velikost textu

Hmotná kultura jako výraz životního stylu - výšivka indických Baňdžárů

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Hmotná kultura jako výraz životního stylu - výšivka indických Baňdžárů
Název v angličtině:
The Embroidery of Indian Banjaras as an Expression of Their Style of Life
Typ:
Disertační práce
Autor:
MUDr. Jan Petránek, Ph.D.
Školitel:
doc. PhDr. Irena Štěpánová, CSc.
Oponenti:
PhDr. Dagmar Pospíšilová, CSc.
PhDr. Tereza Hejzlarová
Id práce:
103959
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Ústav etnologie (21-UETN)
Program studia:
Historické vědy (P7105)
Obor studia:
Etnologie (XETN)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
23. 9. 2014
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Baňdžárové textil výšivka Indie typologie provenience
Klíčová slova v angličtině:
Banjara textile embroidery India typology provenience
Abstrakt:
TextilnívýšivkyBaňdžárů,dnespřevážněhinduizovanéhoasmajoritní společnostísplývajícíhoetnika,tvořívýznamnoučástkulturyIndie.Otéto velmisvébytnétvorběaleexistujejenvelmimáloinformací.Vedlestudia převážněindickéhopísemnictvívycházínašeprácezvlastníhoterénního výzkumuvbaňdžárskýchkomunitáchžijícíchvedvousvazovýchstátech Indie,MaháráštraaKarnátaka,adálezestudianěkolikasouborůpůvodních baňdžárskýchtextiliívevropskýchsbírkácharozsáhléhosouboruvČeské republicečítajícíhovícenež550položek.Práceřešípředevšímnásledujícípět okruhůotázek: 1. Popispoužitéhomateriáluatechnikybaňdžárskévýšivky, 2.Vymezeníacharakteristikajednotlivýchtypůbaňdžárskýchtextilií, 3. Ikonologickáanalýzabaňdžárskévýšivkyavýkladjejísymboliky, 4. Problematikastanoveníproveniencejednotlivýchtextiliía 5. Popisvýskytuaprezentacebaňdžárskévýšivkyvdnešnídobě,tj.výskyt dosudpřítomnýchreliktůpůvodníhooblečeníaobecnětextilníchprvků vdennímživotěsoučasnébaňdžárskékomunity. Nedílnousoučástíprácejeirozsáhlýobrazovýmateriál,atofotodokumentace vznikláběhemterénníhovýzkumuadálevybranétypickéukázkyze studovanýchsouborůtextilií.Jakovedlejšíproduktstudialiteraturyvznikl orientačníslovníkbaňdžárskéterminologievanglickémjazyce.
Abstract v angličtině:
TheembroideryoftheBanjarapeoplemakesanimportantpartofIndian culture,TheBanjaraareapreviouslymigratingnon-hinduisticethnic,today mostlysettledandmergingwiththehinduisticpopulationwhichrepresents themajority.Westillhaveveryscarceinformationaboutthisdistinctive textileproduction.ThisthesesisbasedonmostlyIndianstudies,aswell asonfield-workwhichwascarriedoutinfourteenBanjaracommunities livingintwoIndianstates,MaharashtraandKarnataka.Anothersource ofinformationwereseveralcollectionsofBanjaratextileinimportant Europeanmuseumsandacollectionofmorethan550itemsintheCzech Republic.Thethesesfocusesonfivesubjects: 1. Thetypologyofthefourtymostcommonandtraditionaltypesoftextile piecesmadebyBanjarawomen, 2. Thedescriptionofthematerialandembroiderytechniques, 3. TheattemptoftheiconographyanalysisoftheBanjaraembroidery, 4. TheprovenienceoftheBanjaratraditionalpieces,and 5. Thedescriptionofthestateofartofthembroiderywhichstillexistsin thepresentdayBanjaracommunities. Vastphotodocumentationmadeduringthefield-workisincludedinthe thesesandacatalogueoftypicalexamplesfromstudiedcollections.Aside producthasevolvedduringthestudyoftheIndianliterature–anEnglich dictionaryoftheBanjaraterminologywhichisalsoincluded.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce MUDr. Jan Petránek, Ph.D. 1.52 MB
Stáhnout Příloha k práci MUDr. Jan Petránek, Ph.D. 108.3 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce MUDr. Jan Petránek, Ph.D. 20 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky MUDr. Jan Petránek, Ph.D. 19 kB
Stáhnout Autoreferát / teze disertační práce MUDr. Jan Petránek, Ph.D. 472 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. PhDr. Irena Štěpánová, CSc. 192 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Dagmar Pospíšilová, CSc. 151 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Tereza Hejzlarová 296 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 68 kB