velikost textu

Political Nepotism

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Political Nepotism
Název v češtině:
Politický nepotismus
Typ:
Disertační práce
Autor:
Jiří Šebek, M.A., Ph.D.
Školitel:
doc. PhDr. Ing. Milan Znoj, CSc.
Oponenti:
PhDr. Martin Profant
RNDr. Josef Novotný, Ph.D.
Id práce:
103764
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Ústav politologie (21-UPOL)
Program studia:
Politologie (P6701)
Obor studia:
Politologie (XPOL)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
17. 9. 2015
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Angličtina
Klíčová slova:
teorie spravedlnosti; John Rawls; výchozí stav; nepotizmus; Česká republika; isonymie; Yulovo K; Fisherovo α
Klíčová slova v angličtině:
theory of justice; John Rawls; original position; nepotism; Czech Republic; isonymy; Yule’s K; Fisher’s α
Abstrakt:
Abstrakt Z vědeckého výzkumu a z obecného povědomí je zřejmé, že v Evropě a Spojených státech je nepotizmus rozšířen mezi politiky, soudci a dalšími elitami. Přístup k pozicím moci v liberální demokracii je věcí zkoumání politické filosofie, protože dynastické následnictví je v oblasti správy věcí veřejných předmětem intenzivního veřejného zájmu. Jde totiž o konflikt mezi osobní povinností podporovat členy svojí rodiny a veřejným zájmem chránit svobodu všech. Povinnost vůči veřejnosti vyplývá z  povinnosti zachovat přístup k pozicím moci také pro ty jednotlivce, kteří se bez svého přičinění nenarodili do rodin angažujících se v politice po generace. Povinnost je vyvozena z  myšlenkového experimentu Johna Rawlse, který se nazývá výchozí stav. Ten zakládá podmínky nestranného prostředí, v němž lze objevit pravidla pro férové řešení konfliktů vznikajících z rozdílů v  morálním přesvědčení. V původním výchozím stavu Rawlse je ovšem nestrannost vytvořena pomocí nástrojů, které jsou neúměrně restriktivní. Zakazují jakoukoliv odchylku od nestrannosti, i takovou, která by jinak přispěla k férovosti celkového uspořádání společnosti. Pokud lze nepotizmus vnímat z části také jako prostředek k vyjádření osobního altruismu, přináší výhody ve formě zlepšení sociální soudržnosti, potlačování společensky poškozujícího jednání a zvýšení ekonomické výkonnosti. Z důvodu zachování jeho morálních předností je v této dizertaci popsána vylepšená podmínka nestrannosti, která má za cíl zdokonalit Rawlsovu teorii spravedlnosti v této oblasti a klasifikovat dopady nepotizmu podle jejich vlivu na zajištění svobody pro všechny. Klíčová slova teorie spravedlnosti; John Rawls; výchozí stav; nepotizmus; Česká republika; isonymie; Yulovo K; Fisherovo α
Abstract v angličtině:
Abstract There is circumstantial and scientific evidence of nepotism in Europe and USA, and among politicians, judges and other elites. Despite this, an access to positions of power in a liberal democracy is restricted in the sense that occupational following in the offices is subject to public scrutiny. There is a conflict between a personal obligation to promote one’s kin and a public obligation to promote liberty. This public duty emerges from a duty to allow access to offices of power to those who have the misfortune of not being born as dynastic followers. It is based on John Rawls’s original position which is a thought experiment establishing an impartial environment to detect chief principles adjudicating conflicts of moral doctrines, fairly. In it, the condition of impartiality is achieved by means which are found in this dissertation to be excessive. Its blanked ban on biases immolates even those biases which contribute to fairness, despite their partiality. When nepotism is partly considered an expression of altruism, it shows a capacity to increase cohesion, impede free-driving and improve economy. In order to preserve these virtues, an improved condition of impartiality is offered to enhance Rawls’s theory and to classify instances of nepotism according to their effects on improving or hampering liberty for all. Keywords theory of justice; John Rawls; original position; nepotism; Czech Republic; isonymy; Yule’s K; Fisher’s α
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Jiří Šebek, M.A., Ph.D. 3.88 MB
Stáhnout Příloha k práci Jiří Šebek, M.A., Ph.D. 1.79 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Jiří Šebek, M.A., Ph.D. 22 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Jiří Šebek, M.A., Ph.D. 18 kB
Stáhnout Autoreferát / teze disertační práce Jiří Šebek, M.A., Ph.D. 65 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. PhDr. Ing. Milan Znoj, CSc. 1.02 MB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Martin Profant 93 kB
Stáhnout Posudek oponenta RNDr. Josef Novotný, Ph.D. 1.54 MB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 45 kB