velikost textu

Kadaňské městské knihy a správa města v letech 1465-1620

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Kadaňské městské knihy a správa města v letech 1465-1620
Název v angličtině:
Municipal books of Kadaň and administration of the town in the years 1465-1620
Typ:
Disertační práce
Autor:
PaedDr. Mgr. Petr Rak, Ph.D.
Školitel:
doc. PhDr. Ivana Ebelová, CSc.
Oponenti:
doc. PhDr. Ludmila Sulitková, CSc.
doc. PhDr. Michaela Hrubá, Ph.D.
Id práce:
103855
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Katedra PVH a archivního studia (21-KPVHAS)
Program studia:
Historické vědy (P7105)
Obor studia:
Pomocné vědy historické (XPVH)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
13. 6. 2012
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
Abstrakt Kadaňské městské knihy a správa města v letech 1465-1620 Práce se zabývá dvěma tématy, která spolu úzce souvisí. Prvním je diplomatický popis a paleografická analýza souboru 43 úředních knih, které byly vedeny v kanceláři královského města Kadaně (I.1 Možnosti studia a zpřístupňování městských knih). Podrobně jsou popsány v kapitole I.7 Katalog kadaňských městských knih z let 1465-1620. Kadaňské městské knihy byly uspořádány poprvé v letech první světové války; podruhé a naposled pak v letech 1966- 1968 (I.2 Osudy kadaňských městských knih do třetí čtvrtiny 20. století). Pro účely dalšího zpracování a katalogizace byly dochované knihy rozděleny do čtyř skupin: knihy městské správy v užším slova smyslu; knihy nesporného soudnictví; knihy civilního sporného soudnictví a knihy vesnic městského panství (I.3. Obsahové rozdělení dochovaných kadaňských městských knih). Podle různých písemných zmínek lze identifikovat asi třicet ztracených knih; tento počet ovšem nemůže být konečný (I.4. Deperdita). Způsobům vedení knih, číslování folií, rejstříkům, filigránům a původu papíru je věnována kapitola I.5. Popis knih. Paleografická analýza ukázala, že nejvíce knih vedli pouze přísežní městští písaři. Samostatné písařské centrum bylo spojeno s úřední činností radních služebníků („ratsdiener“). Další dvě skupiny představuji čtyři knihy, vedené městskými rychtáři; a gruntovní knihy vesnic městského panství, do nichž společně zapisovali přísežní městští písaři, radní služebníci i „příležitostní“ písaři (I.6. Paleografický rozbor). Druhé téma této práce si klade za cíl rozšířit okruh dosavadních poznatků o dějinách správy českých a moravských královských měst. Vychází přitom ze studia personálního složení městských rad. Získané soupisy členů městských rad posloužily pro sestavení „mikrobiogramů“ kadaňských městských radních, ukazujících funkční období a pozice v příslušných městských radách; a také jejich konfesní orientaci (II.2 Pramenné zdroje a jejich zpracování). Od roku 1465 se až do konce první čtvrtiny 16. století na správě města kromě městské rady podílel sbor tzv. přísežných (8 členů) a sbor obecních starších (24 členů). Mezi červnem 1519 a lednem 1524 došlo v Kadani k reformě městské správy. Sbor přísežných nahradil sbor starších (12 členů) a sbor obecních starších rovněž dvanáctičlenný sbor pánů z obce (II.3 Městská správa do konce první čtvrtiny 16. století). V letech 1469-1517 držel Kadaň v zástavě Jan Hasištejnský z Lobkovic, které také obnovoval městskou radu. Po vykoupení ze zástavy zde městské rady opět začal obnovovat podkomoří (II.4.1 Instalace městských radních sborů v Kadani). Jistá otevřenost městské rady, pozorovatelná na konci první poloviny 16. století, se na počátku poslední čtvrtiny 16. století vytratila a rada se začala stávat uzavřenějším společenstvím, kterým zůstala až do konce předbělohorské doby. Evangelíci do městské rady pronikli až v roce 1543 a téměř zcela jí ovládli v letech 1575-1588. Soustavným úsilím královských úřadů se podařilo na počátku 17. století dosáhnout trvalé převahy katolíků (II.4.2 Městská rada). Přibližně ve stejné době (v letech 1564-1565 a 1580-1590) také evangelíci ovládali i úřad královského rychtáře; ten byl ale jinak obsazován výhradně katolíky (II.4.4 Královští rychtáři). Podkomoří obnovoval sbor starších a sbor pánů z obce společně s městskou radou. (II.4.3 Obecní starší). Městské rychtáře dosazovaly všechny tři městské rady, od počátku padesátých let 16. století pak i královský rychtář. Stejně jako v Lounech a Brně nebyli úřadem městského rychtáře pověřováni právě úřadující konšelé (II.4.5 Městští rychtáři). Významné místo mezi „menšími úřady“ zaujímal sbor perkmistrů a komise, spravující hospodářství městské obce. Byly složené výhradně z členů tří městských rad. V dalších komisích, dohlížejících na obchod s chlebem a masem, městský špitál, vaření piva nebo městskou cihelnu, byli kromě radních zastoupeni i měšťané z řad městské obce – kapitola II.4.6 Komise (menší úřady). Kadaň byla rozdělena do čtyř městských a devíti předměstských čtvrtí. Do systému městské správy bylo zapojeno i pětadvacet zdejších cechů (II.4.7 Správa městské komunity). O vlastnictví poddaných ve vesnicích městského panství se dělily tři subjekty – městská obec, měšťané a růžencové bratrstvo. Nejvíce poddaných (přes šedesát) vlastnili měšťané; městská obec a růžencové bratrstvo jen okolo čtyřiceti. Městská rada dosazovala rychtáře i ve vesnicích s menšinovým podílem poddaných měšťanů a růžencového bratrstva (II.4.8 Správa městského panství). Klíčová slova: Kadaň; knihy městské; knihy gruntovní; písaři městští; správa městská; rady městské; rychtáři královští; rychtáři městští
Abstract v angličtině:
