velikost textu

Současné formy burjatského šamanismu

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Současné formy burjatského šamanismu
Název v angličtině:
Contemporary Forms of Buryatian Shamanism
Typ:
Disertační práce
Autor:
PhDr. Marek Aurel Havlíček, Ph.D.
Školitel:
doc. PhDr. Oldřich Kašpar, CSc.
Oponenti:
doc. PhDr. Luboš Bělka, CSc.
Mgr. Andrej Fukas, Ph.D.
Konzultant:
PhDr. Jan Pargač, CSc.
Id práce:
103742
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Ústav etnologie (21-UETN)
Program studia:
Historické vědy (P7105)
Obor studia:
Etnologie (XETN)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
18. 9. 2013
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Bajkal, Burjatsko, burjatský šamanismus, kult předků, místní kulty, Mongolové, posvátná místa, Sibiř, šaman, šamanismus, šamanské kulty, šamanství
Klíčová slova v angličtině:
Baykal, Buryatia, Buryatian Shamanism, Cult of Ancesters, Local Cults, Mongols, Sacred Places, Siberia, Shaman, Shamanism, Shamanic cults
Abstrakt:
RESUMÉ V ČESKÉM JAZYCE Od poloviny osmdesátých let dvacátého století v celé oblasti Sibiře a Střední Asie probíhá u tzv. "korennych narodov" revitalizace náboženských tradic, jejichž kontinuita byla v období Sovětského Svazu značně narušena. Zatímco u velkých náboženství (buddhismus, islám), díky jejich písemné fixaci obnovování náboženských tradic úspěšně navázalo na jejich přerušení, zcela jiná situace vznikla u náboženských tradic předávaných ústně, tedy také těch šamanských. Intenzivní tenze po duchovnu vycházející z vlastních etnických tradic, která se spontánně otevřela, po mnohaletém období komunistické sekularizace, v případě šamanismu narazila na bariéry, jak na přerušené tradice adekvátně navázat (nedostatek živých nositelů a znalců vlastních tradic, iniciovaných i neiniciovaných šamanů, neznalost vlastní mytologie a symboliky). Celý průběh obrození a revitalizace šamanismu zcela odpovídá kontextu aktuálních problémů provázející jednotlivé společnosti, v rámci nichž se uskutečňoval a který přirozeně nesl dědictví sovětské kultury. Politické a hospodářské změny v postsovětském prostoru také umožnily otevřít se nositelům tradic vůči celé řadě nových vlivů ze zahraničí. Revitalizace šamanských kultů na Sibiři nese viditelné stopy tří hlavních částí, které tvoří její současnou podobu: (1) Předsovětské šamanské tradice, které sovětskou epochu v různé míře v jednotlivých oblastech přežily, (2) rusifikace a sovětizace forem kultury spojené, se šamanismem respektive do něho vnesené a (3) postsovětské vlivy charakteristické pro tzv. Neošamanismus a New Age. Lze říci, že všechny tři části jsou bez výjimky zastoupeny ve všech variantách šamanských revitalizací, jejich vzájemný podíl a způsob uplatňování je odlišný. Postsovětské vlivy dotváří charakter současného šamanismu. Výrazně se v ní odráží fakt, že do té doby opomíjený či dokonce utlačovaný šamanismus se v tomto období stal předmětem zájmu celé řady vědeckých oborů a to jak v Rusku, tak zejména v zahraničí. Od devadesátých let začínají na Sibiř přijíždět etnografové, religionisti, náboženští historici. Přijíždět začali ovšem také léčitelé, psychologové a další zájemci o alternativní medicínu a duchovní život z celého světa s cílem navázat na zdejší zachované šamanské tradice a přenést je do svých vlastních duchovních a léčitelských systémů. Zvýšený zájem zvnějšku ve finále zapříčinil vznik tenze u některých nositelů původních tradic. Zatímco „staří šamani“ se obvykle zbytečnému (tj. mimo vlastní šamanskou praxi) kontaktu i nadále vyhýbali, generace „nových šamanů“ právě na základě zvýšeného zájmu a na základě nových zkušeností, s kterými během kontaktů se západní kulturou byli konfrontováni, začali sami intenzivně rozvíjet a obohacovat tradiční šamanství o nové prostředky. Západní ezoterická (Carlos Castaneda), odborná (Mircea Eliade, Stanislav Groff) i popularizační literatura pro mnohé burjatské šamany představovala minimálně zdroj inspirace, zpravidla v ní však nacházeli zdroj k hlubšímu uspořádání jak své vlastní šamanské kosmologie, tak i způsob své šamanské praxe. Dalším charakteristickým jevem, který revitalizace všeobecně doprovází, je tendence k sjednocení lokálních a subetnických tradic do určitých "celo-národních šamanistických rámců“.
