velikost textu

Československo, Guatemala a Mexiko v období guatemalské revoluce

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Československo, Guatemala a Mexiko v období guatemalské revoluce
Název v angličtině:
Czechoslovakia, Guatemala and Mexico in period of guatemalan revolution
Typ:
Disertační práce
Autor:
Mgr. Lukáš Perutka, Ph.D.
Školitel:
prof. PhDr. Josef Opatrný, CSc.
Oponenti:
prof. PhDr. Ivo Barteček, CSc.
Mgr. Michal Kovář
Konzultant:
prof. PhDr. Vladimír Nálevka, CSc.
Id práce:
103944
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Středisko ibero-amerických studií (21-SIAS)
Program studia:
Historické vědy (P7105)
Obor studia:
Iberoamerikanistika (XIBE)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
19. 9. 2012
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
studená válka; guatemalská revoluce (1944-1945); vztahy Československo-Guatemala; vztahy Mexiko-Guatemala; vztahy Spojené státy americké-Guatemala; dodávky zbraní z Československa do Guatemaly; hospodářské vztahy Československa a Guatemaly; Jacobo Arbenz
Klíčová slova v angličtině:
Cold war; Guatemalan Revolution (1944-1945); Czechoslovakia-Guatemala relations; Mexico-Guatemala relations; United states-Guatemala relations; delivery of arms from Czechoslovakia to Guatemala; economic relations Czechoslovakia-Guatemala; Jacobo Arbenz
Abstrakt:
Abstrakt Práce se zabývá doposud prakticky neprobádaným vztahem Československa a Guatemaly v období tzv. guatemalské revoluce v letech 1944-1954. Ohled je také brán na vysvětlení širších souvislostí mezinárodních vztahů, především Guatemaly, Mexika a Spojených států amerických. Práce se opírá především o dosud nepublikovaný archivní materiál z archivu Ministerstva zahraničních věcí České republiky, Ministerstva zahraničních věcí Mexika, Národního archivu České republiky a také americké Central Intelligence Agency. Československý vztah ke Guatemale vnikl již v meziválečném období, kdy se malá středoevropská republika stala jedním z největších odběratelů guatemalské kávy. Právě obchodní zájmy Československa napomohly vzniku oficiálních diplomatických styků v tomto období, na jehož konci byla uzavřena významná obchodní dohoda v roce 1936 a Guatemalou byly ve stejném roce nakoupeny v Československu zbraně. Po skončení 2. světové války tyto styky nebyly obnoveny, nicméně nový demokratický režim presidenta Arévala měl eminentní zájem na obnovení vztahů a jako gesto dobré vůle uznával nadále obchodní smlouvu z roku 1936, byť nebyla aktualizována. Ve stejném duchu pak pokračoval i Arévalův nástupce ve funkci, prezident Jacobo Arbenz. Tomu se skutečně podařilo obnovit vztahy na diplomatické bázi a v roce 1954 dokonce uskutečnil nákup velkého množství zbraní v Československu. Bohužel to bylo v době sílícího tlaku ze strany Spojených států vůči jeho režimu. Československem prodané zbraně tak sehrály důležitou roli v pádu demokratického státu v Guatemale, neboť pro Spojené státy se staly výhodnou záminkou k intervenci. Po pádu Arbenze došlo opět k přerušení oficiálních styků mezi Československem a Guatemalou. Malým epilogem těchto vztahů se pak stal exil představitelů padlého režimu v Praze, především bývalého presidenta Jacobo Arbenze. Klíčová slova studená válka; guatemalská revoluce (1944-1945); vztahy Československo-Guatemala; vztahy Mexiko-Guatemala; vztahy Spojené státy americké-Guatemala; dodávky zbraní z Československa do Guatemaly; hospodářské vztahy Československa a Guatemaly; Jacobo Arbenz
Abstract v angličtině:
Abstract This work occupies until now practically not researched relation of Czechoslovakia and Guatemala in the period of so called Guatemalan Revolution in the years 1944-1954. It also considers explaining the context of the international relations, especially of Guatemala, Mexico and the United States. The thesis in based above all on the until now unpublished archive material from the archives of Ministry of Foreign Relations of the Czech Republic, Secretary of Foreign Relations of Mexico, National Archive of the Czech Republic, and also from American Central Intelligence Agency. Czechoslovak relation with Guatemala was created already in the period in-between World Wars, when the small central European country became one of the greatest purchasers of the Guatemalan coffee. Exactly commercial interests of Czechoslovakia helped to create official diplomatic relations in this period, at which end was sealed in 1936 the commercial agreement and Guatemala bought in the same year arms in Czechoslovakia. After the end of the Second World War these relations were not renewed, however the new democratic regime of the president Arévalo had imminent interest to renew this relationship and as gesture of good will still recognized the commercial agreement from 1936, although in had not been actualized. In the same spirit continued also the successor of Arévalo in his office, the president Jacobo Arbenz. He really managed to renew the relations at the diplomatic basis and in the year 1954 realized the purchase of great number of weapons in Czechoslovakia. Unfortunately it was at the time of growing pressure of the United States towards his regime. So the weapons bought in Czechoslovakia played a great role in the fall of the democratic state in Guatemala, because for the United States represented excellent pretext for intervention. After the fall of Arbenz once again were the official relations between Czechoslovakia and Guatemala interrupted. A little epilogue of these relations was the exile of representatives of the fallen regime in Prague, especially the exile of the former president Jacobo Arbenz. Keywords Cold war; Guatemalan Revolution (1944-1945); Czechoslovakia-Guatemala relations; Mexico-Guatemala relations; United states-Guatemala relations; delivery of arms from Czechoslovakia to Guatemala; economic relations Czechoslovakia-Guatemala; Jacobo Arbenz
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Lukáš Perutka, Ph.D. 4.39 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Lukáš Perutka, Ph.D. 23 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Lukáš Perutka, Ph.D. 8 kB
Stáhnout Autoreferát / teze disertační práce Mgr. Lukáš Perutka, Ph.D. 162 kB
Stáhnout Posudek vedoucího prof. PhDr. Josef Opatrný, CSc. 40 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. PhDr. Ivo Barteček, CSc. 52 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Michal Kovář 92 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 26 kB