velikost textu

Finanční vyrovnání spolkových zemí. Klíčové vnitroněmecké politikum přelomu tisíciletí

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Finanční vyrovnání spolkových zemí. Klíčové vnitroněmecké politikum přelomu tisíciletí
Název v angličtině:
Fiscal Equalization in Germany.
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
Bc. Romana Mynaříková
Vedoucí:
prof. PhDr. Jiří Pešek, CSc.
Oponent:
JUDr. PhDr. Petr Mlsna, Ph.D.
Id práce:
103754
Fakulta:
Fakulta sociálních věd (FSV)
Pracoviště:
Katedra německých a rakouských studií (23-KNRS)
Program studia:
Mezinárodní teritoriální studia (N6702)
Obor studia:
Německá a rakouská studia (NRS)
Přidělovaný titul:
PhDr.
Datum obhajoby:
24. 3. 2011
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Finanční vyrovnání zemí, Spolková republika Německo, německé sjednocení, ekonomické důsledky, finanční výkonnost spolkových zemí, finanční uspořádání, článek 107
Klíčová slova v angličtině:
Fiscal Equalization, Germany, German reunification, economic consequences, financial efficiency of Bundesländer, financial system, article 107
Abstrakt:
Abstrakt Rigorózní práce „Finanční vyrovnání spolkových zemí – klíčové vnitroněmecké politikum přelomu tisíciletí“ se zabývá jedním z nejvýznamnějších prvků finančního uspořádání Spolkové republiky Německo. Finanční vyrovnání zemí patří k nejvýznamnějším instrumentům německé finanční politiky. Je zakotveno již v německé ústavě, tzv. Základním zákoně, a jeho hlavním úkolem je vyrovnat rozdílné finanční síly jednotlivých spolkových zemí, neboť nezbytným předpokladem pro plnění státních úkolů jsou dostatečné finanční prostředky. Finanční vyrovnání se děje především na základě přerozdělení daňových výnosů (z daně z příjmu fyzických a právnických osob a daně z obratu) nejen vertikálně, tedy mezi spolkem a zeměmi, ale především horizontálně, mezi finančně silnými (plátci, Geberländer) a slabými zeměmi (příjemci, Nehmerländer). Určitý podíl má v systému i spolek, který může potřebným zemím přidělit doplňkové příspěvky, které mají vyrovnat nevýhodné postavení zemí plynoucí ze strukturálních nedostatků. Vzhledem k tomu, že vyrovnání trvale zatěžuje ekonomiku plátců vyrovnání, vedou se především od 90. let, kdy došlo ke sjednocení obou německých států, na toto téma vleklé spory. Ty vyvrcholily v roce 1998, kdy tři plátci podali stížnost na protiústavnost systému k Spolkovému ústavnímu soudu. Jeho rozsudek se potom stal předlohou pro reformu finančního vyrovnání platnou od roku 2005. Tato rigorózní práce tak má nastínit vývoj sporů od 90. let po současnost a zodpovědět na otázky, jaké zájmy měli jednotliví aktéři sporů? K jakým závěrům jednání dospěla? Jaké finanční důsledky měla tato jednání – koho je možné označit za vítěze a koho za poražené vzhledem ke zvolenému řešení?
Abstract v angličtině:
Abstract The thesis ”Financial Equalization of German Federal States – a Key German Domestic Political Issue of the Turn of the Millennium“ describes one of the most important elements of the German financial system, which has been in place since 1950s. It has its constitutional justification in the principle that citizens cannot be treated differently by the government simply because they live in different parts of the federation (article 107 of the German Constitution). The fiscal equalization exists in the form of redistribution of tax revenue (individual and corporate income tax and turnover tax) primarily according to the size of the population in each German state (Bundesland). It takes place vertically between the federation and individual states and simultaneously horizontally among states themselves. The “Länderfinanzausgleich”, interstate horizontal fiscal equalization among the Länder, is certainly the main factor of interregional solidarity in Germany. Without central government´s intervention, it organizes the horizontal redistribution of fiscal revenues among the Länder, including the five new Länder since 1995. The operating mechanisms are quite complex. Since the amount of money, which the rich states have to pass on to the poorer states, is enormous, the financial equalization became one of the main topics of German domestic politics. The controversy escalated in 1998 when three of the main contributors challenged the system because of its alleged unconstitutionality, leading to the reform in 2005. This thesis aims to outline the development of financial equalization in Germany and its main controversies, and to answer the following questions: What were the interests of the main participants? How did the negotiations surrounding the payment regime unfold? What were their financial consequences and which party to the talks could be labeled as winner?
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Romana Mynaříková 1.07 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Romana Mynaříková 49 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Romana Mynaříková 45 kB
Stáhnout Posudek vedoucího prof. PhDr. Jiří Pešek, CSc. 45 kB
Stáhnout Posudek oponenta JUDr. PhDr. Petr Mlsna, Ph.D. 57 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby PhDr. Lucie Jůzová 80 kB