velikost textu

Z měšťanského domu přes císařský dvůr na hrad Loket. Kariéry Kašpara a Matesa Šliků v Čechách, Říši a Sasku (1390-1487)

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Z měšťanského domu přes císařský dvůr na hrad Loket. Kariéry Kašpara a Matesa Šliků v Čechách, Říši a Sasku (1390-1487)
Název v angličtině:
From a Burgher House through the Imperial Court to Loket Castle. The Careers of Kaspar and Mates Schlicks in Bohemia, Empire and Saxony ( 1390 - 1487)
Typ:
Disertační práce
Autor:
Mgr. Michal Novotný
Školitel:
prof. PhDr. Lenka Bobková, CSc.
Oponenti:
prof. PhDr. Petr Vorel, CSc.
doc. PhDr. Václav Ledvinka, CSc.
Id práce:
103928
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Ústav českých dějin (21-UCD)
Program studia:
Historické vědy (P7105)
Obor studia:
České dějiny (XCDE)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
3. 9. 2015
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
15. století, Šlikové, šlechta, dvorská kariéra, rodinné strategie
Klíčová slova v angličtině:
15th century, Schlick family, nobility, court carrier, family strategy
Abstrakt:
Abstrakt: Z měšťanského domu přes císařský dvůr na hrad Loket Kariéry Kašpara a Matesa Šliků v Čechách, Říši a Sasku (1390–1487) Předkládaná dizertační práce se věnuje tématu nejstarších dějin rodu Šliků. Vzestup původně měšťanské rodiny je založen na dvorské a kancelářské kariéře Kašpara Šlika († 1449), který své úspěchy ve službách Zikmunda Lucemburského, Albrechta a Fridricha Habsburských podpořil souborem falešných listin, které výrazně napomohly změně jeho společenského a ekonomického statutu (falešné povýšení na hraběte, majetkové zisky). Po jeho smrti bratr Mates Šlik a jeho synové vedli ve druhé polovině 15. století zápas o udržení získaného postavení i majetku. Sledovanými tématy bylo použití dvorské služby a kariéry pro průnik měšťanů do šlechtických vrstev, zejména se zaměřením na osobu Kašpara Šlika († 1449). Druhým tématem bylo hledání strategií, kterými se Šlikové, zejména bratr zmíněného Mates Šlik († 1487), vymezovali vůči šlechtickému prostředí, jehož se stali součástí. Podstatnými okruhy zde byl vztah k městu Cheb, odkud rod pocházel, a k Loketskému kraji, který Šlikové získali a ze kterého se snažili vytvořit základ rodového dominia. Falzátorská činnost zakladatele rodu přispěla značnou měrou ke vzniku zkresleného obrazu o dějinách rodu. Proto byla na začátek zařazena kapitola věnovaná vzniku hlavních témat dějin rodu Šliků (Kašpar Šlik, zápas o Loket, přijetí luterství, Jáchymovský tolar). Srovnáváním diachronních popisů v dílech kronikářů bylo zkoumáno, jaké okolnosti přispívaly ke vzniku výsledného obrazu. Následující dvě kapitoly jsou rozděleny podle životů dvou nejvýznamnějších postav první generace rodu Kašpara Šlika († 1449) a jeho mladšího bratra Matesa († 1487), vždy se zaměřením na hlavní pole jejich působnosti (městské prostředí, panovnický dvůr) x (městské prostředí, vlastní panství). Výzkumem bylo prověřeno, že Šlikové představují případ měšťanského, který pocházel z řemeslnických a obchodních vrstev a měl namířeno mezi městské elity. Dříve než se mezi nimi stačili prosadit, využili Šlikové příležitosti k postupu do řad šlechty prostřednictví dvorské kariéry (pasování na rytíře 1433, přijetí mezi uherské pány 1438). Krátce po té zcela opustili městské struktury, i když s elitami města Chebu zůstali i nadále v úzkém kontaktu (příbuzenské, obchodní i politické vztahy). Po předčasné smrti vlivného kancléře Kašpara musel získaný majetek a pozice obhájit jeho mladší bratr. Tomu připadla úloha sestavit z nesourodých majetkových zápisů základ budoucího dominia. Z počátku se Mates orientoval více na dvůr saského kurfiřta, což mělo za následek určitou izolaci vůči stavům Českého království. Od roku 1472 se rod zaměřil na budování dominia na Loketsku, stejně jako na postupné proniknutí mezi českou šlechtu. Kromě této roviny byly v práci zkoumány vztahy Šliků k rodnému Chebu ve 2. polovině 15. století, zejména role Matese Šlika v komunikační síti města Chebu na pomezí mezi Svaté říše římské a Českého království. Klíčová slova: 15. století, Šlikové, šlechta, dvorská kariéra, rodinné strategie
Abstract v angličtině:
