velikost textu

The tomb of Akhethotep Hemi re-used by Nebkauhor Idu

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
The tomb of Akhethotep Hemi re-used by Nebkauhor Idu
Název v češtině:
Hrobka Achethotepem Hemiho usurpovaná Nebkauhorem Iduem
Typ:
Disertační práce
Autor:
Abdou Mohamed Abdou Mohamed, Ph.D.
Školitel:
prof. PhDr. Miroslav Verner, DrSc.
Oponenti:
prof. PhDr. Břetislav Vachala, CSc.
prof. PhDr. Petr Charvát, DrSc.
Konzultant:
prof. Miroslav Bárta, Dr.
Id práce:
103934
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Český egyptologický ústav (21-CEGU)
Program studia:
Historické vědy (P7105)
Obor studia:
Egyptologie (XEGY)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
23. 11. 2011
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Angličtina
Abstrakt:
Ve své disertaci se zabývám hrobkou vezíra Achethotepa v Sakkáře, již si posléze zabral princ Nebkauhor (přezdívaný Idu). Hrobku prozkoumal v archeologcké sezóně let 1937-8 egyptský archeolog Selim Hassan a později ji neadekvátně, jen povrchně publikoval. Vzhledem k historickému významu nápisl a scén v hrobce jsem se rozhodl ji důkladně zpracovat v rámci své doktorské dissertace. Hrobka prince Nebkauhora se nachází severně od vzestupné cesty Venisovy pyramidy a jižně od ohradní zdi Stupňovité pyramidy krále Džosera, na západ od hrobky muže jménem Nianchba a na východ od skalní hrobky Hermeruovy. První kapitolu této studie tvoří stručný úvod k sakkárskému pohřebišti. Druhá kapitola se zabývá tzv. Venisovým pohřebištěm a architekturou hrobky. Třetí kapitola obsahuje popis a interpretaci scén a nápisů. Čtvrtá kapitola je svého druhu dodatek se seznamem fragmentů náležejících k hrobce. Poslední, pátá kapitola obsahuje přehled hlavních událostí na přelomu turbulentního období konce 5. a počátku 6. dynastie a poznámky o postavení obou majitelů hrobky, Achethotepa a Nebkauhora. Tato část rovněž zahrnuje diskusi k materiálu relevantnímu pro dataci hrobky.
Abstract v angličtině:
In my thesis I focus on the Saqqara tomb of the vizier Akhethotep, which was usurped by the prince Nebkauhor (with the intimate name of Idu). The tomb, located in the area north of the causeway of Unis and south of the enclosure wall of the step pyramid of king Djoser, was excavated by Egytian archaeologist Selim Hassan during the archaeological season of 1937-8. Unfortunately, the tomb was later unadequately, only summarily published. With regard to the historical importance of the inscriptions and scenes which survived in the tomb, I decided to work up these important archaeological and epigraphic materials in my PhD dissertation. The first chapter of the dissertation includes a brief introduction to the Saqqara Cemetery. The second chapter deals with the history of the so-called Unis Cemetery and the architecture of the tomb. The third chapter contains description and interpretation of the scenes and inscriptions. The fourth chapter is a sort of an appendix with the list fragments of reliefs found in the tomb and belonging to its original decoration. And the final fifth chapter contains an overview of the turbulent times at the end of the Fifth Dynasty and the beginning of the Sixth Dynasty, and notes on the life of the two tomb owners, Akhethotep and Nebkauhor. This section also includes an analysis of material relating to the dating of the tomb.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Abdou Mohamed Abdou Mohamed, Ph.D. 4.8 MB
Stáhnout Příloha k práci Abdou Mohamed Abdou Mohamed, Ph.D. 52.54 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Abdou Mohamed Abdou Mohamed, Ph.D. 81 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Abdou Mohamed Abdou Mohamed, Ph.D. 80 kB
Stáhnout Posudek vedoucího prof. PhDr. Miroslav Verner, DrSc. 126 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. PhDr. Břetislav Vachala, CSc. 189 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. PhDr. Petr Charvát, DrSc. 190 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 30 kB