velikost textu

Život a dílo Jiřího Weila po roce 1939

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Život a dílo Jiřího Weila po roce 1939
Název v angličtině:
Jiří Weil's Life and Work after 1939
Typ:
Disertační práce
Autor:
Mgr. Hana Hříbková
Školitel:
prof. PhDr. Jiří Holý, DrSc.
Oponenti:
Mgr. Michael Špirit, Ph.D.
Mgr. Michal Kosák, Ph.D.
Id práce:
103793
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Ústav české literatury a komparatistiky (21-UCLK)
Program studia:
Filologie (P7310)
Obor studia:
Dějiny české literatury a teorie literatury (XCL)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
25. 9. 2019
Výsledek obhajoby:
Neprospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Jiří Weil|literární kritika|šoa|Židé|život|dílo
Klíčová slova v angličtině:
Jiří Weil|Literary Criticism|Shoah|Jews|Life|Work
Abstrakt:
Abstrakt Disertační práce shrnuje život a dílo známého českého židovského spisovatele, překladatele, novináře a vědce Jiřího Weila (1900–1959) ve vymezeném časovém úseku let 1939 až 1959. Předkládá výsledky výzkumu ve více než dvaceti archivech, domácích i zahraničních (Literární archiv Památníku národního písemnictví, Archiv bezpečnostních složek, Národní archiv, Archiv Židovského muzea v Praze, Archiv Beroun, Vojenský ústřední archiv, RGASPI a další), doplněné o vzpomínky vybraných pamětníků, zasazuje je do užšího historického kontextu a prezentuje tak život a dílo Jiřího Weila v dosud neznámých souvislostech. Na základě dochovaných archiválií představuje osobnost Jiřího Weila nejen v jeho dosud známé podobě prozaika, ale také jako překladatele z polského a hebrejského jazyka, dále jako básníka, dramatika a vědce, editora světově proslulého díla neliterární povahy, které se stalo inspiračním zdrojem dalších uměleckých transpozicí (například divadelní hra, film), Dětské kresby na zastávce k smrti 1942–44. Do užšího historického kontextu jsou zasazeny též stručné analýzy vybraných vydaných autorových děl napsaných a publikovaných ve sledovaném období let 1939–1959, ale také dosud veřejnosti neznámých děl nevydaných. Literární analýzu doplňují informace o vzniku díla či vlivu cenzury.
Abstract v angličtině:
Abstract The dissertation summarises the life and work of renowned Czech Jewish writer, translator, journalist and scientist Jiří Weil (1900–1959) in the reference period 1939–1959. It presents the results of research conducted in more than twenty, both domestic and foreign archives (Literary Archive of the Museum of National Literature, Security Services Archive, National Archive, Archive of the Jewish Museum in Prague, Beroun Archive, Central Military Archive, Russian State Archive of Socio-Political History and others), accompanied by the accounts of selected eyewitnesses, placing events in a narrower historical context and presenting the life and work of Jiří Weil from a hitherto unknown perspective. Based on surviving archival material, Jiří Weil is presented not only as a hitherto well-known prosaist, but also as a translator of Polish and Hebrew, a poet, playwright, scientist and editor of a world-famous non-literary work that became the inspiration for other artistic transpositions (e.g. a play, film), Dětské kresby na zastávce k smrti 1942–1945 (Children’s Drawings and Poems. Terezín 1942–1945). Brief analyses of the writer’s selected published works, written and published in the reference period from 1939 to 1959, as well as unpublished works not yet known to the public, are also examined in a narrower historical context. The literary analysis is supplemented by information regarding the origin of the work and the impact of censorship.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Hana Hříbková 5.41 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Hana Hříbková 240 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Hana Hříbková 245 kB
Stáhnout Autoreferát / teze disertační práce Mgr. Hana Hříbková 566 kB
Stáhnout Posudek vedoucího prof. PhDr. Jiří Holý, DrSc. 124 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Michael Špirit, Ph.D. 439 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Michal Kosák, Ph.D. 331 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 2.17 MB