velikost textu

Lenní institut na statcích českého krále v raném novověku

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Lenní institut na statcích českého krále v raném novověku
Název v angličtině:
The Feudo-vassal System on Royal Estates in Early Modern Bohemia
Typ:
Disertační práce
Autor:
Mgr. Markéta Novotná
Školitel:
prof. PhDr. Josef Žemlička, DrSc.
Oponenti:
prof. PhDr. Eduard Maur, CSc.
doc. PhDr. Jiří Mikulec, CSc.
Id práce:
103929
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Ústav českých dějin (21-UCD)
Program studia:
Historické vědy (P7105)
Obor studia:
České dějiny (XCDE)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
8. 9. 2016
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Karlštejn, historiografie, léna, manské soustavy, panství, komora, nižší šlechta
Klíčová slova v angličtině:
Karlštejn, historiography, vassals, feudal system, domain, chamber, lower nobility
Abstrakt:
Markéta Novotná Abstrakt disertační práce - Lenní institut na statcích českého krále v raném novověku Studie se věnuje marginalizované problematice lenního institutu v raném novověku na příkladu karlštejnské manské soustavy a ve srovnání s dalšími soubory lén z oblasti bývalého královského hvozdu, spadajícími pod panovnickou doménu. Vzhledem ke specifičnosti daného tématu byla vlastnímu faktografickému rozboru předeslána část teoretická s dvěma samostatnými oddíly, které se zabývají jednak uchopením lenního institutu jak v české, tak i v zahraniční historiografii a jednak vnímáním výše zvolené soustavy v kontextu různých pramenů popisujících hrad Karlštejn. Třetí a hlavní faktografická část sleduje již avizovanou problematiku karlštejnské manské soustavy v období od poslední třetiny šestnáctého století až do přelomu sedmdesátých a osmdesátých let století následujícího, a to ve spojitosti s procesy, které zasáhly zdejší panství. Součásti studie jsou i samostatné exkurzy týkající se čtyř vybraných lenních statků. Klíčová slova: Karlštejn, historiografie, léna, manské soustavy, panství, komora, nižší šlechta
Abstract v angličtině:
Markéta Novotná Abstract - The Feudo-vassal System on Royal Estates in Early Modern Bohemia The study is devoted to the topic of feudo-vassal relations in early modern Bohemia presented on a sample of specific royal and chamber domains at the castle Karlštejn. The first part of the thesis describes how the feudo-vassal tenures were treated in Czech and European historical studies, using impulses from the philosophy and sociology. The others chapters are dedicated to the main object of this analysis – to the Karlštejn vassal system - a group of small-sized estates connected to castle Karlštejn through feudo-vassal bonds. The second chapter of the thesis deals with the problem of historical consciousness, where the castle Karlštejn is imagined as the site of “the national memory”, which strongly effected the interpretation of the Karlštejn vassal system. The third (main) part of the thesis presents the factual analysis of the Karlštejn vassal system from the last third of sixteenth century to the turn of the seventies and the eighties of the next century. At the end of the study the analysis of four chosen vassal estates is added. Key words: Karlštejn, historiography, vassals, feudal system, domain, chamber, lower nobility
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Markéta Novotná 2.52 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Markéta Novotná 181 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Markéta Novotná 175 kB
Stáhnout Autoreferát / teze disertační práce Mgr. Markéta Novotná 414 kB
Stáhnout Posudek vedoucího prof. PhDr. Josef Žemlička, DrSc. 257 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. PhDr. Eduard Maur, CSc. 1.7 MB
Stáhnout Posudek oponenta doc. PhDr. Jiří Mikulec, CSc. 186 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 193 kB