velikost textu

Práce se šikanou jako součást osobnostní a sociální výchovy

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Práce se šikanou jako součást osobnostní a sociální výchovy
Název v angličtině:
Managing Bullying in the Framework of Personal and Social Education
Typ:
Disertační práce
Autor:
Mgr. Anna Pospíšilová
Školitel:
doc. PhDr. Josef Valenta, CSc.
Oponenti:
prof. PhDr. Ivo Jirásek, Ph.D.
PhDr. Jan Činčera, Ph.D.
Id práce:
103849
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Katedra pedagogiky (21-KPED)
Program studia:
Pedagogika (P7501)
Obor studia:
Pedagogika (XPED)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
21. 6. 2016
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
osobnostní a sociální výchova, šikana, zosobnění, primární prevence, žáci, základní škola
Klíčová slova v angličtině:
personal and social education, bullying, personification, primary prevention, pupils, elementary school
Abstrakt:
A B S T R A K T   Text  pojednává  o  práci  se  šikanou  z  pohledu  osobnostní  a  sociální  výchovy.   Osobnostní   a  sociální   výchova   jakožto   ucelený   koncept   nabízí   pro   práci   se   šikanou   principiální   a  metodické   zázemí,   které   umožňuje   kvalitní   reflexi   edukační   reality.   Cílem   práce   je   zmapovat,   jak   jsou   zosobňována   témata   osobnostní   a   sociální   výchovy   probíraná   v  programech   prevence   šikany   v  pátých   až   sedmých   třídách   základní   školy.   Zkoumání   proběhlo   terénním   výzkumem   etnografického   charakteru.   V  teoretických   východiscích   práce   vymezuje   osobnostní   a   sociální   výchovu,   jakožto   teoretický   rámec,   ze   kterého   výzkum   vychází.   Následuje   definice   pojmu   zosobnění,   který   je   pro   práci   v  rámci   osobnostní   a   sociální   výchovy   stěžejní.   Další   kapitola   pojednává   o   šikaně   a   vysvětluje,   jak   byl   tento   pojem   chápán   dříve   a   jak   je   chápán   v  současné   době.   Výzkumná   část   popisuje   metodologii   výzkumu.   Podává   základní   informace   o   provedeném   výzkumu   a  představuje   jeho   výsledky.   Výsledky   výzkumu   jsou   shrnuty   ve   čtyřech   oblastech,   kterými   jsou   zjištění:   co   vede   ke   zosobnění,   co   zosobnění   brání,   názory   lektorů   na   zosobnění   a   metodické   postřehy   k  práci   lektorů.    
Abstract v angličtině:
A B S T R A C T   The   text   deals   with   bullying   from   the   prospective   of   personal   and   social  education.  Personal  and  social  education  as  a  complex  theory  offers   basic   and   methodical   background   for   working   with   bullying.     It   is   able   to   provide  good  reflexion  of  the  educational  reality.    The  aim  of  the  work  is  to   describe  how  the  topics  of  personal  and  social  education  are  personified  in   the   programs   of   prevention   of   bullying.     It   concerns   pupils   in   fifth,   sixth   and   seventh   grade   of   the   elementary   schools   (12   -­‐   14   years   old).     The   research   was   performed   as   a   field   research   of   the   etnographic   character.     In  the  theoretical  section  the  study  defines  personal  and  social   education   as   a   theoretical   framework   and   it   is   the   basis   for   the   research.     The  definition  of  the  term  personification  follows  as  it  is  crucial   for   the   work   within   the   personal   and   social   education.       The   following   chapter   describes   bullying   and   explains   how   this   term   was   understood   earlier  and  how  it  is  perceived  today.     The  experimental  section  describes   the   methodology   of   the   research.     It   gives   basic   information   about   the   pertinent   research   and   explains   its   results.     The   results   are   summarized   in   four   categories:    what   leads   to   personification,   what   the   obstacles   to   personification  are,  the  lecturer's  ideas  on  personification  and  methodical   notes.        
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Anna Pospíšilová 2.13 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Anna Pospíšilová 27 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Anna Pospíšilová 27 kB
Stáhnout Autoreferát / teze disertační práce Mgr. Anna Pospíšilová 491 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. PhDr. Josef Valenta, CSc. 63 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. PhDr. Ivo Jirásek, Ph.D. 604 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Jan Činčera, Ph.D. 434 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 144 kB