Abstract v angličtině:
RESUMÉ V ANGLICKÉM JAZYCE Since the 1980s, a revival of religious traditions, whose continuity was disrupted considerably in the Soviet-era Russia, has been in motion in the entire area of Siberia and Central Asia, among the so called ‘rooted nations‘. While major religious groups, such as buddhism and islam, could successfully pick up the threads of their religious traditions thanks to their written resources; religions based mainly on oral transmission are facing the opposite situation, shamanism not being an exception. Intense tension coming from the spirituality of their own ethnic traditions, which spontaneously opened after many years of the Communist secularization, in the case of shamanism hit the barriers of how to adequately re- establish the disrupted traditions (lack of living bearers and experts on their own traditions, initiated and uninitiated shamans, and other ceremony specialists, ignorance of symbolism). The whole process of rebirth, revival or revitalisation of shamanism is entirely consistent with the context of current issues concerning constituent societies, which naturally carries the legacy of Soviet culture. Political and economic changes in the post- Soviet space also enabled the bearers of traditions to become open to a wide range of new influences from abroad. Revitalization shamanic cults in Siberia bears visible traces of three main parts that make up its current form: (1) pre-Soviet shamanic traditions which survived the Soviet era to different degrees, (2) russification or sovietization of forms of culture associated with shamanism, or in it introduced and (3) post-soviet influences characteristic of the so called Neoshamanism and New Age. We can say that all three parts are invariably represented in all variants of shamanic revitalizations, but their mutual share and method of application is different. The post-Soviet influences, completes the character of contemporary shamanism. It significantly reflects the fact that, until marginalized or oppressed, even shamanism at this time became a subject of interest to the whole range of scientific disciplines, both in Russia and especially abroad. Since the nineties, ethnographers, religious studies experts, religious historians started arriving in Siberia. Also healers, psychologists, and others interested in alternative medicine and spiritual life from around the world made their way to Siberia to connect with the preserved local shamanic traditions, and transmit them to their own spiritual and healing systems. The increased interest from the outside ultimately caused tensions among some bearers of the original traditions. While the "old shamans" usually kept avoiding unnecessary (i.e. outside the shamanic practices) contact, the generation of "new shamans", primarily on the basis of increased interest, and on the basis of new experience which, when in contact with Western culture, they were confronted with; started to develop and enrich the traditional shamanism with new elements. Therefore, for many Buryat shamans, Western esoteric scientific and popular literature represented at least a source of inspiration. However, they tend to find a source for re-arrangements of both their own shamanic cosmology, and their way of shamanic practice. Another characteristic phenomenon that generally accompanies revitalization is the tendency to integrate local and sub-ethnic traditions into certain "pan-shamanic national frameworks."
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce PhDr. Marek Aurel Havlíček, Ph.D. 10.41 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce PhDr. Marek Aurel Havlíček, Ph.D. 490 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky PhDr. Marek Aurel Havlíček, Ph.D. 510 kB
Stáhnout Autoreferát / teze disertační práce PhDr. Marek Aurel Havlíček, Ph.D. 1.62 MB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. PhDr. Oldřich Kašpar, CSc. 42 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. PhDr. Luboš Bělka, CSc. 161 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Andrej Fukas, Ph.D. 905 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 62 kB