velikost textu

Genderová analýza postavení žen v Iráku - vliv současného konfliktu na život iráckých žen

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Genderová analýza postavení žen v Iráku - vliv současného konfliktu na život iráckých žen
Název v angličtině:
Gender Analysis of the Status of Women in Iraq - Impact of the Current Conflict on the Life of Iraqi Woman
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
Bc. Klára Šámalová
Vedoucí:
doc. PhDr. Blanka Knotková, Ph.D.
Oponent:
doc. PhDr. Běla Plechanovová, CSc.
Id práce:
103967
Fakulta:
Fakulta sociálních věd (FSV)
Pracoviště:
Katedra mezinárodních vztahu (23-KMV)
Program studia:
Politologie (N6701)
Obor studia:
Mezinárodní vztahy (MV)
Přidělovaný titul:
PhDr.
Datum obhajoby:
30. 3. 2011
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Irák, islám, postkonfliktní rekonstrukce, válečný konflikt, ženy
Klíčová slova v angličtině:
Iraq, Islam, post-conflict reconstruction, war, women
Abstrakt:
Abstrakt Tato rigorózní práce se soustředí na dopad současného konfliktu v Iráku na postavení žen v této zemi. Jedná se o rozšíření diplomové práce z roku 2007. S pomocí komparativní metody se snaží porovnat situaci iráckých žen během vlády strany Baas a Saddáma Husajna se stavem, který nastal po zahájení operace Irácká svoboda v roce 2003. Nejprve se práce zaměřuje na úlohu feminismu v oboru mezinárodních vztahů a všeobecný dopad válečných konfliktů na postavení žen. Oproti diplomové práci je zde nově zahrnuta kapitola věnující se roli žen v muslimských zemích. Další kapitola ve stručnosti pojednává o postavení žen před nástupem strany Baas k moci. Hlavní část rigorózní práce tvoří kapitoly čtyři a pět. Obě zahrnují několik podkapitol. Kapitola čtvrtá se věnuje roli žen během vlády strany Baas a Saddáma Husajna a je členěna podle časové linie. Pátá kapitola se zaměřuje na situaci žen v současném Iráku. Část postihující nynější konflikt je oproti diplomové práci rozšířená o nejnovější události let 2008 – 2010 a také o nově dostupná data. Obsahuje rovněž podkapitolu věnující se úloze žen v post-konfliktní rekonstrukci země. Poslední kapitola práce rozebírá situaci kurdských žen v severních částech této země. Ústřední otázka rigorózní práce zní: „Došlo k zlepšení či naopak k zhoršení postavení iráckých žen po vojenské invazi z roku 2003?“.
Abstract v angličtině:
Abstract This thesis is focused on the impact of the current conflict on the status of Iraqi women. It extends my diploma thesis from the year 2007. With the aid of a comparative method, this thesis attempts to compare and contrast the situation of women during the period of Baath regime with the conditions after the US-led invasion. First of all, it discusses a position of feminism within the field of the International Relations and also a general impact of violent conflicts and wars on the situation of women. In comparison with the diploma thesis, a new chapter focused on the role of women in Muslim countries was added. Following chapter is devoted to the status of women prior the Baath regime seized the power. The core part of the thesis consists of the chapters 4 and 5 which include several sub-chapters. Chapter 4 describes the role of women during the rule of Baath regime and Saddam Hussein and it is structured according to time line. Chapter 5 deals with the situation of women in current Iraq. Compared to the diploma thesis, new data are available and a new sub-chapter focused on the period 2008 - 2010 was added. Finally, the last chapter of the thesis concentrates on the situation of Kurdish women in the northern part of the country. The main question of this thesis is: „Has the status of Iraqi women improved or deteriorated since the beginning of the last war?“.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Klára Šámalová 809 kB
Stáhnout Příloha k práci Bc. Klára Šámalová 364 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Klára Šámalová 21 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Klára Šámalová 5 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. PhDr. Blanka Knotková, Ph.D. 295 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. PhDr. Běla Plechanovová, CSc. 56 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 727 kB