velikost textu

Problematika soudržnosti společnosti

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Problematika soudržnosti společnosti
Název v angličtině:
The problematics of social cohesion
Typ:
Disertační práce
Autor:
Mgr. Mikuláš Havran
Školitel:
PhDr. Mgr. Marek Hrubec, Dr., Ph.D.
Oponenti:
prof. Dr. Pavel Barša, M.A.
Mgr. Jan Jüptner, Ph.D.
Konzultant:
doc. PhDr. Ing. Milan Znoj, CSc.
Id práce:
103747
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Ústav politologie (21-UPOL)
Program studia:
Politologie (P6701)
Obor studia:
Politologie (XPOL)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
15. 9. 2015
Výsledek obhajoby:
Neprospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
soudržnost společnosti, kosmopolitismus, etika, dobra, hyperdobra, spravedlnost, globální stát, globální vládnutí, kulturní hodnoty, sociální vztahy, identita, transformace, kritická teorie, pospolitost, neo-liberalismus, lidská práva, mezinárodní, planetární, univerzalismus, konstitutivní, intersubjektivní, kapitalismus,
Klíčová slova v angličtině:
social cohesion, society, community, identity, ethics, cosmopolitism, justice, global state, international, global governance, values, relations, transformation, neoliberalism, goods, rights, movement, level, critical, theory,
Abstrakt:
Předložená disertační práce řeší problematiku soudržnosti společnosti prostřednictvím analýzy otázek vlivu kulturních hodnot na vývoj sociálních a politických vztahů. Snahou práce není omezit se pouze na artikulaci principů spravedlnosti Johna Rawlse, ale projevuje se v ní i odhodlání propojit je s tematikou základních lidských práv, ze kterých rovněž vyplývají otázky vhodného uspořádání společností, v němž by bylo možné z hlediska intersubjektivních vztahů dosahovat odpovídající úrovně soudržnosti společnosti a tím posilovat významný faktor pro udržitelnost sociálních vztahů ve společnostech jako takových. Metodologicky vzato, tato disertační práce je pro dostatečnou přehlednost a snadnější orientaci v celém spisu rozdělena do čtyř částí, vždy po pěti kapitolách. Těmto čtyřem částem ještě předchází samotný ÚVOD, ve kterém se snažím o praktický, leč zároveň ne méně odborně pojatý seznamovací začátek své práce. Dá se tedy říci, že každá ze čtyř částí této práce se zabývá sociálně-vědní oblastí politologického zkoumání. Mým záměrem však je přesvědčit o tom, že mezi jednotlivými částmi spojitost existuje, čehož chci využít v konkluzivní části označené jako ZÁVĚR, ve kterém celkově shrnu výzkumný záměr a skutečný cíl své disertační práce. Následně se chci pokusit o vysvětlení a vyvození hodnotících soudů, popřípadě ověření stanovených hypotéz, za účelem dosažení výsledných vývodů, případně i s pokusem o sestavení jakési prvotní normativní teorie společnosti (globální demokracie) na základě zkoumaných výsledků z pohledu autora této práce. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Abstract v angličtině:
SUMMARY This submitted dissertation thesis deals with the problematics of social cohesion through effects analysis of cultural values on the development of social and political relations in a society as such. The efforts of the thesis are not only directed towards articulation of Rawls´s principals of justice, but they also reveal the desire to connect with the topic of the basic human rights from which questions of a suitable concept of societies derive. It actually means that the suitable concept in which it would be possible to achieve, from the point of view of intersubjective relations, a sufficient level of social cohesion and that way to strengthen an important factor for sustainability of social relations in societies as such. From the point of view of methodology, these thesis are for sufficient review as well as easier orientation in the whole work divided into 4 parts, which split further into 5 chapters. Before the four parts, the INTRODUCTION comes and it tries to be not only practical, but also academic in style to provide an introductory beginning of my work. Then, it is possible to say that every part of the four in my thesis deals with a research area of social sciences that is related to politological research as such. Nevertheless, my intention is to persuade readers that there is a connection between each part of the thesis, and that should be utilised in the CONCLUSION itself at the end of the thesis in which overall summarisation of the work of mine will be gathered and that way the very goal of my dissertation thesis revealed. Besides, I would like to make an attempt for not only explaining, but also for concluding evaluation judgements. So that possibly with an attempt for constructing somewhat “first” normative theory of a society (i.e. of global democracy) on the bases of examined results from the point of view of this work of mine. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Mikuláš Havran 1.53 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Mikuláš Havran 84 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Mikuláš Havran 84 kB
Stáhnout Autoreferát / teze disertační práce Mgr. Mikuláš Havran 461 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. Mgr. Marek Hrubec, Dr., Ph.D. 76 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. Dr. Pavel Barša, M.A. 183 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Jan Jüptner, Ph.D. 296 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 37 kB