velikost textu

Ikonografie Rudolfa II.

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Ikonografie Rudolfa II.
Název v angličtině:
Iconography of Rudolf II.
Typ:
Disertační práce
Autor:
Mgr. Eliška Zlatohlávková
Školitel:
prof. PhDr. Lubomír Konečný
Oponenti:
PhDr. Eliška Fučíková, CSc.
PhDr. Hana Seifertová
Id práce:
103737
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Ústav pro dějiny umění (21-UDU)
Program studia:
Obecná teorie a dějiny umění a kultury (P8109)
Obor studia:
Dějiny výtvarného umění (XVU)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
17. 6. 2014
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Rudolf II., ikonografie, portréty, alegorie, malířství, sochařství
Klíčová slova v angličtině:
Rudolf II, iconography, portraits, allegories, painting, sculpture
Abstrakt:
Abstrakt Během Rudolfova života bylo vytvořeno mnoho jeho podobizen, které tvoří významnou součást rudolfínského umění. Doposud jim byla věnována pozornost pouze okrajově. Dokumentují především proměnu Rudolfova vzhledu, ale i jeho stylizaci do fiktivních rolí. Hlavním úkolem portrétů bylo představit Rudolfovu podobu a zdůraznit význam jeho osobnosti. Velká část podobizen ukazuje Rudolfa jako dobrého císaře a skvělého bojovníka, ačkoliv tato znázornění zcela neodpovídají realitě. Zvláštní kapitolou jsou složité alegorie oslavující Rudolfovu vládu pomocí mytologických postav, personifikací a symbolů vyskytujících se na jeho osobních impresách. Většina jeho podobizen vychází z portrétních schemat typických pro 16. století – busty, celofigurové portréty, nebo jezdecké portréty. Výjimečným dílem je však obraz Rudolf jako Vertumnus od Giuseppe Arcimbolda, který v sobě zahrnuje klasický portrétní typ s alegorickými prvky.
Abstract v angličtině:
Abstract Many portraits of Rudolf II were painted and created during his lifetime, forming a significant component of Rudolfine art, however, they have not received a sufficient art historical attention. They document, at times at stylyzed manner, the transformation of Rudolf’s appearance. However, their most important task was to demonstrate and make tangeable Rudolf’s authentic appearance to the world and to celebrate his magnanimity and personality. Thus, there are many portraits that represent Rudolf as a good emperor or a brilliant commander, although, as we know, they did not correspond to reality. A special chapter of the portrait iconography also create complicated allegories about Rudolf’s reign relying on representations of personifications, mythological and animal symbols using Rudolf’s personal impresa. Most of the portraits follow former portrait types typical for the 16th century, as bust, standing figure or equestrian monument. However, the peculiarity for Rudolfine portraiture is the allegorical portrait Rudolf as Vertumnus painted by Giuseppe Arcimboldo that combines classical portrait with allegory.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Eliška Zlatohlávková 1.05 MB
Stáhnout Příloha k práci Mgr. Eliška Zlatohlávková 26.85 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Eliška Zlatohlávková 54 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Eliška Zlatohlávková 42 kB
Stáhnout Autoreferát / teze disertační práce Mgr. Eliška Zlatohlávková 248 kB
Stáhnout Posudek vedoucího prof. PhDr. Lubomír Konečný 271 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Eliška Fučíková, CSc. 183 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Hana Seifertová 106 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 123 kB