velikost textu

Sexuální aktivita v dospívání jako přechodový rituál do sociální dospělosti

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Sexuální aktivita v dospívání jako přechodový rituál do sociální dospělosti
Název v angličtině:
The Sexual Activity in Adolescence as a Passage Ritual to the Social Adulthood
Typ:
Disertační práce
Autor:
PhDr. Michal Petrášek, Ph.D.
Školitel:
PhDr. Jaroslav Skupnik, Ph.D.
Oponenti:
PhDr. Marta Ulrychová, Ph.D.
doc. PhDr. František Vrhel, CSc.
Id práce:
103969
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Ústav etnologie (21-UETN)
Program studia:
Historické vědy (P7105)
Obor studia:
Etnologie (XETN)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
29. 6. 2012
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
dospívání, petting, pohlavní styk, přechodový rituál, rande, rituál, sexualita
Klíčová slova v angličtině:
adolescence, puberty, petting, sexual intercourse, ritual, passage ritual, sexuality, date,
Abstrakt:
1 ABSTRAKT Disertační práce se zabývá sexuálním chováním mladých lidí mezi 15. a 25. rokem věku v České republice, přičemž tyto jejich aktivity jsou nahlíženy a interpretovány z antropologické perspektivy přechodových rituálů. Oficiální přechodové rituály dospělosti byly sice v „západní“ společnosti odstraněny a jeden univerzální přechodový rituál byl roztříštěn v nepřebernou množinu partikulárních neoficiálních, zamlžených a často nejasných rituálních akcí. K této transformaci dochází proto, že je člověk dle Mary Douglas rituální živočich a rituál potlačený v jedné formě se objeví ve formě jiné ještě silnější. Do této velké množiny přechodových rituálů dospělosti můžeme zahrnout, např. taneční kurzy, maturitní zkoušku, získání řidičského průkazu, kouření cigaret, užívání alkoholu, či právě sexuální aktivitu. Tu je možné v období adolescence označit za rituální proto, že nemá jasný utilitární prokreační cíl. Práce prezentuje původní terénní výzkum, který spočívá na dvou hlavních pilířích: 1. na kvantitativním dotazníkovém šetření a 2. na kvalitativním šetření. Kvantitativní výzkum byl proveden na středních školách v Plzeňském kraji a jeho hlavní část čítala 188 respondentů. Výzkum probíhal mezi lety 2008 – 2009. Kvalitativní šetření proběhlo mezi lety 2010 – 2011 se skupinou 17 dobrovolníků. Abychom mohli sexuální chování v období adolescence nahlížet optikou iniciačních rituálů, bylo třeba v něm identifikovat strukturu, která iniciaci odpovídá. Tato struktura vychází z prací Arnolda van Gennepa a Victora Turnera a skládá se ze tří fází: separace, liminalita a inkorporace. První fáze – separace – představuje moment, kdy je jedinec vytržen ze svého dosavadního postavení v rámci sociální struktury. Odluka je v interpretaci našeho výzkumu symbolicky započata věkem první masturbace, kdy se adolescenti tímto aktem snaží prvně sami ovládnout svá vlastní těla, poznávat je jako sexuální instrumenty a aktivovat všechny jejich funkce. Separace je však několikanásobná. Jako druhý – hlavní – vrchol separace je možné označit věk prvního pettingu, kdy adolescent dokoná odluku přesunem od asexuálních aktivit s příbuznými k sexuálním aktivitám s nepříbuznými. Druhá fáze – 2 liminalita – je doba, kdy je již dospívající zbaven svého původního postavení (již není nepohlavním dítětem), je od něj oddělen a nachází se ve fázi „výcviku“. Toto období ohraničujeme na jedné straně první masturbací a prvním pettingem a na druhé straně prvním pohlavním stykem. Třetí fáze – inkorporace – je to fáze, kdy se jedinec symbolicky navrací domů proměněn a zaujímá nové sociální postavení v rámci komunity. Jako plnou inkorporaci chápeme „další pohlavní styk“, a to ať již s týmž partnerem, či s partnerem jiným. V závěru práce se zabýváme malou skupinou respondentů, kteří touto rituální akcí neprošli a stávají se tak v očích „mainstreamu“ marginály, kteří mohou být dvojího druhu. Jednak tzv. „ideoví“, kteří odmítají sexuální styk z jistých ideových pohnutek a opovrhují normativním ideálem společnosti a často proklamují pýchu nad svým stavem. Druhá skupina marginálů sice normativní ideu sdílí, ale nedaří se jim najít odpovídajícího partnera, byť se o to usilovně snaží. Tento druhý typ marginálů tak potvrzuje nutnost sexuální interakce v tomto období nikoliv z důvodů prokreačních, ale statusových. Sexuální interakce v době adolescence, viděna touto optikou, je tedy podmíněna spíše sociálními faktory na úkor faktorů biologicko-genetických.