Abstract Municipal books of Kadaň and administration of the town in the years 1465 – 1620 Work deals with two nearly connected topics. First topic is diplomatic description and palaeographic analysis group of 43 books that were guided by the office of royal town Kadaň. Description and analysis refer to existing research of these issues (I.1 Possibilities of studies and accesses of municipal books). Books are minutely described in chapter I.7 Index of municipal books of Kadaň from years 1465-1620. They were disposed for the first time during World War I; for next and last time fund was sequenced in years 1966-1968 (I.2 Fortunes of municipal books of Kadaň to the third quarter of 20th century). Books were divided into four groups for purposes of next processing and classification: books of municipal administration (in the strict sense of the word); indisputable civil law books; disputable civil law books and books of villages under municipal domination (I.3. Contentual fission of preserved official city registers of Kadaň). According to various written allusions it is possible to identify circa thirty lost books; this number cannot be final indeed (I.4. Deperdita). Chapter I.5. Book description is devoted to way how books were guided, numbering of folios, indexes, watermarks and origin of paper. Palaeographic analysis showed that most of books were led only by sworn municipal scribes. Separated scribal centre was connected with official working of council servants (“ratsdiener”). Other two groups of books are constituted by four books guided by municipal magistrates; and lands registers of villages under municipal domination written by municipal sworn scribes, council servants as well as “occasional” scribes together (I.6. Palaeographic analysis). Second topic of this dissertation aims to broaden present cognisance about history of Czech and Moravian royal town administration. Work is based on studies of municipal councils personal constitution. Lists of municipal councils members served to compilation of municipal councilmen`s “microbiograms”. Those pointed to term of office and position in appropriate municipal council, as well as confessional affiliations (II.2 The sources and their processing). Since 1465 as far as to the end of first quarter of 16th century so-called sworn councillors council (8 men) and municipal elders council (24 men) participated on town administration together with town council. Administration of town Kadaň was reformed among June 1519 and January 1524. Sworn councillors council was replaced by so-called elders council (12 men) and municipal elders council by municipal members council (12 men) (II.3 Administration of the town to the end of first quarter of 16th century). Between 1469 and 1517 Jan Hasištejnský from Lobkovic held Kadaň in pledge and also renovated town council. After town was ransomed from pledge, municipal council started to renovate under-chamberlain again (II.4.1 Installation of municipal councillor corps in Kadaň). Certain frankness of municipal council (that was obvious at the end of first half of 16th century) declined at the beginning of last quarter of 16th century. So council started to begin more and more concluded and stayed so to the end of period before Bílá Hora battle. Evangelicals got in to the municipal council as far as in 1543 and they almost master it between 1575 and 1588. Thanks to systematic efforts of royal offices, lasting superiority of Catholics were achieved at the beginning of 17th century (II.4.2 Municipal council). Approximately in same time (in years 1564-1565 and 1580-1590) Evangelicals handled royal magistrate office too, but this office was usually engaged entirely by Catholics (II.4.4 Royal magistrates). Under-chamberlain renovated elders council and municipal members council together with town council (II.4.3 Municipal elders). Municipal magistrates were established by all of these three councils and – since the middle of 16th century – also by royal magistrate. Same as in Louny and Brno, just sitting town councillor were not accredited for municipal magistrate office (II.4.5 Municipal magistrates). Significant position among “smaller offices” had vineyard master council and committee, which administered municipal economy. They were compound entirely from members of three municipal councils. Municipal burgess (together with councilmen) were represented in other committees that supervised on bread and meat trading, on municipal hospital, brewing or municipal brickworks – chapter II.4.6 Committee (smaller offices). Kadaň was divided into four town districts and nine suburban districts. This system of town administration involved also twenty-five local guilds (II.4.7 Municipal community administration). Property of serfs in villages under municipal domination was divided between three subjects – the municipality, burgess and rosary fraternity. Most of the serfs (over sixty) belonged to burgess; the municipality and rosary fraternity owned circa forty. Town council appoint magistrate also in villages with minority share of serfs of burgess and rosary fraternity (II.4.8 Administration of municipal domination). Key words: Kadaň; municipal books; lands registers; municipal scribes; town administration; municipal councils; royal magistrates; municipal magistrates
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce PaedDr. Mgr. Petr Rak, Ph.D. 4.55 MB
Stáhnout Příloha k práci PaedDr. Mgr. Petr Rak, Ph.D. 177.31 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce PaedDr. Mgr. Petr Rak, Ph.D. 116 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky PaedDr. Mgr. Petr Rak, Ph.D. 110 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. PhDr. Ivana Ebelová, CSc. 68 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. PhDr. Ludmila Sulitková, CSc. 271 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. PhDr. Michaela Hrubá, Ph.D. 189 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 127 kB