velikost textu

Spolupráce vědeckých skupin pomocí informačních a komunikačních technologií: situace ve vybraných skupinách z České republiky

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Spolupráce vědeckých skupin pomocí informačních a komunikačních technologií: situace ve vybraných skupinách z České republiky
Název v angličtině:
Research Group Collaboration Using Information and Communication Technology: Situation in Selected Groups in the Czech Republic
Typ:
Disertační práce
Autor:
Mgr. Ilona Trtíková, Ph.D.
Školitel:
doc. PhDr. Rudolf Vlasák
Oponenti:
Mgr. Adéla Jarolímková, Ph.D.
doc. Ing. Vilém Sklenák, CSc.
Konzultant:
Jan Dvořák, Dr.
Id práce:
103909
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Ústav informačních studií a knihovnictví (21-UISK)
Program studia:
Informační studia a knihovnictví (P7201)
Obor studia:
Informační věda (XINF)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
18. 9. 2018
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
vědecké skupiny|e-věda|ICT technologie|spolupráce
Klíčová slova v angličtině:
research groups|e-science|e-research|ICT technology|collaboration
Abstrakt:
Disertačnípráce Mgr.IlonaTrtíková Spoluprácevědeckýchskupinpomocíinformačníchakomunikačních technologií:situacevevybranýchskupináchzČeskérepubliky Abstrakt Disertační práce se zabývá spoluprací uvnitř vědeckých skupin a sjejich okolím svyužíváním nástrojů a služeb informačních a komunikačních technologií. Byla provedenakvalitativnísondascílemzjistit,jakprobíháspolupráce,najakýchúrovních, jaký typ informací a dat je sdílen svyužitím jakých softwarových nástrojů a služeb. Vrámciprácebylvypracovánpopishlavníchtypůdostupnýchsoftwarovýchprostředků na podporu vědecké spolupráce. Ve vybraných vědeckých skupinách byl veden polostrukturovanýrozhovor,najehožzákladěbylozjištěno,jakprobíháspolupráceajaké nástrojejsoukníreálněpoužívány.Zpracovánínasbíranýchdatzrozhovorůaanalýzbylo provedeno metodou zakotvené teorie. Výsledkem práce je popis vědeckého cyklu svyznačenými činnostmi, při kterých probíhá spolupráce ve zkoumaných skupinách. NázornějetakzdokumentovánstavvyužíváníICTtechnologiípřispoluprácivevýzkumu. Lzekonstatovat,žeinformačníakomunikačnítechnologiemajívlivnavýzkumnoupráci vprůběhuceléhovědeckéhocykluvrámcizkoumanýchvědeckýchskupin. Klíčováslova:vědeckéskupiny,e‐věda,ICTtechnologie,spolupráce
Abstract v angličtině:
Dissertation Mgr.IlonaTrtíková ResearchGroupCollaborationUsingInformationandCommunicationTechnology: SituationinSelectedGroupsintheCzechRepublic Abstract The dissertation deals with collaboration within research groups and with their environment using information and communication technology. A qualitative probe research was conducted to see how the collaboration works, at what levels, what kind of information and data is shared with the use of what software tools and services. An overview of available types of collaboration software was made. Semi-structured interviews were conducted in selected research groups on the basis of which the patterns and tools for collaboration were established. The grounded theory method was chosen to process the data collected from interviews and analyses. The result of the thesis is the research cycle with marked activities in which cooperation is taking place in the studied groups. This documents the state of usage of information and communication technology in research collaboration. It was found that information and communication technology does have an impact on research work in the whole scientific cycle in the studied research groups. Keywords: research groups, e-science, e-research, ICT technology, collaboration
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Ilona Trtíková, Ph.D. 3.36 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Ilona Trtíková, Ph.D. 83 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Ilona Trtíková, Ph.D. 112 kB
Stáhnout Autoreferát / teze disertační práce Mgr. Ilona Trtíková, Ph.D. 222 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. PhDr. Rudolf Vlasák 586 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Adéla Jarolímková, Ph.D. 75 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. Ing. Vilém Sklenák, CSc. 170 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 776 kB