Abstract v angličtině:
ENGLISH ABSTRACT This thesis deals with sexual behavior of young people from fifteen till twenty-five years in the Czech Republic. Their activities are evaluated and interpreted from anthropological perspective of passage rituals. The official passage rituals of adulthood were eliminated in the western society and one universal passage ritual was crumbled in inexhaustible assemblage of particular unofficial hazy and often unclear ritual actions. This transformation begins because the man is according to Mary Douglas a ritual animal and the ritual suppressed in one form appears in another on even stronger. In this large assemblage of passage rituals of adulthood we can include for example dancing courses, school- leaving examination, gaining of the driving licence, smoking, drinking alcohol or just sexual activity. In the period of adolescence we can mark this activity as ritual because it has not the clear utilitarian procreative aim. This work presents original field research which bears on two main pillars: 1. on the quantitative questionnaire investigation and 2. on qualitative questionnaire investigation. The quantitative research was made in the secondary schools in Pilsen region and its main part count one hundred-eighty eight respondents. The research was going on during the year 2008 – 2009. The qualitative research was going on during the year 2010 – 2011 with a group of seventeen volunteers. In order to be able to see sexual behaviour in the period of adolescence through the optics of rituals it was necessary to identify in it the structure which corresponds to the initiation. This structure rises from the works of Arnold van Gennep and Victor Turner and it consists of three phases: separation, liminality and incorporation. The first phase – separation – represents the moment when an individual is removed from his existing position, from the social structure. in interpretation of our research the separation begins symbolically with the time of the first masturbation when the adolescents try by this action for the first time to take control over their own bodies, to identify them as sexual instruments and to activate all their functions. Nevertheless the separation is multiple. We can mark the age of the first petting as the second main top of separation. It is the time when the adolescent finishes the separation by transfer from the asexual activities with relatives to the sexual activities with non-relatives. The second phase – liminality – is the period when the adolescent has been already relieved from his original position (he isn’t an asexual child any more). He is separated from it and he finds himself in the phase "training". We limit this period with the first masturbation and with the petting on the one hand and with the first sexual intercourse on the other hand. The third phase – incorporation – is the phase when the individual comes back home symbolically changed and he occupies a new social position in the frame of the community. We understand "another sexual intercourse" as a full incorporation. No matter if the intercourse is with the same partner or with another one. At the end of the work we engage in a small group of respondents who did not go through that action. So they become in the eyes of mainstream marginals who can be dual kind. So-called "the ideologicals" refuse sexual intercourse from certain ideological motions and disdain normative ideal of the society and they often take pride in their position. Nevertheless the second group sympathized with the normative ideal, but they cannot find a convenient partner even though they are trying to find him/her hard. This second type of marginals confirm the necessity of sexual interaction in this period not from procreation reasons, but from status reasons. In the sexual interaction in the period of adolescence seen through this optics is conditioned rather by social factors in disadvantage of biological-genetic factors.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce PhDr. Michal Petrášek, Ph.D. 4.45 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce PhDr. Michal Petrášek, Ph.D. 66 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky PhDr. Michal Petrášek, Ph.D. 13 kB
Stáhnout Autoreferát / teze disertační práce PhDr. Michal Petrášek, Ph.D. 173 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. Jaroslav Skupnik, Ph.D. 108 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Marta Ulrychová, Ph.D. 72 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. PhDr. František Vrhel, CSc. 46 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 72 kB