velikost textu

Srbská ľudová rozprávka Zlatna jabuka I devet paunica v celoslovanskom kontexte

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Srbská ľudová rozprávka Zlatna jabuka I devet paunica v celoslovanskom kontexte
Název v češtině:
Srbská ľudová rozprávka Zlatna jabuka i devet paunica v celoslovanskom kontexte
Název v angličtině:
Srbian Folktale The Golden Apple and Nine Peahens in the Pan-Slavic Context
Typ:
Disertační práce
Autor:
Mgr. Jana Rišková, Ph.D.
Školitel:
doc. PhDr. Bohuslav Šalanda, CSc.
Oponenti:
Mgr. Katarína Žeňuchová, Ph.D.
PhDr. Mgr. Jaroslav Otčenášek, Ph.D.
Id práce:
103868
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Ústav slavistických a východoevropských studií (21-USVS)
Program studia:
Filologie (P7310)
Obor studia:
Slovanské literatury (XSLL)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
16. 9. 2013
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Slovenština
Abstrakt:
Práca Srbská ľudová rozprávka Zlatna jabuka i devet paunica v celoslovanskom kontexte rozoberá konkrétnu rozprávkovú konštrukciu AT400+422*+552A (ATU400+302C*) na podklade srbskej ľudovej rozprávky v slovanskom priestore. Typológia v úvode jednotlivých častí konfrontuje priradenie látok v medzinárodných katalógoch rozprávok ako aj v katalógoch slovanských. Na základe komparatívno- typologickej analýzy a priblížením loci communes špecifických pre konkrétny typ sa načrtávajú interetnické vzťahy konkrétnych variantov. Práca je rozdelená do samostatných časti podľa látok a spracováva predovšetkým slovanský materiál s prihliadnutím na neslovanské varianty, ktoré majú zásadný vplyv na analyzované texty. Výsledky analýzy doplňujú prílohy uvádzajúce spoločné miesta porovnávaných variantov, ktoré priamo dokazujú ich spojenie a zároveň dokladajú, v akej podobe sa daný variant zachoval. Práca predstavuje nielen pohľad na konkrétnu látku v užšom slova zmysle, ale aj na jej miesto v celkovej kompozícii textu. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Abstract v angličtině:
Doctoral thesis Serbian Folktale „The Golden Apple and Nine Peahens in the Pan-Slavic Context examines a specific story construction AT400+422*+552A (ATU400+302C*) applied on a Serbian folktale in Slavic context. In the introduction of concrete parts typology confronts assigned types from the Catalog of international tale types and types from Slavic catalogs. Thanks to the comparative- typological analysis and due to the focus on specific loci communes of a concrete type, interethnic relations between certain types emerge. This thesis is organized into independent chapters which are built upon a specific type, mainly upon Slavic material which takes account at a non-Slavic type (variant) that have an essential effect on texts which had been analyzed. The result of this analysis is supplemented with an appendix that introduces „common places“ for types which had been compared. These types are also demonstrating connections between them and in what form they are preserved. This thesis is not just concerned about the specific type in a narrow sense, but it also situates the type in whole composition of a text. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Jana Rišková, Ph.D. 1.73 MB
Stáhnout Příloha k práci Mgr. Jana Rišková, Ph.D. 1.1 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Jana Rišková, Ph.D. 152 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Jana Rišková, Ph.D. 151 kB
Stáhnout Autoreferát / teze disertační práce Mgr. Jana Rišková, Ph.D. 361 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. PhDr. Bohuslav Šalanda, CSc. 58 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Katarína Žeňuchová, Ph.D. 226 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Mgr. Jaroslav Otčenášek, Ph.D. 83 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 55 kB