velikost textu

Logic of questions

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Logic of questions
Název v češtině:
Logika otázek
Typ:
Disertační práce
Autor:
PhDr. Michal Peliš, Ph.D.
Školitel:
prof. RNDr. Jaroslav Peregrin, CSc.
Oponenti:
Mgr. Igor Sedlár
Prof. Andrzej Wiśniewski
Id práce:
103941
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Katedra logiky (21-KLOG)
Program studia:
Logika (P6142)
Obor studia:
Logika (XLG)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
14. 4. 2011
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Angličtina
Abstrakt:
Logika otázek Michal Peliš Disertační práce Abstrakt Práce se zabývá jedním z odvětví neklasických logik – logikou otázek (erotetickou logikou). V úvodní části se hovoří obecně o formalizovaném přístupu k otázkám v logice a současně je stručně shrnuta zejména nejnovější historie tohoto odvětví. Zde je též zdůvodňována smysluplnost zachycení úsudků, v nichž se otázky objevují, a je představena formalizace otázky založená na explicitním stanovení množiny přímých odpovědí. Zbytek práce je rozdělen na dvě části, které lze číst nezávisle. První část se zabývá důsledkovými relacemi v inferenční erotetické logice (inferential erotetic logic). Plně zde využíváme rámec původní inferenční erotetické logiky zavedené Andrzejem Wiśniewskim. Používáme výhradně formalizaci otázek pomocí množiny přímých odpovědí, kdy přímé odpovědi jsou formule deklarativního jazyka. Protože jsou důsledkové relace s otázkami definovány pomocí klasického vícezávěrového sémantického důsledku, využíváme při důkazech přístup založený na třídách modelů. V této části nám jde o obecný přístup ovšem s omezením, kdy je deklarativní jazyk rozšířen o otázky, ale k propojení deklarativního a interogativního jazyka dojde až na úrovni důsledkových relací. Primárním zájmem je studovat vztahy mezi jednotlivými erotetickými důsledkovými relacemi. Druhá část obsahuje epistemickou erotetickou logiku. Primární je epistemický rámec tvořený zvolenou epistemickou logikou. Otázka je nadále formalizována jako množina přímých odpovědí, tentokrát však uvažujeme konečnou variantu a její splněnost v možném světě epistemického modelu je vázána na platnost tří epistemických podmínek (tazatel nezná žádnou z odpovědí, každou z přímých odpovědí však považuje za možnou a alespoň jedna z přímých odpovědí musí být správná). Jde o nový přístup, který umožňuje rozšířit libovolný epistemický systém o otázky a s nimi spojenou erotetickou terminologii (různé typy odpovědí, inference s otázkami a další). Přestože i zde se snažíme o obecný systém, naším hlavním cílem je komunikace ve skupině agentů při hledání odpovědí na otázky. V závěru druhé části tak představujeme multiagentní logiku veřejného vyhlášení (public announcement logic) s otázkami a skupinovými znalostmi.
Abstract v angličtině:
Logic of Questions Michal Peliš PhD Thesis Abstract The thesis deals with logic of questions (erotetic logic), which is one of the branches of non- classical logic. In the introductory part we speak generally about formalization of questions and the newest approaches to questions in logic are summed up. We introduce a formalization based on sets of direct answers and point out the role of inferences with questions. The rest of the thesis consists of two parts that can be read independently. The first part focuses on relationships among consequence relations in inferential erotetic logic (IEL). We keep the framework of original IEL, introduced by Andrzej Wiśniewski, together with the representation of questions by sets of direct answers. Answers are strictly formulas of the declarative language. The mix of interrogatives and declaratives occours just on the level of consequences. Consequence relations with questions are defined by means of multiple-conclusion entailment among sets of declarative formulas. This way, one can work with classes of models and to make transparent some properties and relationships. We provide a general study of erotetic inferences based on IEL that is open for non-classical applications. The second part contains epistemic erotetic logic. A question is understood as a set of direct answers; however, this time the set is finite. The satisfiability of a question in a state (possible world) of an epistemic model is defined by three conditions (a questioner does not know any direct answer, each direct answer considers as possible and at least one of them must be the right one). This approach is a new one and it is suitable for generalization to every epistemic-like system by questions and common erotetic concepts (e.g., various types of answers and erotetic inferences). The goal of this study is a future application in communication theory of a group of agents. We finish this part by multi-agent public announcement logic with application of questions by answer mining in a group of agents.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce PhDr. Michal Peliš, Ph.D. 498 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce PhDr. Michal Peliš, Ph.D. 86 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky PhDr. Michal Peliš, Ph.D. 58 kB
Stáhnout Posudek vedoucího prof. RNDr. Jaroslav Peregrin, CSc. 22 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Igor Sedlár 57 kB
Stáhnout Posudek oponenta Prof. Andrzej Wiśniewski 200 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 52 kB