velikost textu

Poslední obrazy

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Poslední obrazy
Název v angličtině:
Last Paintings
Typ:
Disertační práce
Autor:
PhDr. Lucie Šiklová
Školitel:
prof. PhDr. Vojtěch Lahoda, CSc.
Oponenti:
PhDr. Tomáš Winter, Ph.D.
Alena Pomajzlová, Ph.D.
Id práce:
103919
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Ústav pro dějiny umění (21-UDU)
Program studia:
Obecná teorie a dějiny umění a kultury (P8109)
Obor studia:
Dějiny výtvarného umění (XVU)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
17. 9. 2018
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Poslední obraz|závěrečná etapa tvorby|osvobození od formy|proměna stylu|ikonografie|recyklace|návraty|životní cesta|individuace|smrt|archetyp|naplnění|výjimečnost|docenění|přehodnocení|výtvarné umění
Klíčová slova v angličtině:
Last painting|the final period of artistic creation|exemption of forms|style change|iconography|recycling|returns|a way of life|individuation process|death|archetype|realization|uniqueness|appreciation|rethinking|fine art
Abstrakt:
Abstrakt Disertační práce s titulem Poslední obrazy se zabývá otázkou posledních děl autorů na konci tvorby. Tato otázka představuje na poli českých dějin výtvarného umění komplexně dosud nezpracované téma. Poslední obrazy bývají mnohdy oproti předchozí tvorbě tak jiné, že v konkrétních případech mohou vyvolávat diskuzi: Máme je do tvorby plnoprávně započítávat, nebo raději v umělcově díle „vyzávorkovat“ jako exces a příliš se jimi nezaobírat? Dosud se děje spíše ta druhá alternativa. V širokém spektru možného fokusu se práce zaměřuje na poslední díla moderní a současné historie umění. Vzhledem ke skutečnosti, že takováto skupina či kategorie děl v rámci českých dějin umění dosud nebyla uvažována, cílí na české autory. Vybraná ikonická světová poslední díla představuje pro srovnání na konci v rychlém přehledu. Vzhledem k tématu, souvisejícímu s odchodem člověka z tohoto světa, práce nastiňuje kulturně antropologická východiska a jejich symboliku, zamýšlí se nad ikonografií posledních obrazů. Nabízí možnosti kategorií, které se jeví jako diverzní, prostupující se a tedy spíše jako pomocné. Hlavní váha práce spočívá na vybraných případových studiích jednotlivých autorů. Na základě případových studií s naznačenou oporou analytické psychologie se poslední obrazy vyjevují jako průvodci odchodem člověka na konci jeho pozemské pouti. Práce poukazuje na tento jejich zásadní význam s cílem zahájit diskusi směrem k jejich docenění, přehodnocení a odzávorkování z uměleckých opusů.
Abstract v angličtině:
Abstract The dissertation thesis Last Paintings deals with the issue of the last works of the authors at the end of the work. This question represents a complexly unexplored topic in the field of Czech art history. Last paintings are often so different from the previous work. So they may in specific cases give rise to a discussion: Have we include them or better give them to brackets in the artist's work as an excess and not too much deal with? Rather the second alternative is happening. In a wide range of possible focus, the work focuses on last works of modern and contemporary art history. Because such a group or category of art within the Czech art history has not yet been considered, it focus on Czech authorship. The selected iconic world's last works are presented for comparison at the end in a quick overview. Given the topic of the departure of a man from this world, tis work outlines the cultural anthropological bases, their symbolism, it reflects the iconography of last paintings. It offers options for categories, which appear to be diversified, permeating, and beeing rather as auxiliary matter. The main weight of the work is based on selected case studies of individual authors. On the basis of case studies with the implied support of analytical psychology, the last paintings appear as a guide to the departure of a man at the end of his earthly pilgrimage. The work points to this crucial importance in order to initiate a discussion towards their appreciation, rethinkin and within the framework of the artistic opuses remove them from brackets.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce PhDr. Lucie Šiklová 2.6 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce PhDr. Lucie Šiklová 103 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky PhDr. Lucie Šiklová 6 kB
Stáhnout Autoreferát / teze disertační práce PhDr. Lucie Šiklová 773 kB
Stáhnout Posudek vedoucího prof. PhDr. Vojtěch Lahoda, CSc. 259 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Tomáš Winter, Ph.D. 128 kB
Stáhnout Posudek oponenta Alena Pomajzlová, Ph.D. 91 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 1.29 MB