velikost textu

Three essays on Joseph Stiglitz, information asymmetry, and credit rationing

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Three essays on Joseph Stiglitz, information asymmetry, and credit rationing
Název v češtině:
Tři eseje o Josephu Stiglitzovi, informační asymetrii a omezování úvěrů
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
Mgr. Ing. Martin Pospíšil
Vedoucí:
doc. Ing. Pavel Mertlík, CSc.
Oponent:
Mgr. Jan Čech
Id práce:
103875
Fakulta:
Fakulta sociálních věd (FSV)
Pracoviště:
Institut ekonomických studií (23-IES)
Program studia:
Ekonomické teorie (N6201)
Obor studia:
Ekonomie (E)
Přidělovaný titul:
PhDr.
Datum obhajoby:
30. 3. 2011
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Angličtina
Klíčová slova:
Stiglitz, informační asymetrie, credit rationing, bankovnictví
Klíčová slova v angličtině:
Stiglitz, information asymmetry, credit rationing, banking
Abstrakt:
Abstrakt Tato práce obsahuje tři eseje vztahující se k dílu ekonoma Josepha Stiglitze. První esej popisuje Stiglitzův přínos k ekonomické teorii s důrazem na problémy spojené s informačních asymetrií, novou Keynesovskou a institucionální ekonomií, racionalitou a teorií trhů. Jsou popsány nedostatky neoklasické ekonomie a navrhnuta možná řešení. Závěrečná část shrnuje nejčastější kritiku Stiglitze. Druhá esej aplikuje téma informačních asymetrií na diskusi, jestli současný stupeň ekonomického vývoje vede ke konvergenci nebo divergenci technologických a informačních úrovní. Závěr je, že ačkoliv globalizace ovlivňuje technologii i informace, nedochází ke konvergenci, kterou předvídají některé teoretické modely, a informační asymetrie zůstává významným faktorem v ekonomice. Poslední esej propojuje teorii Stiglitze a Greenwalda o přidělování kreditu s novými českými daty z let 2007-2009. Data potvrzují, že dochází ke zvýšenému omezení úvěrů (credit rationing), zvyšují se informační asymetrie a transmisní mechanismus nefunfuje dobře během hospodářského poklesu. Docházím k závěru, že české banky zpřísňují prověřování klientů a přidělování kreditu, což vede k nejednoznačnému vývoji úrokové míry. Současná česká data tak mohou potvrzovat Stiglitz-Greenwaldovu měnovou teorii.
Abstract v angličtině:
Abstract This thesis contains three essays related to the work of economist Joseph Stiglitz. The first essay describes the contribution of Stiglitz to economic theory by analysing problems of information asymmetry, new Keynesian and institutional economics, rationality, and market theories. Shortcomings of neoclassical economics are described and possible solutions are outlined. The last part of this essay summarizes the main critique of Stiglitz’s work. The second essay applies the topic of information asymmetry by discussing whether the current level of economic development leads to convergence or divergence in the technology and information levels. The conclusion is that even though globalisation affects the level of technology and information, we do not see convergence as predicted by several theoretical models and information asymmetry remains an important element in the economy. The last essay links the Stiglitz-Greenwald theory of credit rationing using recent Czech data from years 2007-2009. Data confirm that credit rationing increases, information asymmetry increases, and the transmission mechanism does not function well during economic decline. I conclude that Czech banks increase their screening of clients and consequently credit rationing in the times uncertainty leading to ambiguous development of interest rates. Recent Czech data can confirm Stiglitz-Greenwald monetary theory.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Ing. Martin Pospíšil 4 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Ing. Martin Pospíšil 69 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Ing. Martin Pospíšil 67 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. Ing. Pavel Mertlík, CSc. 21 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Jan Čech 107 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 1.19 MB