velikost textu

Bosnia-Herzegovina - 15 years after Dayton

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Bosnia-Herzegovina - 15 years after Dayton
Název v češtině:
Bosna a Hercegovina, sousedé a budoucnost regionu
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
Vladimír Kačer
Vedoucí:
PhDr. Vít Střítecký, M.Phil., Ph.D.
Oponent:
JUDr. PhDr. Tomáš Karásek, Ph.D.
Id práce:
103952
Fakulta:
Fakulta sociálních věd (FSV)
Pracoviště:
Katedra mezinárodních vztahu (23-KMV)
Program studia:
Politologie (N6701)
Obor studia:
Mezinárodní vztahy (MV)
Přidělovaný titul:
PhDr.
Datum obhajoby:
25. 10. 2011
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Angličtina
Klíčová slova:
Bosna a Hercegovina 15 let po Daytonu
Klíčová slova v angličtině:
Bosnia-Herzegovina 15 Years After Dayton - final draft of thesis for defence and state exam
Abstrakt:
Abstrakt Fundamentální otázka této rigorózní práce je: jaký vliv měl doposud proces europeizace na konstituční vývoj, politický proces, ekonomický vývoj a reformu bezpečnostního sektoru Bosny a Hercegoviny (BaH)? A jak tento proces přispíval k zachování teritoriální integrity BaH? Tato rigorózní práce ukazuje překážky a problémy spojené s existencí BaH, obzvláště poukazuje na historicky často nenávist a boj mezi hlavními etniky – Bosňáky (Muslimy), Srby a Chorvaty, a také i nedostatek důvěry mezi nimi, obzvláště po válečných krutostech z let 1992-1995. Práce se rovněž zabývá možnými nástrahami, které by mohly ohrozit současnou teritoriální integritu BaH a zmiňuje proto i slabé stránky současného politického uspořádání. I přes tyto problémy se práce nicméně snaží přesvědčit čtenáře o tom, že BaH je skutečně schopna existovat jako jednotné území a vyhnout se disintegraci. Toto je připisováno procesu europeizace, obzvláště europeizace v konstitučním vývoji, politickém procesu a reformě bezpečnostního sektoru Bosny a Hercegoviny. Práce poskytuje několik příkladů potvrzujících argumentaci, že europeizační proces v těchto třech oblastech má skutečně integrační účinek. Koncepty logiky následnosti a kondicionality navíc vedou k závěru, že externí tlak, který je činěn Evropskou unií na Bosnu a Hercegovinu posílený finančním stimulem, skutečně pomohl, a to i navzdory všude přítomným výhrůžkám Republiky srbské (RS) odtržením, k zachování teritoriální integrity BaH. Toto má pozitivní vliv na celkový vývoj v zemi i bez ohledu na to, za jak nedostatečné a pomalé jsou tyto reformy Evropskou unií označovány. Nicméně i přes tuto nedůvěru se reformy postupně realizují, a všichni hlavní političtí zástupci v BaH mají nyní jednu věc společnou – a tou je členství v Evropské unii. Koncept europeizace je tudíž hnací sílou vývoje BaH a garantem teritoriální celistvosti. Jak dlouhé toto období bude ukáže čas. Rozhodně to bude časově delší období, nejméně do té doby než se BaH plně integruje do EU, což na základě kondicionality musí učinit jako celistvá teritoriální jednotka.
Abstract v angličtině:
Abstract The fundamental question of this thesis is: what impact has the process of Europeanization had on Bosnia-Herzegovina’s (BiH) constitutional development, political process, economic development and security sector reform? Also how much it has contributed to maintaining teritorrial integrity of BiH? The thesis does show the obstacles and problems associated with existence of BiH, particularly hinting at historical often hatred and struggle among the main ethnics – Bosniaks (Muslims), Serbs and Croats and their lack of trust especially after the 1992-1995 war atrocities. It also deals with the possible threats that could endanger the territorial integrity of BiH and addresses the weaknesses of the current political arrangement. Neverthless, it attempts to convince the reader that BiH is indeed capable of surviving as a single territory and avoid its disintegration. This is attributed to the process of Europeanization. In particular, Europeanization in constitutional development, political process and security sector reform of Bosnia-Herzegovina. The thesis provides several examples supporting the argument that Europeanization process in the in these three areas have indeed had an integrative effect. The Logic of Consequence and Conditionality concepts furtermore lead to the conclusion, that the external pressure exercised by the EU upon BiH, strengthened by the financial incentive, have indeed helped to maintain, despite ever-present threats of RS to secede, territorial integrity of BiH, having positive influence on the overall progress in the country, and no matter how insufficient and slow these reforms were branded by the EU, they are incrementally taking place, with all major BiH political representatives having one thing in common now, that is EU membership. The very concept of Europeanizaton is thus a driving force in BiH development and guarantor of a territorial integrity, if not for an indefinite period than for a longer period of time until BiH fully integrates into the EU, which by conditionality must do as one territorial unit.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Vladimír Kačer 2.46 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Vladimír Kačer 70 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Vladimír Kačer 53 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. Vít Střítecký, M.Phil., Ph.D. 16 kB
Stáhnout Posudek oponenta JUDr. PhDr. Tomáš Karásek, Ph.D. 168 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 909 kB