text size

Kvalita života a materialistická hodnotová orientace

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Title:
Kvalita života a materialistická hodnotová orientace
Titile (in english):
Quality of Life and Materialistic Value Orientation
Type:
Dissertation
Author:
Mgr. Markéta Rendlová
Supervisor:
doc. PhDr. Karel Hnilica, CSc.
Opponents:
PhDr. Iva Šolcová, Ph.D.
prof. PhDr. Lenka Šulová, CSc.
Thesis Id:
103864
Faculty:
Faculty of Arts (FF)
Department:
Institute of Ethnology (21-UETN)
Study programm:
Theory and History of Art and Culture (P8109)
Study branch:
Cultural Studies (XKUL)
Degree granted:
Ph.D.
Defence date:
18/12/2014
Defence result:
Pass
Language:
Czech
Keywords (in czech):
kvalita života, eudaimonické štěstí, hédonické štěstí, autonomie, Světový výzkum hodnot, materialistic value orientation, post-materialism
Keywords:
quality of life, eudaimonic well-being, hedonic well-being, autonomy, World Values Survey, materialistická hodnotová orientace, postmaterialismus
Abstract (in czech):
ABSTRAKT Výsledky empirických výzkumů shodně ukazují, že důraz na materialistické hodnoty negativně koreluje s kvalitou života jak na úrovni jednotlivců, tak na úrovni společnosti. Cílem této dizertační práce je přispět k hlubšímu porozumění tohoto vztahu. Práce je rozdělena na dvě části – teoretickou a empirickou. Teoretická část představuje koncepty kvality života a materialismu a současné přístupy k jejich zkoumání a měření. Zvláštní pozornost je věnována konceptu eudaimonického štěstí vztahujícího se k optimálnímu fungování člověka a konceptu postmaterialismu jako hodnotové orientace, která zdůrazňuje sebevyjádření a kvalitu života. Práce vychází ze dvou tezí týkajících se vztahu mezi kvalitou života a materialistickou hodnotovou orientací. Na jedné straně materialismus facilituje ekonomický rozvoj a tržní ekonomiku dané společnosti. Na určité úrovni ekonomického rozvoje nastává tendence k posunu směrem k hodnotám postmaterialistickým, spojeným s autonomií, seberealizací a osobním růstem. Podle druhé teze tento posun není snadný. Konzumní kultura, jako produkt moderní ekonomiky, materialistické hodnoty podporuje. Tvrdí, že cestou ke štěstí a osobní pohodě je více materiálních statků, sociální úspěšnost a přitažlivý vnější vzhled. V okamžiku, kdy začne konzumní kultura dominovat, materialistické aspirace jsou přijímány a následovány celou společností. Materialismus se tak stává kulturně schvalovanou hodnotou v celém globalizovaném světě. V empirické části své práce testuji hypotézy, které jsem vyvodila z části teoretické. K ověření hypotéz jsem použila data ze čtvrté vlny Světového výzkumu hodnot. Tohoto výzkumu se zúčastnilo přes 100 000 respondentů ze 70 států pěti kontinentů. Analýza celkově potvrdila mé hypotézy. Ukázala mezi jiným, že (a) bohaté společností jsou více postmaterialistické, b) čím více je společnost postmaterialistická, tím více lidí v ní je spokojených se svým životem. V souladu s teorií sebedeterminace a teorií postmaterialismu byla autonomie zjištěna jako nejvýznamnější prediktor spokojenosti se životem.
Abstract:
ABSTRACT Empirical evidence consistently shows that an emphasis on materialistic values negatively correlates with quality of life, both at an individual and societal level. The purpose of this thesis is to contribute to a better understanding of this interrelationship. The thesis is divided into two parts – theoretical and empirical. The theoretical part presents concepts both of quality of life and materialism as well as contemporary approaches to their research and measurement. Special attention is paid to the concept of eudaimonic well-being as a core concept of optimal human functioning, and to the concept of post-materialism as a value orientation that emphasizes self-expression and quality of life. The thesis is based on two propositions referring to the relation between quality of life and materialistic value orientation. On the one hand, materialism facilitates an economic development and market economy of a given society. At a certain level of economic development there is a tendency to shift to post-materialistic values associated with autonomy, self-realization and personal growth. This value shift is not effortless, as the other proposition claims. The consumer-driven culture produced by the modern economy promotes material values. It claims that the route to happiness and well-being is through more material goods, popularity and image. As consumer culture has become more dominant, the aspirations of materialism have been adopted and pursued by society at large. Materialism becomes culturally approved value in a globalized world. In the empirical part of my thesis I tested hypotheses I derived from the theoretical part. To test the hypotheses I used data from the fourth wave of World Values Survey. In this survey took part over 100 000 respondents from 70 states and 5 continents. The analysis was in general in accord with my hypotheses. It showed among others that (a) the rich societies tend to be more post-materialistic, and (b) the more post-materialistic society is, the more people it are satisfied with their lives. In agreement with self-determination theory and theory of post- materialism, autonomy was found as the most significant predictor of satisfaction with life.
Documents
Download Document Author Type File size
Download Text of the thesis Mgr. Markéta Rendlová 2.96 MB
Download Abstract in czech Mgr. Markéta Rendlová 47 kB
Download Abstract in english Mgr. Markéta Rendlová 9 kB
Download Autoreferat / doctoral thesis summary Mgr. Markéta Rendlová 391 kB
Download Supervisor's review doc. PhDr. Karel Hnilica, CSc. 87 kB
Download Opponent's review PhDr. Iva Šolcová, Ph.D. 91 kB
Download Opponent's review prof. PhDr. Lenka Šulová, CSc. 306 kB
Download Defence's report 37 kB