velikost textu

Čechy, Korutany a Tyroly pod vládou Jindřicha Korutanského

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Čechy, Korutany a Tyroly pod vládou Jindřicha Korutanského
Název v angličtině:
Bohemia, Carinthia and Tyrol under the rule of Henry of Carinthia
Typ:
Disertační práce
Autor:
Mgr. Jakub Razim
Školitel:
prof. PhDr. Josef Žemlička, DrSc.
Oponenti:
prof. PhDr. Jaroslav Čechura, DrSc.
PhDr. Dana Dvořáčková, Ph.D.
Id práce:
103861
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Ústav českých dějin (21-UCD)
Program studia:
Historické vědy (P7105)
Obor studia:
České dějiny (XCDE)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
24. 6. 2014
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
středověk, Čechy, Korutany, Tyroly, Jindřich Korutanský
Klíčová slova v angličtině:
Middle Ages, Bohemia, Carinthia, Tyrol, Henry of Carinthia
Abstrakt:
ČECHY, KORUTANY A TYROLY POD VLÁDOU JINDŘICHA KORUTANSKÉHO (JAKUB RAZIM) ABSTRAKT Disertační práce si vytkla za cíl popsat vladařskou praxi (Herrschaftspraxis) Jindřicha Korutanského v Čechách, Korutanech a hlavně pak v Tyrolsku, v jehož jižním cípu se rozkládala mocenská základna rodu Menhartovců. Pozornost se soustředila na čtyři klíčové aspekty Jindřichova panství, které lze charakterizovat jako konsensuální, lenní, zástavní a inscenované. Analýza dílčích mocenských technik je vyčleněna do samostatných kapitol, jež čerpají převážnou většinu látky z dokumentů dosud nevydaných, anebo dostatečně nevytěžených. Do první skupiny náležejí tyrolská kancelářská registra (Tiroler Kanzleiregister) a knihy počtů (Tiroler Rechnungsbücher, resp. Raitbücher), do druhé skupiny rakouská dvorská poesie. Po úvodním seznámení s pramennou situací, dostupnou literaturou a metodou zpracování tématu je představen konsensuální rámec, ve kterém se odbývala vláda Jindřicha Korutanského od neformálních porad po rokování v zeměpanské radě. Připojeny jsou seznam a stručné biogramy rádců. Třetí a čtvrtá kapitola se pokoušejí nalézt odpověď na otázku, jakou roli hrály lenní a zástavní právo v Jindřichově vládní každodennosti. V páté kapitole se pojednává o inscenaci panovnického majestátu. Přicházejí zde ke slovu kulturní investice Jindřicha Korutanského do festivit a dvorské literatury, aniž by byl opomenut jejich společensko-politický dopad. Závěrečná kapitola pak shrnuje dosažené výsledky a zasazuje je do kontextu historického vývoje v českých zemích na přelomu epochy přemyslovské a lucemburské.
Abstract v angličtině:
BOHEMIA, CARINTHIA AND TYROL UNDER THE RULE OF HENRY OF CARINTHIA (JAKUB RAZIM) ABSTRACT The aim of this dissertation is to describe the governing practice (Herrschaftspraxis) of Henry of Carinthia in Bohemia, Carinthia and, subsequently, especially in the Tyrol, in whose southern parts the power base of the Menhart dynasty was situated. The work focuses on four key features of Henry’s rule – constructing consensus between ruler and elites, exploiting feudal rights, the use of mortgages, and the use of culture to project political themes. The analysis of the various power techniques used is divided into individual chapters drawing on sources previously unpublished or insufficiently explored. The first group consists of Tyrolean chancery registers (Tiroler Kanzleiregister) and accounts books (Tiroler Rechnungsbücher, alternatively Raitbücher), the second of Austrian court poetry. Following the initial introduction of the sources, bibliography and methodology used for dealing with this particular topic, the consensual context is introduced, within which the rule of Henry of Carinthia was conducted, ranging from informal consultations to deliberations of the royal council. A list of counsellors, along with short biographical sketches, is included. The third and the fourth chapters consider the role played by feudal rights and mortgages in Henry’s governmental routine. The fifth chapter examines how cultural phenomena such as festivities and court literature were used to project political themes and considers their socio-political impact. The final chapter then assesses what was achieved and sets it within the historical context of the development of the Bohemian lands between the Přemyslid and the Luxemburg periods.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Jakub Razim 5.53 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Jakub Razim 208 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Jakub Razim 144 kB
Stáhnout Autoreferát / teze disertační práce Mgr. Jakub Razim 343 kB
Stáhnout Posudek vedoucího prof. PhDr. Josef Žemlička, DrSc. 91 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. PhDr. Jaroslav Čechura, DrSc. 291 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Dana Dvořáčková, Ph.D. 207 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 685 kB