusions and offers critical comment as well. There are presented gained data and articulated conclusions in corelation with the hypothesis in the dissertation. The relationship with current education theory is also elaborated. Keywords morality, moral development, moral judgment, level of moral development, Lawrence Kohlberg, children´s home, institutional foster care, child, teenager
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Petr Šusta 1.13 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Petr Šusta 82 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Petr Šusta 80 kB
Stáhnout Autoreferát / teze disertační práce Mgr. Petr Šusta 335 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. PhDr. Jaroslav Koťa 34 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. PhDr. Radomír Havlík, CSc. 214 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. PhDr. Miroslava Miklošíková, Ph.D. 1.68 MB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 1.08 MB