velikost textu

Volný čas jako kulturní fenomén

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Volný čas jako kulturní fenomén
Název v angličtině:
Leisure as a cultural phenomenon
Typ:
Disertační práce
Autor:
Mgr. Věra Patočková, M.A., Ph.D.
Školitel:
doc. PhDr. Martin Matějů
Oponenti:
PhDr. Ondřej Hubáček, Ph.D.
doc. Ing. Jiří Patočka, CSc.
Id práce:
103884
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Ústav etnologie (21-UETN)
Program studia:
Obecná teorie a dějiny umění a kultury (P8109)
Obor studia:
Kulturologie (XKUL)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
25. 6. 2014
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
kultura, volný čas, Česká republika, Československo, hodnoty, enkulturace, společnost
Klíčová slova v angličtině:
culture, leisure, the Czech Republic, Czechoslovakia, values, enculturation, society
Abstrakt:
Volný čas jako kulturní fenomén Věra Patočková: Obecná teorie a dějiny umění a kultury – kulturologie disertační práce Abstrakt Předkládaná práce usiluje o komplexnější kulturologický pohled na fenomén volného času. Vychází z předpokladu, že k volnočasovému jednání dochází vždy v rámci konkrétního sociokulturního systému a snaží se prokázat ve shodě s Kellym (1987), že volný čas je vždy součástí a výrazem své příslušné kultury. Práce se zaměřuje na tři tematické okruhy, které mají různou proporci. Po úvodním vymezení pojmů kultura a volný čas, je pozornost věnována diskusi o jejich vzájemném vztahu. Tato diskuse se opírá o teoretickou analýzu prací, týkajících se volného času, které přistupují k volnému času zejména z kulturologické, sociologické, nebo antropologické perspektivy. Významnou součástí každé kultury je její hodnotový systém. Také na volný čas lze nahlížet jako na prvek hodnotového systému společnosti. Nejprve jsou stručně představeny přístupy k volnému času a práci v historické perspektivě a poté je pozornost zaměřena na zachycení pozice volného času v hodnotovém systému české populace a jejím změnám. Třetí, nejrozsáhlejší část se věnuje problematice volného času v české společnosti, přičemž na českou společnost pohlíží jako na konkrétní sociokulturní systém a pokouší se o komplexnější pohled na volný čas v rámci tohoto sociokulturního systému. Nejprve je vymezen přístup české společnosti k volnému času, zejména je věnována pozornost tomu, jak byl volný čas reflektován akademickou obcí ve společenských vědách a jak se tento přístup zaměřuje na objem volného času, vnímanou funkci a konečně na jeho náplň, vlastní volnočasovou participaci.
Abstract v angličtině:
Leisure as a Cultural Phenomenon Věra Patočková: Obecná teorie a dějiny umění a kultury – kulturologie PhD Thesis Abstract The main aim of the PhD. thesis is to provide the complex view of leisure from the culture studies perspective. It is expected that leisure behaviour takes always place within the framework of the specific sociocultural system. In accordance with Kelly (1987) an attempt is made to prove that leisure is always in and of its particular culture. The thesis focuses on three main topics. After introductory explanation of the main terms “culture” and “leisure” attention is focused on discussion about their relation. This discussion is based on theoretical analysis of studies that concern of leisure and approach it from the perspective of cultural studies, sociology or anthropology. Value system is an important part of all cultures. Also leisure can be seen as a part of the value system of specific society. After brief introduction to approaches of leisure and work in historical perspective, attention is focused on the explanation of the position of leisure in the value system of the Czech society and its changes. The third part is devoted to leisure in the Czech society, while the Czech society is seen as a specific sociocultural system and attempt is made to explore leisure in a complex way within the framework of this system. At first, the view of the Czech social sciences academy on leisure is explained, than the attention is focused on amount of leisure in the Czech society, its perceived functions and finally on its content - leisure participation.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Věra Patočková, M.A., Ph.D. 1.61 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Věra Patočková, M.A., Ph.D. 119 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Věra Patočková, M.A., Ph.D. 181 kB
Stáhnout Autoreferát / teze disertační práce Mgr. Věra Patočková, M.A., Ph.D. 350 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. PhDr. Martin Matějů 47 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Ondřej Hubáček, Ph.D. 41 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. Ing. Jiří Patočka, CSc. 204 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 99 kB
Stáhnout Errata Mgr. Věra Patočková, M.A., Ph.D. 250 kB