velikost textu

Časopis "El Checoslovaco en México" v letech 1942 - 1945

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Časopis "El Checoslovaco en México" v letech 1942 - 1945
Název v angličtině:
"Magazine El Checoslovaco en México" in 1942 - 1945
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
Bc. Magdaléna Trojanová
Vedoucí:
PhDr. Barbara Köpplová, CSc.
Oponent:
PhDr. Ondřej Matějka, PhD
Id práce:
103744
Fakulta:
Fakulta sociálních věd (FSV)
Pracoviště:
Katedra mediálních studií (23-KMS)
Program studia:
Mediální a komunikační studia (N7202)
Obor studia:
Mediální studia (MS)
Přidělovaný titul:
PhDr.
Datum obhajoby:
29. 3. 2011
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Mexiko, krajanský tisk, měsíčník, antifašistický tisk, propaganda, levicový tisk,
Klíčová slova v angličtině:
Mexico, compatriotic press, monthly, antifascist press, propaganda, left-wing press,
Abstrakt:
Abstrakt Rigorózní práce Časopis El Checoslovaco en México v letech 1942 – 1945 podává detailní charakteristiku španělsky psaného měsíčníku El Checoslovaco en México, který vycházel v Mexiku v letech 1942 – 1945. Šlo o levicově orientovaný antifašistický list československých krajanů vydávaný Československo-mexickou asociací, jehož cílem bylo válečné zpravodajství a propagace Československa. Redigovala jej Lenka Reinerová, spolu s ní v redakci působili rovněž Egon Erwin Kisch a André Simone. Práce si klade za cíl poskytnout ucelený portrét periodika i Československo-mexické asociace jakožto zastřešujícího orgánu listu, a to v kontextu dobových událostí. Text nejprve seznamuje s historickým kontextem v Evropě i v Mexiku, přičemž se detailněji zaměřuje na problematiku exulantů. Práce taktéž přináší zařazení časopisu do dobové mediální struktury. Samostatný oddíl je věnován Československo-mexické asociaci, okolnostem jejího vzniku, organizačnímu uspořádání, rozložení členské základny i jejím aktivitám před a po příchodu československých antifašistů německého jazyka. Další kapitoly nastiňují motivy, které vedly k myšlence založení antifašistického krajanského periodika, seznamují s obecnou charakteristikou listu, periodicitou, strukturou jednotlivých vydání. Práce se zabývá rovněž složením redakce, autorskými články redakčních i mimoredakčních přispěvatelů, poskytuje popis jednotlivých rubrik a témat, věnuje se anonymním příspěvkům, zdrojům, agenturním zprávám a zaměřuje se též na jazykovou stránku listu a jeho charakter.
Abstract v angličtině:
Abstrakt Thesis „Magazine El Checoslovaco en México in 1942 - 1945“ presents a detailed characteristic of El Checoslovaco en México (The Czechoslovak in Mexico) written monthly in Spanish, which was published in Mexico in 1942 – 1945. Its aim was to bring war news and to promote the Republic of Czechoslovakia among Mexican population. This left-wing anti-fascist magazine made by Czechoslovak compatriots was published by The Czechoslovak-Mexican Association. It was edited by Lenka Reinerová and the editorial staff also consisted of Egon Erwin Kisch and André Simone. The aim of the thesis was to give a complex description of the magazine itself and of the Czechoslovak-Mexican Association as its publisher, including the historical context. At first, the text depicts the historical context in Europe and in Mexico, placing a special emphasis on the subject of refugees. The thesis also offers a general characteristic of the relevant media environment. An independent section is devoted to the Czechoslovak-Mexican Association, its origins, organization, membership and its activities before and after the arrival of Czechoslovak antifascists of German language. Following chapters explain the motives that led to the idea of the foundation of an antifascist compatriotic magazine, introduce its general characteristics, periodicity and the structure of its issues. The analysis also focuses on the editorial staff, content of the magazine – articles of members of the editorial staff as well as other contributors, offers description of various sections and topics, anonymous articles, sources and news of the press agencies including analysis of the language aspects of the text and its character.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Magdaléna Trojanová 9.19 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Magdaléna Trojanová 64 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Magdaléna Trojanová 64 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Ondřej Matějka, PhD 32 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 589 kB