velikost textu

Analýza informační podpory uživatelů z oblasti technických oborů a věd s důrazem na vysokoškolské prostředí a opírající se o výzkum informačního chování a informačních potřeb provedený na ČVUT v Praze a VŠCHT Praha

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Analýza informační podpory uživatelů z oblasti technických oborů a věd s důrazem na vysokoškolské prostředí a opírající se o výzkum informačního chování a informačních potřeb provedený na ČVUT v Praze a VŠCHT Praha
Název v angličtině:
An analysis of research support in engineering with the emphasis on a university environment and based upon a survey of information behavior and information needs at the CTU in Prague and UCT Prague
Typ:
Disertační práce
Autor:
Mgr. Lenka Němečková
Školitel:
doc. PhDr. Richard Papík, Ph.D.
Oponenti:
doc. PhDr. Pavel Rankov
Mgr. Adéla Jarolímková, Ph.D.
Id práce:
103933
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Ústav informačních studií a knihovnictví (21-UISK)
Program studia:
Informační studia a knihovnictví (P7201)
Obor studia:
Informační věda (XINF)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
23. 6. 2016
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Informační podpora výzkumu, technické vědy, vysokoškolské knihovny, informační potřeby, informační chování, informační gramotnost, výzkumné dovednosti.
Klíčová slova v angličtině:
Research support, engineering, university libraries, information needs, information behavior, information literacy, research skills.
Abstrakt:
Mgr. Lenka Němečková Analýza informační podpory uživatelů z oblasti technických oborů a věd s důrazem na vysokoškolské prostředí a opírající se o výzkum informačního chování a informačních potřeb provedený na ČVUT v Praze a VŠCHT Praha (disertační práce) Abstrakt Dizertační práce je věnována výzkumu informačního chování a informačních potřeb výzkumníků v technických oborech a inženýrů v průmyslovém prostředí. Jejím cílem je identifikovat směry a doporučení pro rozvoj informační podpory technickému výzkumu na vysokých školách ze strany vysokoškolských knihoven. Práce se opírá o výzkum provedený na ČVUT v Praze a VŠCHT Praha a o sondu do průmyslového prostředí. V úvodu poskytuje nástin vymezení technických oborů formou analýzy klasifikačních schémat technických oborů a nástin organizace výzkumu v technických oborech v ČR. Dále přináší náhled do teorií a modelů informačního chování a poukazuje na teoretické aspekty, které informační chování ovlivňují. S ohledem na cílovou skupinu výzkumníků identifikuje rozdíly mezi informačními potřebami studentů a výzkumníků a definuje výzkumné dovednosti jako nadstavbu informační gramotnosti pro výzkumníky. Jádrem práce je pak vymezení informační podpory výzkumu ve vysokoškolském prostředí a nástroje a služby, které se pro informační podporu realizují, spolu s výzkumem informačního chování a informačních potřeb uživatelů v technických oborech. Na jejich základě jsou formulována doporučení pro budoucí vývoj informační podpory výzkumu ze strany vysokoškolských knihoven.
Abstract v angličtině:
Mgr. Lenka Němečková An analysis of research support in engineering with the emphasis on a university environment and based upon a survey of information behavior and information needs at the CTU in Prague and UCT Prague (dissertation thesis) Analýza informační podpory uživatelů z oblasti technických oborů a věd s důrazem na vysokoškolské prostředí a opírající se o výzkum informačního chování a informačních potřeb provedený na ČVUT v Praze a VŠCHT Praha (disertační práce) Abstract This thesis is focused on the analysis of researchers’ information behavior and information needs in engineering in academia and in industry. It is aimed at identifying trends in research support by university libraries based on research of information behavior and information needs that has been conducted at the CTU in Prague and UCT Prague and by a brief insight into industrial environment. Initial parts of the thesis provide an overview of classification schemes in engineering. It also describes brief differences between university and industry environment with the aim at defining the differences in user information needs. It further provides brief summary of theories and models of information behavior and identifies differences between information needs of students and researchers concluding in defining research skills as basic literacy skills for researchers. The core of the thesis is in identifying individual tools and services in university library research support. Together with the information needs and information behavior research results it forms the basis for identifying recommendations for the future development of research support services of university libraries.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Lenka Němečková 3.63 MB
Stáhnout Příloha k práci Mgr. Lenka Němečková 4.26 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Lenka Němečková 268 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Lenka Němečková 269 kB
Stáhnout Autoreferát / teze disertační práce Mgr. Lenka Němečková 753 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. PhDr. Richard Papík, Ph.D. 190 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. PhDr. Pavel Rankov 137 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Adéla Jarolímková, Ph.D. 429 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 1.14 MB