Abstract: From a Burgher House through the Imperial Court to Loket Castle The Careers of Kaspar and Mates Schlicks in Bohemia, Empire and Saxony (1390–1487) The presented thesis is devoted to the oldest history of the Schlick family. The rise of an originally burgher-class family was based on the court and chancellery career of Kaspar Schlick († 1449); the latter bolstered his successes in the services of Sigismund of Luxembourg and Albrecht and Fridrich Habsburgs by an array of false documents that significantly contributed to the change of his social and economic status (his false promotion to the estate of a count and gaining a fortune). In the second half of the 15th century, after Kaspar's death, his brother Mates and his sons struggled for the preservation of acquired status and health. The following topics were investigated: (1) The utilization of court services and careers for burghers' getting into aristocratic circles, as exemplified by the person of Kaspar Schlick († 1449); (2) The search of strategies the Schlicks – Mates Schlick in particular († 1487) – took to limit themselves from the aristocratic environment, part of which they became. A significant role played Schlicks' relation to the town of Cheb, from which their family came, and to the Loket region, which they acquired and tried to make a basis of the family dominion. Document forging by the family's founder significantly contributed to the creation of a distorted image of the family history. This is why the introductory chapter deals with the emergence of the main subjects in the history of the Schlick family: Kaspar Schlick, the fighting for Loket, acceptance of Lutheranism, and Jáchymov thaler. The creation of the resulting image was investigated by comparing diachronic descriptions in the works of chroniclers. The next two chapters are split into parts related to the lives of the two main characters of the Schlick family's first generation – Kaspar Schlick († 1449) and his younger brother Mates († 1487) – and are always focused on the main fields of their activities: the town environment and imperial court compared to the town environment and own demesne. The research verified that the Schlicks represent a burgher family that originated from the craftsman and tradesman classes and headed among the towns' elites. Before they succeeded in asserting themselves among them, the Schlicks took the opportunity of getting into the aristocratic ranks through a court career (the dubbing to a knight in 1433 and acceptance to the rank of the Hungarian Lords in 1438). Shortly after that, they completely abandoned town institutions; nevertheless, they kept in close touch with the elites of the town of Cheb (blood, business and political relations). After the untimely death of Kaspar, the influential Chancellor, it was his younger brother who had to defend the gained property and positions. His task was to compose a basis of future dominion from inconsistent property records. Initially Mates focused himself on the court of the Elector of Saxony, which to a certain extent resulted in his isolation from the Estates of the Czech Kingdom. From 1472 the family was oriented to building up its dominion in the Loket region, as well as on gradually getting among the Czech aristocracy. In addition, the relations of the Schlicks to their native town of Cheb in the second half of the 15th century were also investigated, particularly the role of Mates Schlick in the communication net of the town of Cheb that was situated on the border area between the Holly Royal Empire and the Czech Kingdom. Key words: 15th century, Schlick family, nobility, court carrier, family strategy
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Michal Novotný 2.93 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Michal Novotný 129 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Michal Novotný 77 kB
Stáhnout Autoreferát / teze disertační práce Mgr. Michal Novotný 368 kB
Stáhnout Posudek vedoucího prof. PhDr. Lenka Bobková, CSc. 184 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. PhDr. Petr Vorel, CSc. 189 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. PhDr. Václav Ledvinka, CSc. 282 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 1.14 MB