velikost textu

Analýza výzkumných dat na základě fondu disertačních prací Univerzity Karlovy v Praze s ohledem na dlouhodobé uložení digitálních objektů

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Analýza výzkumných dat na základě fondu disertačních prací Univerzity Karlovy v Praze s ohledem na dlouhodobé uložení digitálních objektů
Název v angličtině:
Research Data Analysis Based on the Collection of Dissertation Theses of Charles University in Prague with Regard to Long-term Digital Preservation
Typ:
Disertační práce
Autor:
Mgr. Eliška Pavlásková
Školitel:
RNDr. Pavel Krbec, Ph.D.
Oponenti:
prof. RNDr. Jiří Ivánek, CSc.
RNDr. Miroslav Bartošek, CSc.
Id práce:
103851
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Ústav informačních studií a knihovnictví (21-UISK)
Program studia:
Informační studia a knihovnictví (P7201)
Obor studia:
Informační věda (XINF)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
23. 6. 2016
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
dlouhodobé ukládání, digitální archivace, výzkumná data, disertační práce
Klíčová slova v angličtině:
long-term preservation, digital archiving, research data, dissertation theses
Abstrakt:
Disertační práce se zabývá výzkumnými daty a jejich použitím v akademické oblasti z pohledu dlouhodobého ukládání a archivace. Mapuje využití výzkumných dat na Univerzitě Karlově v Praze, analyzuje je a je možným východiskem pro další výzkum. První část práce se zaměřuje na dlouhodobé ukládání po teoretické stránce. Popsána je relevantní problematika s ohledem na uživatele dat, na uložení dat a na jejich strukturu. Druhá část je věnována přímo výzkumným datům. Obsahuje jejich definici, stručné vysvětlení jejich významu a zdrojů a model životního cyklu výzkumných dat. Stěžejní částí práce je popis samotného výzkumu a jeho výsledků. Výzkum proběhl v roce 2015 a byl založen na vzorku disertačních prací ze sbírky Univerzity Karlovy v Praze. Data byla analyzována metodou obsahové analýzy a metodou zakotvené teorie. Výsledky jsou prezentovány ve dvou částech – výsledky obsahové analýzy s ohledem na rozdíly mezi přírodními, společenskými a humanitními vědami a výsledky kvalitativní analýzy. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Abstract v angličtině:
This dissertation thesis focuses on research data and their use in academics from the point of view of long-term preservation. It maps usage of research data at Charles University in Prague, analyses them and lays the foundation for further research. The first part of the text focuses on the theory of long term preservation and describes the most relevant concepts regarding users, storage and structure of research data. The second part is devoted directly to research data. It consists of definition of research data, the short explanation of their importance and sources, and the model of their lifecycle. The pivotal part of the thesis is the description and the results of the research itself. The research was conducted during the year 2015 and was based on a sample of dissertation theses from the collections of Charles University in Prague. Collected data were analysed by the methods of content analysis and grounded theory. Results are presented in two main parts – content analysis results with regard to differences among science, social science and humanities, and qualitative analysis results. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Eliška Pavlásková 1.92 MB
Stáhnout Příloha k práci Mgr. Eliška Pavlásková 76 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Eliška Pavlásková 84 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Eliška Pavlásková 83 kB
Stáhnout Autoreferát / teze disertační práce Mgr. Eliška Pavlásková 530 kB
Stáhnout Posudek vedoucího RNDr. Pavel Krbec, Ph.D. 1.69 MB
Stáhnout Posudek oponenta prof. RNDr. Jiří Ivánek, CSc. 92 kB
Stáhnout Posudek oponenta RNDr. Miroslav Bartošek, CSc. 1016 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 1.03 MB