velikost textu

Evaluation in English news discourse

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Evaluation in English news discourse
Název v češtině:
Vyjadřování hodnotících postojů v anglickém novinovém diskurzu
Typ:
Disertační práce
Autor:
Mgr. Petra Peldová, Ph.D.
Školitel:
PhDr. Markéta Malá, Ph.D.
Oponenti:
prof. PhDr. Aleš Klégr
Mgr. Renata Tomášková
Id práce:
103942
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Ústav anglického jazyka a didaktiky (21-UAJD)
Program studia:
Filologie (P7310)
Obor studia:
Anglický jazyk (XANJ)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
14. 9. 2017
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Angličtina
Klíčová slova:
hodnotící postoje|vzorce|přídavná jména|emoce|názor|noviny|diskurz
Klíčová slova v angličtině:
evaluation|patterns|adjectives|emotion|opinion|newspapers|discourse
Abstrakt:
Abstrakt Dizertační práce se zabývá vyjadřování hodnotících postojů v anglickém novinovém diskurzu. Korpusy, které slouží k analýze, byly speciálně vytvořeny pro účely této práce. Skládají se z článků britských online novin – tří bulvárních novin (the Sun, the Express, the Mirror) a tří seriózních novin (the Telegraph, the Independent, the Guardian). Klasifikace základních kategorií této dizertace - kategorie názoru a emocí byla provedena na základě Appraisal Theory (Martin and White, 2005). Práce se zaměřuje na dvě hlavní otázky: 1) Jaké prostředky používají britské online noviny k vyjádření hodnotících postojů. 2) Jaké jsou rozdíly ve vyjadřování hodnotících postojů v bulvárním a seriózním tisku. K získání odpovědí byla nejprve použita malá manuální analýza, která zkoumala šest positivních a šest negativních článků (z každých novin byl použit jeden článek positivní a jeden negativní). Pozornost byla věnována analýze klíčových slov a slovním druhům, které vyjadřují hodnotící postoje, jmenovitě přídavným jménům, podstatným jménům a slovesům. Na základě získaných informací jsem se rozhodla věnovat se v druhé části práce lexiko-gramatickým vzorcům, které popsali Hunstonová a Sinclair (2000) a upravila Bednareková (2007b, 2009). Tyto vzorce, které jsou úzce spojovány se zkoumanými kategoriemi názoru a emocí, byly analyzovány z pohledu frekvence a funkce. Výsledky ukazují, že hodnotící postoje jsou úzce spjaty s kontextem a samotná analýza klíčových slov se ukázala jako nespolehlivá, protože mnoho implicitních hodnotících postojů může být při ní přehlédnuto. Na druhou stranu, přístup pomocí ‚local grammar‘ se ukázal jako plně efektivní při detekci hodnotících postojů v novinovém diskurzu.
Abstract v angličtině:
Abstract The thesis deals with evaluation in English newspaper discourse. The corpora analysed were newly created for the purposes of the sub-analyses; they comprise articles from three British online newspapers - three tabloids (the Sun, the Express, the Mirror) and broadsheets (the Telegraph, the Independent, the Guardian). The classification of the thesis’ core dimensions of evaluation – opinion and emotion – draws on Appraisal Theory (Martin and White, 2005). The thesis pursues answers to two fundamental questions 1) What means do British online newspapers use to express evaluation? 2) What differences (if any) are there in construing evaluation between the tabloids and the broadsheets? In order to obtain the answers, at first, a small manual analysis of six ‘positive’ and six ‘negative’ articles (one from each newspaper) is conducted. Attention is paid to the key word analysis and the word classes expressing evaluation, namely adjectives, nouns, and verbs. Based on the findings, I decided to explore evaluation conveyed by adjectives, in the second part of the study, by employing evaluative adjective lexico- grammatical patterns described by Hunston and Sinclair (2000) and further amended by Bednarek (2007b, 2009). These patterns, which are associated with the dimensions of opinion and emotion, are analysed in the corpora in terms of function and frequency. The results prove that evaluation is highly context dependent and a mere key word analysis is not sufficient as a significant amount of implied evaluation can be overlooked. On the other hand, the local grammar approach can be considered as a useful device to detect instances of evaluation in newspaper discourse.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Petra Peldová, Ph.D. 4.41 MB
Stáhnout Příloha k práci Mgr. Petra Peldová, Ph.D. 1.59 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Petra Peldová, Ph.D. 192 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Petra Peldová, Ph.D. 188 kB
Stáhnout Autoreferát / teze disertační práce Mgr. Petra Peldová, Ph.D. 887 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. Markéta Malá, Ph.D. 718 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. PhDr. Aleš Klégr 468 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Renata Tomášková 1.59 MB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 1.39 MB